TAQLEED AUR ITTIBA’ ME FARQ YA (NAAM NIHAAD) AHL-E-HADEES, FAROOQ AR-RAHMAN YAZDANI KI JIHAALAT

Bismillahir Rahmanir Raheem

Ghair-Muqallid, (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Firqey se ta’lluq rakhne wala Farooq-ar-Rahman Yazdaani ne Sunni-Hanafi, Musalmano se Bughz-o-Inaad wa Dushmani ki bina par apni beemaar Zehniyat ka Muzaahirah karte hue ek Kitab likhi. Jiska Naam rakha [AHN**F KA RASOOLULLAH (sallallahu alaihi wa sallam) SE IQTILAAF]. (Na’oozu billah min Zaalik)

Yazdani ne is Kitab me Kayi Jagahon per Ahnaaf hi Nahi balke Imam Al-Aazam Fil Fuqaha’ Abi Haneefah, Nu’man bin Saabit (rahmatullahi alaih) ke Ijtihaad ko Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se Iqtilaaf karne ke Zamrey me shaamil kiya hai. Ghair-Muqallideen, Imam Abu Haneefah (rahmatullahi alaih) se Muhabbat wa Aqeedat ka dum bhartey hain sirf Sa’udi Arabia se milne waaley Riyaalon ki khaatir.

AHAL AUR NA-AHAL KA FARQ:

Rasoolullah (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) ka irshaad hai:

“Mujhse sirf wahi baatein naqal karo, Jo Tumhein Yaqeeni taur par ma’loom ho, isliye ke Jisne Qasdan meri taraf Jhooti baat mansoob ki usne apna Thikaana Jahannam me bana liya aur Jo Qur’an me (baghair ilm ke) apni Raa’i Chalaayega usne bhi apne liye Thikaana Jahannum me bana liya.” [Tirmizi]

Aur ek rivayat me hai:

“Jisne Qur’an me (baghair Ilm ke) apni Raa’i lagaayi aur Durust baat bhi paa li toh bhi Wo Gunahgaar hoga.” [Tirmizi 2/123]

Imam Nawawi (rahimahullah) farmaate hain ke:”Musalmano ka ittifaaq hai ke Mujtahid har Ijtihad me Ajar paata hai. Agar Uska Ijtihad durust (Sahih baat ko paa liya) nikla to 2 AJAR ka Mustahiq hai, 1 AJAR Ijtihad ka doosra Isbat (Sahih baat pane) ka aur Ijtihad Khata’ (Ghalat baat ko paa liya) Nikla to bhi 1 AJAR Ijtihad ka milega. Haan! Jo Na-Ahal hai Usko Ijtihad se Hukm karna Kisi haal me JAYEZ NAHI balke Wo GUNAHGAAR hai. Uska Hukm Naafiz bhi nahi hoga agarche uska Hukm Haqq ke muwafaq ho Ya Mukhalif, Kyonke Uska Haqq ko paa lena mehaz Ittefaqi hai. Kisi asal Shara’i par Mubni Nahi. Pas Wo tamaam Ahkaam me Gunahgaar hai Haqq ke muwafaq ho ya mukhalif aur uske nikaaley hue tamam Ahkaam MARDOOD (Rejected) hain. Uska Koi Uzr Shara’an Maqbool Nahi.” [Imam Nawawi Ash-Shaafa’i (rah.): Sharah Muslim 2/76]

NOTE: 2 Ajar waali Hadees BUKHARI SHAREEF me aayi hai. Shayad MUSLIM SHAREEF me bhi mazkoor ho per mujhe iska Ilm Nahi.

Qaara’een-e-Kiraam! Jab MUJTAHID Khataakaar hota hai to bhi Usko Uski Ghalti per bhi 1 AJAR milta hai. To Yazdani ne Imam Abu Haneefah (rahmatullahi alaih) per Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se Iqtilaaf karne ka Jo Ilzaam lagaaya hai Ye Uski JIHAALAT ka Saboot hai.

Yazdani ki kayi apni Ibaaraat me hi Uski JIHAALAT, BAD-DIYANATI aur Uske apne AITRAZAAT ka Jawab maujood hai. Lekin Usko Qubool Nahi. NAFS-PARASTI me Jo MAGAN hai. Yazdani ne is Kitab ko 2 Hisson me taqseem kiya hai. Pehle hissey me Usne MASLA-E-TAQLEED ka zikr kiya hai aur Alfaaz ke Khel, khel kar TAQLEED ko SHIRK wa BID’AT saabit karne ki Koshish kee hai.

KYA TAQLEED AUR ITTIBA’ ME FARQ HAI:

Yazdani ne TAQLEED AUR ITA’AT ME FARQ ka Unwaan qayem kar ke bataya..

“Baghair Daleel ke Kisi Cheez ko Qubool karna TAQLEED hai aur Daleel ma’loom kar ke Us par amal karna ITTIBA’ (Ita’at wa farmaanbardaari) hai.” [pg51]

Aur ek jagah likha ke..

“Qur’an wa Hadees ki taraf rujoo’ karne ka Naam Ita’at wa Ittiba’ hai aur Kitab-o-Sunnat ko chhor kar kisi ki Raa’i aur Qiyaas par amal karne ko TAQLEED kehte hain.” [pg113]

Qaara’een-e-Kiraam! Taqleed aur Ittiba’ ki Ye Ta’reef Jo Yazdaani ne ki hai Ye Uska khud ka Qiyaas wa Raa’i hai, kyonke Na to Ye Ta’reef Qur’an me bayan ki gayi hai aur Na hi Ahadees me. Isliye Jo bhi Yazdaani ke is Qiyaas ko (Ya’ni Ta’reef/Definition ko) Qubool karega Wo Yazdani ki Taqleed karne wala kehlaayega. 

Aur isi Kitab me Yazdani ne apni is baat ki Mukhalifat karte hue MUQALLIDEEN ke Khilaaf Qur’ani Aayaat ko fit karne ki Khaatir ITTIBA’ ka ma’na TAQLEED kiya hai.

Yazdani ne Qur’an ki Aayatein naqal ki hain jo mai yahan mukhtasar naqal karta hoon..

Alfaaz hain: WA LAA TATTABI’ (ittiba’) AHWAA ‘AHUM [Surah Ma’idah:48, 49]

Tarjumah: Aur Unki Khwahishon ki ittiba’ na karna.

Phir Yazdaani ne aagey likha, Allah ta’la ne apne Paighambar Muhammad Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ko Hukm diya hai ke Meri taraf se Naazil kardah WAHI ki ittiba’ karna hai, Logon ki Khwahishaat, RAA’I wa QIYAAS ko nahi apnaana to Muqallideen Hazraat Ghaur Karo, Jab Allah ta’la ne Apne Paighambar ko TAQLEED se mana’ kiya hai to Kya Mere aur Aap ke liye Ye Qabeeh Bid’at Jayez hogi.? [pg109]

Qaaraeen-e-Kiraam! Dekhiye ek to pehle Yazdani ne bataya ke TAQLEED alag cheez hai aur ITTIBA’ alag cheez. Aur Phir Qur’an se TAQLEED ko NA-JAYEZ sabit karne ke liye Qur’an me aaye Lafz ITTIBA’ ka ma’na TAQLEED kiya hai. Hum Isey Yazdani ki JIHAALAT Nahi to aur Kya Samjhein.?

Aur ek baat NOTE karein ke isne yahan QIYAAS ka inkaar kiya hai. Lekin Aaj kal ke Ghair-Muqallideen, Qiyaas ko bhi Hujjat maanne lagey hain. Khud Aal Peerdaad Zubair Ali Za’i ne bhi Ailaan kar diya hai ke Unke Ab se 4 Shara’i Dalaa’il hain Jisme Qiyaas bhi shaamil hai.

Aur Facebook wa deegar sites per Kuch Ghair-Muqallid, Laundon ne Posts bhi laga di hain aur keh rahe hain ke Hum Kisi Aalim ki baat Nahi maantey balke Hamaarey 4 dalaa’il hain aur Saheeh Hadees ke alaawah hum Hasan Hadees ko bhi maantey hain.

Mujhe inka Doghla-pan kuch samajh me nahi aaya. Kya inke Ulema’ ne phir Ye sab Kitabein Aam logon ko DHOKA dene ke liye likhi hain.? Kitabon me kuch likhte hain aur inki Zubaano per kuch hota hai. Dr. Zakir Naik ki Speeches sun kar dekhein ke wo kehta hai ke Qur’an aur sirf Saheeh Hadees per amal karna chaahiye. Shayad ye Logon ko Dhoka dene ke liye Sahih Hadees ka Naam lete hain.

Allah hi bachaaye aise logon ke JHOOT se.

Yazdani ne ek aur Aayat naqal ki hai:

WA LAA TATTABI’OO (ittiba’) MIN DOONIHI AULIYAA’A [Surah Al-A’raaf: 3]

YAZDANI KA TARJUMAH: aur iske (Allah ke Hukm ke) alawah Auliya (Ulema’ wa A’immah waghera) ki Ittiba’ Na Karo.

Phir likha: “Mazkoorah baala Aayat me Allah ta’la ne kis tarah Saaf alfaaz me Qur’an wa Hadees ki ittiba’ ka Hukm farma kar TAQLEED ka radd kar diya.” [pg112]

Phir dekhein Yazdani ne Lafz ITTIBA’ ko TAQLEED se badal daala. Aur bechaare ne apni Jaahilaana Sonch ko Sahaara dene ke liye Brackets me Alfaaz ka izaafa kiya. A’imma-e-Mujtahideen ko Yahood wa Nasaarah ke be-deen Auliyaa ki Saff me laa khara kiya.Ye Ahl-e-Hadeeson ke Kaam Nahi balke ye Ahl-e-Khabeeson ke kaam hain Jo A’imma-e-Mujtahideen per Kuffaar ke baare me Naazil kardah Aayaat chaspaa kar rahe hain.

MUQALLID AUR MUTTABE’:

Phir Ghair-Muqallid, Yazdaani ne ek aur Unwaan Qayem kiya hai MUQALLID AUR MUTTABE’ aur likha: “Jo shaqs (Qur’an wa Hadees ki) Daleel ke sath kisi baat par amal karta hai Wo Muttabe’ hota hai aur Jo shaqs baghair Daleel ke Shahirah-e-Islam par Qadam rakhne ki Koshish karta hai Wo Muqallid hota hai.” [pg54]

Qaaraeen-e-Kiraam! Ye raha TAQLEED ke ta’lluq se Ghair-Muqallideen (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ka Khud saaqta faislah.

Taqleed karne waale ko Muqallid kehte hain aur Ittiba’ karne waale ko Muttabe’ kehte hain. Lughat (linguistic meaning) ke aitbaar se TAQLEED aur ITTIBA’ dono hum ma’ne hain isi tarah Muqallid aur Muttabe’ bhi dono Hum ma’ne (Synonyms) hi shumaar honge.

ASAL HAQEEQAT:

Yazdani Sahab ke Tehreer kardah in ibaraton ko parhne se ma’loom hua ke Yazdani Girgit ki tarah Rangg badalne me, Doghla-pan dikhaane me Khoob maahir hai.

Aisi JIHAALAT to Koi Ghair-Muqallid hi dikha sakta hai. NAFS KA PUJAARI jo baitha. Jahan matlab bana wahan Ittiba’ aur Taqleed me FARQ kiya aur Jahan Taqleed ko Qur’an se ghalat sabit karne ki baat aayi to Ittiba’ ka ma’na hi Taqleed kar diya.

Ye Yazdani ki JIHAALAT nahi to aur kya ho sakti hai.?

AAYAAT-E-ITTIBA’ AUR TAQLEED (JAYEZ WA NA-JAYEZ):

To pata chala ke Yazdani ye achhi tarah jaanta hai ke lughat ke aitbaar se Ittiba’ ko hi TAQLEED kehte hain par Aam Logon ko Dhoke me daalne ke liye ye Alfaaz ke Khel Khel raha hai. Aaj kal ke chand Launday Facebook par TAQLEED aur ITTIBA’ me Farq sabit karne me isi Yazdani ki ANDHI TAQLEED kar rahe hain.

TAQLEED KA LAGHVI MA’NA:Taqleed ka ma’na lughat (Linguistic meaning) me Pairvi hai. Lughat ke aitbaar se Taqleed, Ittiba’, Ita’at, farmabardaari aur Iqtida’ (Obeying, following) sab Hum ma’na (synonyms) hain.

Albatta TAQLEED ki Ta’reef mukhtalif Ulema’ ne mukhtalif alfaaz me bayaan ki gayi hai.

TAQLEED KA SHARA’I MA’NA:

Hakeemul Ummat Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahimahullah), Taqleed ki Ta’reef karte hue likhte hain:

“Taqleed Kehte hain Kisi ka Qoul (baat) mehaz is Husn-e-Zann par maan lena ki Ye Daleel ke Muwafaq batla sakega aur us se daleel ki Tahqeeq na karna.” [Al-Iqtisad: pg5]

Is ta’reef ke mutaabiq Kisi shaqs ki rivayat qubool karna Taqleed fir rivayat hai, Aur Kisi shaqs ki Daraayat (samajh, Raa’i) qubool karna Taqleed fid Daraayat hai aur kisi Muhaddis ki raa’i se Hadees ko Saheeh ya Za’eef maanna bhi Taqleed hai.

Maulana Ameen Safdar Okarwi (rahmatullahi alaih) Ghair-Muqallid Mohammad Joonagadhi ko Jawab dete hue Taqleed ki ta’reef Yun bayan farmaate hain: “Ijtihaadi Masaa’il me Mujtahid ke un aqwaal ko Jo Adilla-e-Araba’ me se (Ya’ni Qur’an, Hadees, Ijma’ aur Qiyaas) me se kisi daleel se sabit ho, in ba-daleel baaton ko bila mutaalba daleel maan lena urf aam me TAQLEED kehlata hai.” [Tajalliyat-e-Safdar]

Amal karne ki bunyaad per TAQLEED ki 2 Qismein hain. Ek JAYEZ Taqleed (Ya’ni Mahmood Taqleed) aur Doosri NA-JAAYEZ (Ya’ni Mazmoom Taqleed).

Ahl-e-Ilm se Jis TAQLEED ka RADD milta hai wo Na-Jayez (Mazmoom) Taqleed hai. Ek taraf Wo Ahl-e-Ilm Khud Muqallid hain aur phir Khud hi Taqleed ko ghalat keh dein Ye baat Kisi ko Hazam Na hogi. Jaisa ke Ibne Qayyim (rah.) Hanbali the, Abdul Barr (rah.) Maaliki the, Allamah Aini (rah.) aur Shah Waliullah Muhaddis Dehalwi (rah.) Hanafi the waghera.

Ahl-e-Ilm ne Na-Jayez Taqleed ka Radd kiya hai na ke Mahmood Taqleed ka. In Hazraat ne Kabhi bhi Kahin bhi TAQLEED-E-MUJTAHID ko Ghalat Nahi tehraaya hai aur Na Kisi Mu’tabar Aalim ne A’IMMA-E-ARABA’ ki TAQLEED per Ijma’ ho jaane ke baad 4 Mazaaheb ka Radd kiya hai.

Agar TAQLEED-E-MUJTAHID ka Radd kiya hai to Shia’ Rawaafiz ne aur Angrezon ke daur me (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne. 

NA-JAYEZ (MAZMOOM) TAQLEED QUR’AN KI ROSHNI ME:

Kuffaar kehte hain: “Hum to Us Cheez ki Ittiba’ karenge Jis par Humne Apne Baap-Daada ko paaya.”[Surah Baqrah: 170] aur dekhein [Surah Ma’idah: 104]

In aayaat me Unke Aaba wa Ajdaad ke Be-Ilm, Be-Aql aur Be-Hidayate hone ki wajah se Unki Ittiba’ se roka gaya hai Jab ke MUJTAHIDEEN aise Nahi hain.

TASHBIYAH to Tab sabit hogi Jab A’imma-e-Mujtahideen ko in Kuffaar ke Jaisa sabit karo. Lekin, Ghair Muqallid to aisa kaam Khul kar Nahi balke Chhup kar karta hai. Agar khul kar karega to usey Khauff hai ke Kahin Usey Shia’ Rawafiz ki Saff me na shumaar kar diya jaye aur phir Nuqsan uthaana padey. Sa’udi se milne waale Riyaalon se bhi hath dhona padega.

JAAYEZ (MAHMOOD) TAQLEED QUR’AN KI ROSHNI ME:

Hazrat Yusuf (alaih as-salaam) apne Baap-Dada ki Taqleed karne me fakhr karte the.

Allah ta’la farmate hain (Yusuf alaihis salaam ne farmaya): “… Jo log Allah par Eimaan nahi laate aur Roz-e-Aakhirat se inkaar karte hain, Mai Unka MAZHAB Chhorey hue hoon. Aur apne Baap-Daada Ibraheem aur Is’haaq aur Ya’qoob ki Ittiba’ karta hoon (Ya’ni unke Mazhab par chalte hain)…” [Surah Yusuf: 37,38]

Khulasah in aayaat ka Ye nikla ke agar Aaba’ wa Ajdaad, Allah aur Uske Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ka Raasta bataane waale ho to Unki TAQLEED, WAJIB hai aur Agar Aaba’ wa Ajdaad Allah aur Uske Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ke Hukm se hataane waale ho to Unki TAQLEED, HARAAM hai.

Yaad rahe ke Allah ta’la ne Jin ki TAQLEED se roka hai, Wahan Ye Qaid lagayi hai ke Wo Baap-Daada Be-Deen ho to Be-Deeni me Unki Taqleed Na Karo. Be-Aql ho to Be-Aqli me Unki Taqleed Na Karo. In aayaat ko A’imma-e-Araba’ ki Taqleed me Pesh karna goya A’imma-e-Araba’ ko Gumraah, Be-Aql aur Jaahil maanna hai. (Al Ayaazu billah)

GHAIR-MUQALLIDEEN KE DHOKE KI EK LA-JAWAAB MISAAL:

Is Qaid ki misaal yu hain ke Agar Koi Hanafi kehta hai ke “JHOOTE Khuda ko Na Maano aur Jhoote Nabi ko Na Maano” to isme Na maanne ka Hukm JHOOT par hai. Agar Koi Ghair-muqallid, Ye kahe ke Hanafi kehta hai ke, “Khuda aur Nabi ko Na Maano” to Usne bohat bada Dhoka diya hai ke Na Maanne ka Hukm Jhoot par se hata kar Khuda aur Nabi ki taraf Pheir diya.

Bilkul, isi tarah Kuffaar ke baare me Naazil Qur’an ki Aayaton ko A’imma-e-Mujtahideen, Ulema’-e-Kiraam ki taraf Yazdaani aur Uske Muqallideen ne Pheir diya hai.

Ghair Muqallido! Ab bhi Sudhar Jaao. Tum A’immah ki Dushmani me sirf apna Deen wa Eimaan Kharaab kar rahe ho. 

EK ISHKAAL AUR USKA JAWAAB:

Maulana Ashraf Ali Thanvi (rahmatullahi alaih) se: “Ek Sahab ne arz kiya ke: Taqleed ki Haqeeqat kya hai aur Taqleed Kisko kehte hain? Farmaya: Taqleed kehte hain, Ummati ka Qoul manna bila-daleel. Arz kiya ke: Allah aur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ke Qoul ko manna bhi Taqleed kehlaayega? Farmaya ke: Allah aur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ka Hukm manna Taqleed nahi kehlayega, wo ITTIBA’ kehlata hai.” [Malfoozat-e-Hakeem-ul-Ummat page no. 153]

AL-JAWAAB:

Ashraf Ali Thanvi (rahmatullahi alaih) ne Ek Shaqs ko Jawaab dete hue Ye farmaaya hai ke “Ummati ka Qoul manna bila-Daleel TAQLEED hai.”

Agar Ghair-Muqallideen, is Jawaab ko qubool karte hain to phir Humaara Unsey ek sawaal hai ke Hadees ko SAHEEH ya ZA’EEF ya Raavi ko SIQAH ya ZA’EEF kehna Kiska Faislah hai.? Allah wa Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ka Faislah hai Ya Ummati ka.? Agar Ummati ka hai to phir Aitraaz wali Ibarat ki Roshni me Hadees ko Saheeh Ya Za’eef maanna bhi TAQLEED hua ke Nahi.? Agar Nahi hua to phir Allah wa Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) Ka Faislah Hadees ki Sihat ke bare me dikhaaya Jaaye.?

Maulana Ashraf Ali (rahmatullahi alaih) ki is ooper ki Ibarat ko samajhne ke liye Ye Jaanna zaroori hai ke Maulana Taqleed kisko samajhte the.

Jaisa ke oopar naqal hai Maulana Taqleed ki Ta’reef karte hue likhte hain:

“Taqleed Kehte hain kisi ka Qoul (baat) mehaz is Husn-e-Zann par maan lena ki Ye daleel ke Muwafaq batla sakega aur us se daleel ki Tahqeeq na karna.” [Al-Iqtisad: pg5]

Is Ibarat me DALEEL se muraad Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t ke 4 Dalaa’il hain. 

1. Qur’an

2. Hadees

3. Ijma’

4. Qiyaas

Ya’ni Jo shaqs bhi In 4 Dalaa’il ke muwafaq batlaayega. Uske is ba-Daleel Qoul ko bila-Daleel (Ya’ni Daleel poochey baghair) maan lena TAQLEED hai.

Jab Maulana ne Taqleed ki ye Ta’reef bayan kar di hai to phir Qaara’een-e-Kiraam zara Ghour karein ke Allah wa Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ka Qoul to Khud DALEEL hota hai. Phir Ye TAQLEED me kaise shumaar ho sakta hai.?

Ye to Maulana Ashraf Ali (rahmatullahi alaih) ki Khud ki Raa’i thi. Per Hamaarey Kuch Akaabireen TAQLEED aur ITTIBA’ ka Ek hi Maf’hoom lete hain.

Maulana Qaazi Muhammad Aala Thanvi (rahmatullahi alaih) likhte hain: “Taqleed ka ma’na ye hai ke Koi Aadmi kisi doosrey ke Qoul ya Fa’l me Mehas Husn-e-Aqeedat se Uski Ittiba’ karey, usko haqq samajhtey hue baghair Daleel ke mulaahizah kar le….” [Kashaaf Istilaahat Al-Fanoon pg 1178, Tiba’ Calcutta]

Allamah Ibn-e-Aini (rah.) farmate hain: “ Taqleed doosrey ke qoul ya uske Fa’l me uski Ittiba’ ka naam hai, ye aitiqaad kartey hue ke wo Haqq hai baghair iske ke daleel ki Fikr me padey.” [Sharah Minaar, Misri pg252]

Maulana Rasheed Ahmed Gangohi (rahmatullahi alaih) farmate hain: “Ittiba’ wa Taqleed ke ma’na Waahid hain.” [Sabeelur Rishaad pg27]

Agar Maulana ne Apni Khud ki Raa’i di hai to is se Ahnaaf ka Kya Nuqsaan hua hai.?

Ghair-Muqallideen Jab Khud TAQLEED ka Radd karna chaahta hai to Qur’an me aaye Lafz ITTIBA’ ka ma’na TAQLEED kar leta hai aur Jab Hum Qur’an se Aayaat-e-Ittiba’ pesh Karte hain to kehta hai ke: “Kisi ki baat be-daleel maan lena Taqleed hai aur Qur’an wa hadees ki baat manna Ittiba’ hai”. Ye SAREEH (clear) Dhoka hai.

Qur’an me Lafz Ittiba’ Allah wa Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ke Liye KHAAS Nahi aaya hai balke Yehi Lafz Ittiba’ Kuffaar ke sath bhi aaya hai [Dekhiye Surah Baqrah:170], Shaitaan ke sath bhi aaya hai [Dekhiye Surah Baqrah:208], Aur Fir’oun ke sath aaya hai [Dekhiye Surah Hood:97]waghera. 

KHULASA-E-BEHAS: Ye hai ke Qur’an-e-Paak me Un logon ki Taqleed se roka gaya hai Jo Allah ki Raah se bhatkaatey hain aur Un logon ki Taqleed ka Hukm diya gaya hai Jo Allah ta’la ki Raah batlaatey hain.

Qaara’een-e-Kiraam! Ghair-Muqallideen ke is Dhokey ko samajhne ke liye itna Kaafi hai ke Aap kisi Ilm waaley Muqallid se poochein ke Jo Namaz wo parhta hai, Iqtilaf ki soorat me Apne Imam ka Qoul jo leta hai Kya is per Qur’an wa Hadees se Koi Daleel hai ke nahi.? Bila-shuba! Wo Muqallid, Aap ko Apni Namaz per Apne amal per Qur’an wa Hadees wa Ijma’ wa Qiyaas se Zaroor DALEEL dega. Agar wo Muqallid Ilm wala nahi hai to phir Nahi de paayega.

Aise kitne hi Ghair-Muqallideen hain Jinhein Kitabon ka Sahaara chaahiye. Ek baar Namaz me hath baandhne ke ta’lluq se Ek Ghair-Muqallid se meri Behas ho gayi thi. Per wo Ek hadees bhi pesh na kar saka, bas keh raha tha ke (Ghair-Muqallid) ki Masjid chalo, Main Kitab me dikhaata hoon ke Wo Hadees kya hai. Albatta Usne ye Ratt liya hua tha ke Hadees-e-Ali (raziallahu anhu) ZA’EEF hai. Iske siva Kuch nahi.

Allah ta’la se dua’ hai ke humein Haqq samajhne ki Taufeeq de aur har Gumraah ko Hidaayat farmaaye. Aur Jo Hidaayat par hain Unko marte Dum tak Hidaayat par Qayem rakhe.

(Aameen Summa Aameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Taqleed and tagged , , . Bookmark the permalink.