Roo’yat-E-Baari (Allah Ta’la Ko Dekhne) Ka Matlab Aur Uski Shara’i Haisiyat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

[FAZA’IL-E-AA’MAAL] me Mu’allifah Hazrat Maulana Zakariyah (rahmatullahi alaih) me Ek Waqeah manqool hai, Jis se Dunya me Zaat-e-Baari Ta’la ki Ziyarat ka Tahaqquq Sabit hota hai.

Hazrat Shibli (rah.) farmate hain ke Ek Jagah dekha ke Ek Majnoon Shaqs hai, Larke Usko Dheile maar rahe hain. Maine Un (Larkon) ko dhamkaya.

Wo Larke kehne lage ke: Ye Shaqs kehta hai ke MAIN ALLAH KO DEKHTA HOON.

Main Us (Shaqs) ke qareeb gaya to Wo kuch Keh raha tha. Maine Ghour se suna to Wo Keh raha tha ke: Tu (Allah) ne bohat Achha kiya ke In Larkon ko Mujh par Musallat kar diya.

Maine kaha: Ye Larke Tujh par Tohmat lagate hain.

 Kehne lage: Kya kehte hain.?

Maine Kaha: Ye kehte hain ke Tum Allah ko dekhne ke Mudda’i (daawe-daar) ho.

Usne Ek Cheekh maari aur Kaha: Shibli! Us Zaat ki Qasam Jisne Apni Muhabbat me Mujhko Shikasta haal bana rakha hai aur Apne Qurab wa ba’d me Mujhko bhatka raha hai. Agar Thhori deir bhi Wo Mujhse Ghayab ho Jaye (Ya’ni Huzoori me Na rahe) to Main Dard-e-Firaaq se Tukrey Tukrey ho Jaon, Ye keh kar Wo Mujhse Munh Mor kar Ye She’ir parhta hua bhaag gaya.

TERI SOORAT MERI NIGAAH ME JAMTI REHTI HAI, AUR TERA ZIKR MERI ZUBAN PAR HAR WAQT REHTA HAI.

TERA THIKAANAH MERA DIL HAI, PAS TU KAHAN GHAYAB HO SAKTA HAI.?

Ghour kijiye! Is Waqea se ba-zaahir Deedar-e-Khudawandi aur Sharf Roo’iyat-e-Baari Ta’la ka Weham hota hai.

Is tarah ke deegar Waqeat bhi Kitabon me Mazkoor hain.

Ek Buzrug farmate hain: “Main Jis Cheez ko bhi dekha, Usme Allah hi ko dekha.”

Khwajah Abul Hasan Noori ka Qoul hai: “Agar Ek Lamha bhi hamare liye Mushaahidah Haqq maisar Na ho to Hum Apne Hosh me hi Na Rahein.”

Hazrat Ali (raziallahu anhu) se poocha gaya: “Kya Aap ne apne Rabb ko dekha hai.?”
To farmaya: “Maine Kabhi dekhe baghair Rabb ki ibadat Nahi ki.”

Is Qism ke bohat se Aqwaal Soofiya-e-Hazraat se manqool hain aur Haalaanke Allah ta’la Qur’an-e-Paak me iska inkaar farma rahe hain.

“Nigahein Us (Allah) ko Nahi Pa saktee aur Wo Nigahon ko paa leta hai.” [Surah An’aam: 103]

Aise hi Hazrat Moosa (Alaihis Salaam) ne Allah ta’la se Ye mutaalbah kiya tha ke wo Us (Allah) ke Deedaar se Musharraf ho to Allah ne farmaya tha: “Aur Kisi Aadmi me Himmat Nahi ke (baraah-e-Raast) Allah Us se baat kare magar Wahi ke zariye, Parde ki Aar me, Ya Paighaam pohnchane wala Farishta bheij kar, Beshakk! Allah ta’la Jaanne wala aur Rahmat wala hai.” [Surah Aa’raaf: 143]

Is Qism ki be-shumaar Aayatein, In Buzrugaan-e-Deenke Waqeat ke Khilaf Roo’yat-e-Baari ke Is Dunya me NA MUMKIN hone par DALAALAT Karti hain aur Ulema-e-Haqq ka Mazhab bhi Yehi hai ke In Maaddi Aankhon ke zariye Zaat-e-Baari ta’la ka Mushaahidah Na Mumkin hai.

Chunacha Mufti Shafee’ Sahab [An’am: 103] Aayat ki Tashreeh me farmate hain ke:

“Saari Makhluqaat Jin wa Ins wa Malaa’ikah aur Tamam Haiwanaat ki Nigaahein mil kar bhi Allah Jal Shaanahu ko Us tarah Nahi Dekh saktee ke Uski ZAAT ka poora Ihaata karein aur Allah ta’la Tamam Makhluqaat ki Nigahon ko Poori tarah dekhte hain.”

To phir Soofiya-e-Kiraam ke In Aqwaal ki Kya muraad hai.?

Jabke Wo Yu kehte hain ke Hum Haqq ta’la ko dekhte hain aur Mushaahidah Haqq ta’la ke muta’lliq Un Soofya aur Auliya Allah ke is Qadar Aqwaal hain ke Unko Jhutlaya bhi Nahi Ja sakta. Aakhir Unki Kuch na Kuch Haqeeqat to hogi.

DUNYA ME ROO’YAT-E-BAARI TA’LA KI HAQEEQAT:

Dunya me Buzrugon ke Roo’yat-e-Baari aur Mushaahidah Haqq par dalaalat karne wale is Qism ke Aqwaal ka SAHEEH MATLAB Wo hai Jise Hum Buzrugan-e-Deen aur Akabireen-e-Ummat ki Tehreeron ki Roshni me Peish kar rahe hain.

Mullah Ali Qaari (rahmatullahi alaih) [SHARAH FIQH AKBAR] me farmate hain:

“Shaykh Alauddin Al-Qounvi ne Apni Sharah me is baat ki Tasdeeq ki hai aur farmaya hai: Agar Kisi Shaqs se is tarah ka da’wa (Roo’yat-e-Baari Ta’la) Paaye Saboot ko pohanch jaaye to Uski is tarah TAAWEEL ki Ja sakti hai ke, GHALB-E-HAAL KI WAJAH SE GHAIR MAUJOOD CHEEZ MAUJOOD NAZAR AANE LAGTI HAI, JAB KISI CHEEZ KI KHOJ AUR MUSALSAL USKE DHYAAN ME LAGA RAHA JATA HAI TO WO CHEEZ AISE MEHSOOS HOTI HAI KE AANKHON KE SAAMNE MAUJOOD HAI. Ye Hadees bhi iski Taa’eed karti hai, AHSAAN YE HAI, TU IS TARAH IBADAT KARE KE TU ALLAH KO DEKH RAHA HAI. Aise hi Abdullah bin Umar (Raz.) ki Hadees, DAURAAN-E-TAWAAF HUMEIN HAQQ TA’LA KA DEEDAAR HO JATA HAI. Saahab Awaariful Mu’arif Apni Kitab [AA’LAAM AL-HUDA WA AQEEDAH ARBAB AT-TAQI] me farmate hain: Apni Sar ki Ankhon se dekhna Ye to is Dunya me Muhaal hai, chounke Darul Fanaa’ hai aur Aakhirat Darul Baqaa’ hai.”

[AL-FATAAWA AL-HADEESAH] me bhi Soofya ke un Aqwaal ki Jo Roo’yat-e-Baari par dalaalat karti hain Aish hi Tauzeeh ki gayi hai. Likha hai ke:

“Ye Mushaahdah ki haalat hoti hai, Haqeeqatan Deedar Khudawandi Nahi hoti, Lekin chounke Ye bhi Deedaar hi ke darjah me hai Jaisa ke Irshaad-e-Nabawi (sallallahu alaihi wa sallam) hai: TU ALLAH KI AISI IBAADAT KAR KE TU US KO DEKH RAHA HAI. Isi Huzoori ki Us haalat ko Jo ANWAARAAT-E-ILAAHIYAH ke Tasalsul ke sath Dil par padne ki Wajah se Un Logon ke Haqq me Haqeeqatan Deedaar ke maanind ho jati hai.”

Shaykh Abu Raza Muhammad Jo Shah Waliullah Muhaddis Dehalwi (rah.) ke Chacha aur Apne waqt ke Mashaa’iq Kubbaar me se the, farmate hain:

“Mushaahidah Zaat-e-Haqq ta’la se muraad Ya’ni ma siva Allah (Ghair ke Inkar) ke lihaaz se Haqeeqat Al-Haqaa’iq ki taraf Dil ki Tawajjah hai. Hazrat Ali (raz.) ne Jab Ye kaha ke, Maine Dekhe baghair Apne Rabb ki Ibadat Nahi ki to Saa’el (sawal karne wale) ne poocha ke Aap ne Kis tarah Apne Rabb ko dekha to Hazrat Ali (raz.) ne Jawab diya, Usey Aankhon se Nahi dekha balke Qalb Yaqeen ke sath dekha.”

Shah Waliullah (rah.) iski Tashreeh karte hue likhte hain: “Is Qoul ka matlab Ye hai ke Badan ki Aankhein Jo Jihat (direction), Ishkaal aur alwaan ki Mutaqaazi hain, In Aankhon se Nahi dekha, balke Wo Haqqul Yaqeen ke sath dekha gaya.”

Imam Rabbani Mujaddid Alf Saani (rah.) is sawal ke Jawab me Apne Ek Khaleefah Hashim Kishmi ko tehreer farmate hain:

“Aap ne poocha hai ke ba’z Muhaqqiqeen Soofiyah Dil ki Ankhon se Allah ta’la ki Roo’yat aur Mushaahidah ko sabit karte hain Jaisa ke Shaykh Aarif Quddus sirah ne Apni Kitab [AL-AWAARIF] me kaha hai ke, MUSHAAHIDAH ki Jagah Dil ki Aankh hai aur Shaykh Abu Is’haaq Kalaabaadi Quddus sirah ne Apni Kitab [TASARRUF] me bayaan kiya hai ke Sab ka Ittifaaq hai Allah Ta’la ko Dunya me Na Aankhon se dekha Ja sakta hai aur Na DIL se Magar YAQEEN KI JIHAT se. In dono Tehqeeqaat me Tatbeeq ki kya Soorat hai aur Isme Aap ki Kya Raa’I hai.? Is masla’ me Faqeer jaanta hai ke Dil ko Is dunya me sivaaye Yaqeen ke Allah ta’la ki Zaat se aur Kuch hissa Nahi, Isko ROO’YAT keh lein Ya MUSHAAHIDAH aur Jab Dil ko Roo’yat na hogi to Aankhon ki kya Haisiyat.? Khulasah Kalaam ye hai ke Yaqeen ke ma’na Jo Dil ko haasil hua hai Aalam misaal me Roo’yat ki soorat me Zaahir hota hai. Jab Saalik isko misaal ke Aa’inah me Mushaahidah karta hai to Aa’ine ke waste ko bhool jata hai aur Soorat ki Haqeeqat jaante hue Ye Khyaal karta hai ke Usko HAQEEQI ROO’YAT HAASIL HO GAYI HAI. HAALAANKE WO ROO’YAT USKE YAQEEN KI SOORAT KI HAI, Ye Haqaa’iq Ashyaa se Soorat-e-Ashyaa ka Ishtibaah hai.”

Buzrugan-e-Deen ki is wizaahat se ma’loom hua ke Saalikeen ko Aksar Apni BAATNI BASEERAT wa ANWAAR ka ZAAHIRI BASAR (dekhne) se Ishtibaah ho jata hai, Jaisa ke Hazrat Ghousul Aazam Jeelani Quddus sirah ke Ek Mureed ko Peish aaya ke Wo da’wa karne laga ke Mujhe ROO’YAT-E-BAARI Ta’la hui hai haalaanke Wo Uski Apni ZAAT ke Anwaar the Ya ROOH ki TAJALLI keh sakte hain, Jisne Usko Ghalat-Fahmi me daal diya.

KHULAASA-E-KALAAM:

Fazaa’il-e-Aamaal wa deegar Kutab me mazkoor is Qism ke waqeat Jo Is dunya me Roo’yat-e-Baari per dalaalat karti hain, In Waqeat ki Haqeeqat mazkoorah baala Ahaadees, Buzrugaan-e-Deen ke Aqwaal wa Irshadaat ki Roshni me Ye ma’loom hoti hai ke ROO’YAT-E-BAARI TA’LA Is Dunya me JISM KI ANKHON SE NAHI HO SAKTI aur Jin Hazraat-e-Soofiyah se Is Qism ke Aqwaal Mansoob hain ke Hum ne Allah ko dekha to Is YAQEEN KA AALA DARJAH muraad hai aur Hadees (AISE IBADAT KARO JAISE KE TUM USEY DEKH RAHE HO) ke Maqaamaat-e-Aaliyah ki taraf Ishaarah hai aur ba’z Hazraat ko Apni Baatni BASEERAT Ya’ni TAJALLI ROOHIYAH Apni Ankhon se Nazar aati hai to Wo Isko Tajalli HAQQ TA’LA samajhte hain, Jaisa ke Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) ke Mureed ka Ek Waqea [AL-MU’ARIF] me likha hai ke: “Ek Buzrug Jab apne Hujrah me gaye to Unko aisa Noor nazara aaya ke be-saaqta Cheekh uthey ke Maine Haqq ta’la ki Ziyarat ki. Unke Shaykh ko jab Apni Baseerat baatni se iska ilm hua to Wo unke paas aaye aur kaha ke Ye Haqq ta’la ki Tajalli Nahi thi, balke Ye to Tumhaare Wuzoo aur Tahaarat ke Anwaar the. Ya’ni Baatni Paakeezah aur Aa’maal ki balandi aur Uske Anwaraat ke mushaahidah Haqq tasavvur kar liya.”

Allah Ta’la humein Haqq ko samajhne ki Taufeeq de.. Aameen.

By: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Faza'il-E-Aa'maal, Tasawwuf and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Roo’yat-E-Baari (Allah Ta’la Ko Dekhne) Ka Matlab Aur Uski Shara’i Haisiyat

  1. Tarek says:

    jazakallah, nice explanation. I have heard that there is a great book about the defense of the kitabs of fadha’il named “Tahqeeq al-Maqal Fi Takhrij Ahadith Fadha’il al-A’maal” published by Maktabah al-Haram. Can you please tell where i will found this book ?

  2. Tarek says:

    jazakallah, i heard that it is an excellent book, i cant read urdu, can you please tell me about this kitab ?

Comments are closed.