Chhoti Ladki Se Sohbat Aur Ghusl Ka Masla’h

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (07-03-2014)

Firqah (Naam Nihaad) Ahle Hadees Ka (Behashti Zevar) per ek Aitraaz aur uske jawaab se pehle Qara’een-e-Kiraam ko is Firqah ka Mukhtasar Ta’rruf karwaana zaroori samajhta hoon.

Qara’een-e-Kiraam.!! Aap jaante hain ki Firqa’e (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ki Bad’diyaanati ko, Wo Ulama-e-Haqq per aitraaz karte hain Baghair kisi sar paer ke..!!

Aur aksar dekhne me aata hai ke khud Baithe-Baithe Ek Naya Masla’h Banaane Ki Koshish, har dam Ulema-e-Ahnaaf per Bhotaan lagaane ki Koshish me lagey rehte hain..

Agar Koi Sharaab Piyega to Usey Nahi Rokenge, Agar koi Bad-akhlaaq hai to Usey Bad-akhlaaqee Se Nahi Rokenge, Agar koi Be-Namaazi ho to Usey Namaazi banaane Ki Koshish Nahi Karte balke Agar Koi Sharaab Se Door Ho kar Namaazi Ban jaaye wo Usey Kehte hain Saaheb Aap ki Namaaz Nahi hui aur Jo shakhs Agar Koi Gandaa Kaam Karta ho Apne Buzrugo’n Ke Saath Be-akhlaaqi Karta ho Uski Taraf Inka Dhyaan tak Nahi Jaata Balki Jo Bechaarah Namaz Padhne Lage Uski Namaz me Khalal Daalte hain.

Firqa Naam Nihaad Ahle Hadees ka Da’wa Mulaahizah ho:

Firqah (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Da’wa Karte hain ke Hum Qur’an-O-Sunnat Ki Taraf, Touheed Ki Taraf da’wat dete hain.

Koi Shakhs haqq Ki da’wat dene me Ikhtilaaf-e-Ghalat Ka Sahaara Nahi Leta Magar Ye Ghair Muqallideen [Fazail- e-Amaal, Fiqh-e-Hanafi, Beheshti Zevar] etc Per Aitrazaat Andhi Taqleed me Naqal Karte hain aur Koi Tehqeeq Nahi Karte, Sirf Suntey hain aur Aitraaz Shuroo….

Qara’een-e-Kiraam Aap hi Sonche Ki Agar Koi Shakhs Kisi Masla’h me Pade Aur Usey Us Baat Ka Ilm hi Nahi Ke Kya wo Sahih hai Ya Ghalat! Wo Shakhs Kaise Haqq Ka Paighaam De sakta hai Jo Khud Haqq Ka Inkaar Kare.? Iski misaal Darj-e-Zail Aitraaz Ka Jawaab hai..

Firqa (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ka Aitraaz:

Behishti Zevar Ka Ek Masla’h hai ke: (Chhoti Larki se Agar Koi Mard ne Sohbat ki, jo abhi Jawaan nahi hui to Us per Ghusl Waajib Nahi)

Ba’z Bohtaan Lagaane Waale (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ne is ko Zina bhi Kaha hai.!!

AL-JAWAAB:
Jhoot aur Khiyaanat ke Baghair (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees’on ki koi baat nahi hoti, (Beheshti Zevar) me Aagay ye bhi Likha hai “Lekin Aadat Dilaane Ke Liye Ghusl Karaana Chahiye” [Beheshti Zevar 1#51]

Ye Bataayei’n ke Ye Masla’h Quran-o-Hadees Ke khilaaf Hai.? To ek Hadees Peish ki jaati hai (Bukhari Shareef) se..

Qari’een Ikraam, Hadees Mulahiza farmaye!

1. Hazrat Abu Hurairah (raziallahu anhu) se rivaayat hai: Nabi (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) ne Farmaaya: Jab Mard aurat ke Chaaro koniyo ke beech baithe phir is per zor lagaaye (koshish kare) ya’ni Jima’ (Sexual Intercourse) karey to Ghusl Waajib ho gaya!! [Sahi Bukhaari, Hadees # 285]

Ye Hadees Mard-o-Aurat Ke liye hai Na-Baaligh Larka wa Larki ke Liye Nahi hai.!! Chunanchah Khud hadees ke Alfaaz hain Ke Mard-o-Aurat! Ghusl Ke Waajib Per Guftagu Aagey aa rahi Hai.!!

Imaam Bukhaari (rahimahullah) Is Hadees ko naqal karne Ke Ba’d Farmaya:

“Ghusl Kar lena Behter hai. Aur zaroori hai aur hamne jo (iske Khilaaf Hadees)  Hazrat Usmaan (raziallahu anhu) aur Ubayy-bin-Ka’ab (raziallahu anhu) ki Bayaan ki to isliye ke Sahaaba (raziallahu anhu) ka is masla’h me Ikhtilaaf hai.” [Sahi Bukhari Hadees # 285]

Qari’een Doosri Ahadees Ahle Sunnat wal jama’t ki Bhi Mulahiza ho!!

2. Zaid Bin Khalid Juhaini (rahimahullah) se marwi hai Ke Unhoney Hazrat Usmaan (raziallahu anhu) se poocha bataai’ye Jab koi Mard (Shohar) Apni Aurat (biwi) se Sohbat Kare aur MANI NA NIKLE to Ghusl Laazim Hoga ya nahi.?
Hazrat Usmaan (raziallahu anhu) ne Farmaya: Namaaz ke Wuzu ki tarah Wuzu kare aur apna Zakar Dho daale. Hazrat Usmaan (raziallahu anhu) ne Farmaya main ne ye Nabi (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) se Suna Hai…

Zaid bin Khalid Juhaini (rahimahullah) ne kaha: Phir Maine Ye Mas’alah Hazrat Ali aur Hazrat Zubair aur Hazrat Tal’ha aur Ubay-bin-Ka’ab (raziallahu ta’ala anhum) se poocha to Unhoney bhi Yehi Hukm diya. [Sahih Al-Bukhaari; Kitaab: Al-Ghusl; Raqam Al-Hadees# 286]

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻣَﻌْﻤَﺮٍ ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺙِ ، ﻋَﻦْ ﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ، ﻗَﺎﻝَ ﻳَﺤْﻴَﻰ : ﻭَﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺃَﺑُﻮ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ، ﺃَﻥَّ ﻋَﻄَﺎﺀَ ﺑْﻦَ ﻳَﺴَﺎﺭٍ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻩُ ، ﺃَﻥَّ ﺯَﻳْﺪَ ﺑْﻦَ ﺧَﺎﻟِﺪٍ ﺍﻟْﺠُﻬَﻨِﻲَّ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻩُ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﺳَﺄَﻝَ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﺑْﻦَ ﻋَﻔَّﺎﻥَ ، ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﺃَﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺇِﺫَﺍ ﺟَﺎﻣَﻊَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﻤْﻦِ ، ﻗَﺎﻝَ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥُ : ” ﻳَﺘَﻮَﺿَّﺄُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺘَﻮَﺿَّﺄُ ﻟِﻠﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻭَﻳَﻐْﺴِﻞُ ﺫَﻛَﺮَﻩُ ” ، ﻗَﺎﻝَ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥُ : ﺳَﻤِﻌْﺘُﻪُ ﻣِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ، ﻓَﺴَﺄَﻟْﺖُ ﻋَﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﺃَﺑِﻲ ﻃَﺎﻟِﺐٍ ، ﻭَﺍﻟﺰُّﺑَﻴْﺮَ ﺑْﻦَ ﺍﻟْﻌَﻮَّﺍﻡِ ، ﻭَﻃَﻠْﺤَﺔَ ﺑْﻦَ ﻋُﺒَﻴْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ، ﻭَﺃُﺑَﻲَّ ﺑْﻦَ ﻛَﻌْﺐٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻓَﺄَﻣَﺮُﻭﻩُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ .

3. Hazrat Abu Ayoob Ansaari (raziallahu anhu) ne Nabi (sallallahu alaihi wasallam) se Aisa hi suna (jaise Hazrat  Usmaan (raziallahu anhu) ne suna.) [Sahi Bukhari Hadees # 286]

ﻗَﺎﻝَ ﻳَﺤْﻴَﻰ : ﻭَﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺃَﺑُﻮ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ، ﺃَﻥَّ ﻋُﺮْﻭَﺓَ ﺑْﻦَ ﺍﻟﺰُّﺑَﻴْﺮِ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻩُ ﺃَﻥَّ ﺃَﺑَﺎ ﺃَﻳُّﻮﺏَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻩُ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻊَ ﺫَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ .

5. Hazrat Ubayy-bin-Ka’ab (raziallahu anhu) ne Bayaan kiya ke Unhoney Poocha Ya Rasooullah (sallallahu alaihi wasallam) Jab koi Mard (shoher) Apni aurat (biwi) se Jima’ Kare aur Inzaal na ho to kya Kare.? Nabi (sallallahu alaihi wasallam) ne Farmaya: Aurat ke Badan se jo lagaya usko Dho daale phir WUZU ker le Aur namaz Padhle, [Sahi Bukhari Hadees # 287]

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺴَﺪَّﺩٌ ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺤْﻴَﻰ ، ﻋَﻦْ ﻫِﺸَﺎﻡِ ﺑْﻦِ ﻋُﺮْﻭَﺓَ ، ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺃَﺑِﻲ ، ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺃَﺑُﻮ ﺃَﻳُّﻮﺏَ ، ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺃُﺑَﻲُّ ﺑْﻦُ ﻛَﻌْﺐٍ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ، ﺇِﺫَﺍ ﺟَﺎﻣَﻊَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓَ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﻨْﺰِﻝْ ؟ ﻗَﺎﻝَ : ” ﻳَﻐْﺴِﻞُ ﻣَﺎ ﻣَﺲَّ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓَ ﻣِﻨْﻪُ ، ﺛُﻢَّ ﻳَﺘَﻮَﺿَّﺄُ ﻭَﻳُﺼَﻠِّﻲ ”

Imaam Bukhaari (rahimahullah) ne Farmaya Ghusl kar lene me Zyadah Ehtiyaat hai.!! [Sahi Bukhari Hadees # 287]

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺒْﺪ ﺍﻟﻠَّﻪِ : ﺍﻟْﻐَﺴْﻞُ ﺃَﺣْﻮَﻁُ ﻭَﺫَﺍﻙَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮُ ، ﻭَﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺑَﻴَّﻨَّﺎ ﻟِﺎﺧْﺘِﻠَﺎﻓِﻬِﻢْ

Note: Ye Tamaam Ahadees Aadmi Ke Mu’amlah me hain Jo Ke Aksar Firqa (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Peish Karte hain, Qara’een.! Jab Ye Ahadees Aadmi Ke Masla’h me hai To Is Masla’h me Ulama-e-Ahnaaf Ka Kehna hai ke Ghusl Waajib hoga Aadmi aur Aurat Per! Lekin (Na-Baaligh) Baccho’n Aur Bachiyo’n per Nahi!

Aur isi Terha Ek Hadees Aur Jo Bachho Ke baare me hai Un per Kuch Waajib Nahi!!

6. Hazrat Aaishah (raziallahu anha) se rivayat hai Nabi Kareem (sallallahu alaihi wa sallam) ne Farmaya: Teen logo’n se Qalam Utha liya jaata hai, soye hue se Yahan tak Ke Jaag na Jaaye aur kam Umar se (na-baalig) se Yaha’n tak ke Bada (baligh) na ho jaaye, Paagal se yaha’n tak ke aqal aye ya hosh sambhaale. [Sunan Nas’ai, Ghair-Muqallid Sheikh Albani ne is Hadees ko Sahi Kaha hai]

Bahishti Zewar ki Ibaarat…

“Chhoti Ladki Se Agar Koi Mard ne Sohbat ki, jo abhi Jawaan nahi Hui to Us per Ghusl Waajib Nahi Hai laikin aadat Dilaane Ke Liye Ghusl Karaana Chahiye!!” [Beheshti Zevar jild: 1, Safah: 51]

Taareekh-e-Ibaarat:

Hakeem-ul-Ummat Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahimahullah) Bihar waghera se Ta’lluq rakhte hain.! Aaj bhi Bihar aur doosre jagah Gaao’n Dehaat me Kam Umar ladkiyo Ka Nikah Kar diya Jaata hai!

To Us Baat Ko Madd-e-Nazar Rakh ke Moulana Ne Chhoti Ladki Ka Lafz Isti’maal Kiya!

Ba’z Logo’n ne Jo Zina Ka Bohtaan Lagaaya Hai.

AITERAAZ:

Ibaarat me hai Koi Mard Kisi Ladki Se Sohbat Kare! To Ye Zina Nahi Hua?

AL-JAWAB:

Hazrat Abu Hurairah (raziallahu anhu) se Riwayat hai: Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ne Farmaya: Jab Mard aurat ke Charo koniyo ke beech baithe phir is per zor lagaaye (koshish kare) yani jima’ kare to ghusl waajib ho gaya!! [Sahi Bukhari Hadees # 285]

Hadees me Hai “Mard-O-Aurat”

Is se muraad Shohar Biwi hai Ab Jab Hadees me Ye Alfaaz Nahi hain to Kya Koi Zina Kahega? Nahi.

Isi Tarah Ibaarat Se muraad Chhoti (Kam Umr) Biwi Mard Sohar hain!!

Hazrat Usmaan (raziallahu anhu) ki Rivaayat aur Baaqi Sahaaba Ki Rivaayat se pata chala ki Ghusl Waajib Nahi, Imaam Bukhaari (rahimahullah) ne Farmaya Ahtiyaat ye hai ke Ghusl Kar liya Jaaye!!

Isiliye Hakeem-ul-Ummat Maulana Ashraf Ali Thaanvi (Rahimahullah) ne is ko Waajib Nahi Kaha!! Balki Hashiyah me Likha Ahtiyaat ke Baare me Jo ke Aksar Ghair-Muqallideen nahi Padhte!!

Qara’een-e-Kiraam.! Hashiyah Mulaahiza ho…

Ahtiyaat Waajib hai to Ahtiyaat ke Lafz se Ye Shubah Na ho Ke Shayad Waajib Na ho, kitaabo’n me is ko Waajib likha hai Jaisa ke Imaam Bukhari ne Ahtyaat ko zaroori kaha! [Bheshti Zever jild 1 Safa 51]

Allah Ta’la Hamei’n Ikhtilaaf Karne Se Pehle Tehqeeq karne Ki Taufeeq ataa Farmaaye. (Ameen) [Walillah hilhamd]

By: Hmk Umair Salafi

Advertisements
This entry was posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Difa Fiqh-e-Hanafi and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Chhoti Ladki Se Sohbat Aur Ghusl Ka Masla’h

  • Abdur Rauf says:

   Assalaam alaikum,
   1)kya choti umr ki ladki ( nabaligh ) se sohbat ki ijjazat hai ?
   2)Aur is tarah ke masail kitaab mein kyo rakhe gai hai ?
   3) Kya quran ko tarjuma se nahi padhni chahiye , kyo ke mere ghair muqallid dost ko roka gaya hai ?
   4)Talighi jamaat main 3/10/40 din ya 4 mahine hi kyo muqarar hai ?
   5) tablighi jamaat main sirf fazaail e amaal hi kyo padhaya jata hai jabki tafseer e quran bhi zaya zaroori hai ?
   pls puche hawala/jawab de ?

   Jazak allah khair…..

   • Al-Islam says:

    Bismillahirrahmanirrahim

    Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Al-Jawab: Abdul Rauf Bhai pehle to aap ye bataye ke sawalaat (Khaskar pehle 2 sawal) aap ko kis GM ne poocha hai? Ghair-Musalaman ne poocha hai ya Ghair-Muqallid ne poocha hai?

    1) kya choti umr ki ladki (nabaligh) se sohbat ki ijjazat hai ?
    2) Aur is tarah ke masail kitaab mein kyo rakhe gai hai ?

    Ye dono sawal aap kisi bhi mutassib Ghair-Musalaman ki kitab main dekhlizye. Jab Islam per kalaam karta hai to ye sawal wo apni kitab main likhta hai. Christian, Hindu, Jews, Munkireen Hadees ki kitab ya unke website per aapko unka ye aitraaz miljayega.

    “choti umr ki ladki (nabaligh)” se aapka kia muraad hai? Zara khool kar maidan mai kadam rakhye Janab!

    Darasal ye dono sawal ka talluq Ummul Momeneen Hazrat Ammi Aisha Siddiqa (Radiallahu Anha) se hai. Bukhari Shareef ki riwayat (7:65 aur 7:88) ke mutabik aapka Nikah Nabi-e-Rehmat (Sallallahu Alaihi Wasallam) se 6 saal ki Umr mai hui aur aapse Sohbat ka Umr 9 saal bataya gaya.

    Is riwayat se kia pata chala? Aap kis ke chakkar mai aakar kis per Kalam kar rahe hai?

    * Nabi-e-Kareem (Sallallahu Alaihi Wasallam) per?
    * Ammi Aisha Siddiqa (Radiallahu Anha) per?
    * Imam Bukhari (Rahimahullah) per?

    Aaj Ghair-Muqallideen hazraat itna gir gaye hai ke Ahle Sunnat per kalam karne ke liye

    Kafiro ka sahara le rahe hai! Na Khuda ka khauf hai aur na Sharm-o-Haya. Yaad rahe jinlogo

    ka tarika pasand karte hai kal Qayamat ke din unhi logo ke saath unka hashar hoga. Mere pas

    alfaaz nahi isliye bus mai shayar ki Zuban main kehta hu:

    “AGAR HAQ PEHCHAANNA HAI,
    TO BATIL KE TEER KA NISHANA DEKH LO,
    JAHAAN TEER LAG’AIN, WOHI HAQ HAI”

    Teer kaha se laya gaya hai aur kis per nishana badha gaya hai, khud dekh lizye. Baqi Aqalmand Ke Liye Ishara Kafi Hai……

    Ab practical nazariye se aapka sawal ka jawab dekhye. Ek Musalman ko har halat mai Quran-o-Sunnah per amal pera hona hai. Aapko khoob maloom hoga Rajisthan, Bihar wagira mai kam Umr ki ladki ki shadi kardi jati hai. Ab aise halat mai Sohbat ki jayegi ke nahi? Iska jawab aap Quran ya Sahih Sareeh hadees se pesh kijye.

    Aur is tarah ke masail ayenge to iski rehnumayi bhi zaroorat hai. To kitab mai likhne harz kia hai? Kia hadees ki kitabon main Sohbat aur aurton ke periods wagira ke masail nahi likha?

    Mujhe to aisa lagta hai Allah kisi ka aqal zaya karna chata hai to usse FTINA GHAIRMUQALLIDIYAT ka hami bana deta hai. Aise log Aqal parasti ka sikar hote hai. Mai kehta hu Aise logo se Beghair Sahih Ilm-e-Deen ke baat karna khatra se khali nahi!

    Chaunke maine ye assume karke likha hai ke ye sawal aapke Ghairmuqallid dost ne poocha hai isliye Ghairmuqallideen Ke masail per zara ek jhalak dekh-lizye:

    Link 1

    Link 2

    Link 3

    3) Kya quran ko tarjuma se nahi padhni chahiye , kyo ke mere ghair muqallid dost ko roka gaya hai?

    Al-Jawab: “Mujhe Quran Ka Tarjuma padhne se roka gaya.” Ye Ghairmuqallideen ka kafi purana

    gheesa-peeta waswasa hai.

    Pehli baat:

    Bhai Jisne Roka sawal unse kijye. Mujhe kia maloom Kisne aur kaise roka?

    Jisne roka hai kia wo koi Motabar bade Aalim hai? Agar hai to kia aap mere saath unki meeting skype per karwa sakte hai? Aap kaha se hai? Agar jagah bata de to acha rahega ya apna contact number mujhe e-mail kare. Mera koi jaan-pehchan wala us ilake mai hoga to unhe kahunga us shaksh se jakar direct baat kare jinhone ne tarjuma padhne se roka hai.

    “Roka” se kia muraad? Saaf alfaaz mai bataiye. Quran haath se chin lia tha? Sir per pistol lagaya tha kia? Ke Quran ka Tarjuma padhoge to shoot kardunga? Ya sirf Zubani kaha “mat Padho” ya saath kuch aur bhi kaha tha?

    Dusri baat:

    Dekhye Tarjuma isi liye kia jata hai takay awam padh sake warna Tarjuma karne ka faida kia hai? Ulema Tarjuma khud padhne ke liye likhte hai ya awam ke liye likhte hai?

    Dusri baat khalish tarjuma padhne se baat puri tarha saaf nahi hoti, Quran ko samajhne ke liye Hadees ki zaroorat padhti hai. To behtar ye hota hai ke Tarjuma ke bajaye Tafseer pada jaye. Isme faida ye hota hai ke aapko Ayat ki Shan-e-Nuzool aur ahkaam bhi samajh ajate hai aur Ahkaam-e-Ilahi per amal karna ashaan hojata hai. Ghalati samajhne ki gunzaish kam hoti hai. Isliye bade Mufasireen ne Tafseer ki kitab likhi hai jaise Tafseer Ibn Kathir, Tafseer Qurtubi, Tafseer Ibn Abbas, Tafseer Usmani wagira. Aam insaan ke liye mere ilm ke mutabik

    Tafseer Mariful Quran behtar hai. Aur jinlogo ke pas zyda waqt nahi wo Ashaan Tarjuma Quran (Short Tasreeh Ke saath) bohut acha hai. Yaha se ye tarjuma download kia jasakta hai:

    Asaan Tarjuma Quran

    4)Talighi jamaat main 3/10/40 din ya 4 mahine hi kyo muqarar hai?

    Al-Jawab:

    Dekhye ye sirf ek tarteeb hai jo 3/10/40 din ya 4 mahine tak mehdood nahi. Balke zaroorat aur furagat ke mutabik 1 din, 10 din, 5 mahina, 6 mahina, 1 saal tak ka hota hai. Ab jiske pas jaisi sahulaat ho.

    Kisi ne is sawal ka jawab ek networking site per likha tha. Wo mai yaha de raha hu. Fir isi site ka ek link aakhir mai hai, wo dekhye.

    TABLEEGHI JAMAT KA NISAB 3 DIN, 40 DIN AUR 4 MAHINE KYUN…
    =======================================

    Kuch logo ko is bat par aitraz hota hai ki akhir tableeghi jamat ka kaam jo hota hai uska nisab 3 din he kyun, 40 din he kyun, 4 mahine he kyun, to bhai ye jihalat wala sawal hai ALLAH ne Quran mein farmaya ki jiska mafhoom hai “Logo ko apni taraf bulao ahsan tareeke se jo behtar ho” yani Haq ki dawat do behtar tareeke se. Nabi SAWW ne farmaya “fal yuballighish shahidul ghaiybah” Ye jo paigham hai ise jo log shahid hain yani maujood hain wo log ghaybeen tak pahuncha de yani jo nahi hain ya abhi is duniya mein aye he nahi hai”. Ab na to ALLAH SWT ne koi makhsoos tareeka bataya aur na he Nabi SAWW ne he bataya ki dawat kis nisab se do, ab Dawat akhir deni thi aur logo tak paigham ko pahunchana tha, ghair muslimo mein bhi, aur jo apne iman wale bhai hain jo DEEN se door hain un tak bhi, to Ab Dawat ke liye koi na koi to nisab banana he padega, ya kisi na kisi tarz par to kam karna he padega, jis tarah madarse mein class lagte hain kahin 1 ghante ka aur kahin 45 minute ka. Ab koi kahe ki is tarah se Nabi SAWW ne nahi padhaya to phir madarse kyun? Usme padhayi ke period kyun? Phir ye to sarapa JIHALAT, Dimagh ki ghalazat aur Ibleesiyat ho sakti hai ki use har DEENI kam se aitraz ho. kabhi kisi ne ye nahi poocha hoga ki English Medium mein padhana kahan se sabit hai? Ladkiyo ko skirt pahenakar unhe school bhejna kahan se sabit hai? English seekhna kaha se sabit hai?? ladko aur ladkiyo ka ek sath padhna kahan se sabit hai? ye MBA aur MCA kahan se sabit hai? Kis Sahabi ne apne bacho ko English medium mein padhaya jahan par din ki shuruat he kufriya aur shirkiya kalimat se hoti ho? Kis Sahabi ne apne bacho ko aise school mein padhaya ho jisme Isayi missionery kam karti ho? Computer aur Internet kahan se sabit hai? Internet ke through dawat kahan se sabit hai?

    Agar jihalat wale sawal uthenge ki Tableegh ka nisab kahan se sabit hai to phir mujhe koi ye bataye ki Dr. Zakir naik is tarah stage lagakar, Suit aur Paint pahen kar, knot lagakar, khade hokar, speaker par aurto aur mardo ke samne khade hokar bat karna kahan se sabit hai? Sheikh Ahmad Deedat (ALLAH unki qabr ko noor se bhar de) ka is trah isaiyo se auditorium mein khitab karna kahan se sabit tha? aur istarah TV Channel release kar ke dawat dena kahan se sabit hai? is tarah TV par mardo ka akar bayan karna kahan se sabit hai? Aurto ka Q.TV par saj sawar kar nate padhna kahan se sabit hai? jab jihalat wale sawal uthenge to phir har kisi ko zere bahes laya jayega… lihaza meri ghuzarish hai, ki in fizool behnso mein na pada jaye, aur ummat ki halat dekh kar bhi in fizool aur layani baton par bahens nahi honi chahiye, ki sahab nisab aisa kyun aur waisa kyun? Kuch logo ke Fazail-e-amal par aitrazat hain meri ghuzarish hai bina tafreeqe mazhab aap Maulana Ilyas Ghumman Madzillahu Aali ki kitab “Fazail-e-amal par aitrazat ke jawabat” ko dekhe. Pakistan ke rehne wale Maulana Ilyas Ghumman sb se aitrazat ke jawabat hasil kare aur Hindustan mein rehne wale Maulana Tahir Ghayawi Damatbarkatuhum aur Maulana Syed Anzarshah Qasmi Damatbarkatuhum se apne sawalat ke jawabat talab kare. Ab agar inke jawabat se bhi wo log mutmain nahi ho sakte to phir hum kuch nahi kar sakte siwaye is ek bat ke ki bhai aap apni mehnat kare aur tableghi jamat apni, main phir se wapas ata hun apni bat par, ye 3 din, 40 din aur 4 mahine ek nisab hai, jis tarah kisi school ya madarse ko chalane ke liye usme kuch Usool banaye jate hain usi tarah Hadhrat Maulana Ilyas Rahimullah ne ye tarteeb banayi hai taki musalman apne waqt ko farigh kar ke DEEN seekhe aur ALLAH ke ahkam aur Nabi SAWW ki sunanto ki qadr karna jane aur unhe apni zindigi ka ek atoot hissa banaye, kyunki har hal mein Jannat ki kunji to Nabi Akhiruzzaman, Hadhrat Maulana Allama Sayyidul Ambiya, Imamul mursaleen wa Muslimeen, Payare Aqa Muhamamd SAWW he hai aur inki pakeeza zindigi hai.

    Agar kisi ko tableeghi jamat par aetraz hai to meri usse muaddibana ghuzarish hai ki aap unhe chhode aur khud un musalmano ko dawat dene ki mehnat shuru kare, jo DEEN se bezar hai aur shaitani gumrahiyo ya badamaliyo mein pade huey hain. bat tab bigadti hai jab insan khud kuch nahi karta lekin dusro ko ghalat kahta phirta hai. Agar kisi line ko chota karna ho to uske age ek badi line bana di jaye to wo apne aap choti ho jayegi, isi tarah jise tableeghi jamat ko ghalat sabit karna ho wo khud aisi mehnat karke dikhaye aur sari duniya ke musalmano ko islam ki raghbat dilaye ya apna munh band rakhe. Ummeed hai bat ko samjhne ki koshish ki jayegi.

    Aakhir mai link zaroor mulhaiza faraye: Jama’t Me Chillah (40 Days) Lagaane Ki Asliyat Qur’an Wa Hadees Se

    5) tablighi jamaat main sirf fazaail e amaal hi kyo padhaya jata hai jabki tafseer e quran bhi zaya zaroori hai ?

    Al-Jawab:

    “Fazail Amaal” Fazail ki kitab hai. Is tarha ki kitab pehle bhi likhi gayi hai.Aise kitab ka maqsad sirf Amaal per raghbat dilana hota hai. Is kitab ke chapter dekhye Isme Fazail Quran per ek chapter bhi hai. Chunacha mana kisi ne nahi kia, aapke pas time hai to aap Tafseer ki kitab khud padhye. Tabligh ke asani ke liye ek khas Nisab murattab kia gaya hai.Ye awam wa khawas sabke liye yaksa hai. Ashaan hai, koi bhi samjh sakta hai. Isper kalam karne wale ko bewakoof he kaha jasakta hai. Ab koi kahe financial down turn ki wajeh se har school college main Economics padhaya jaye kyu ki iski zaroorat hai to aise insaan ko aap kia kahoge? Arey mia jise samajhna ho wo khud padh lega.

    Mera kuch sawal hai yaha:

    1. “sirf fazaail e amaal” padhne mai burai kia hai?
    2. Kia is silsile se Quran ya Hadees Nabiwi (Sallallahu Alaihi Wasallam) mai koi khas instruction mojood hai? Agar nahi to aap kaun hote ho is tarha ke fuz’ool aitraaz karne wale?
    3. Kia aaplog har majlish mai Quran ki Tafseer le kar baithe hai?
    4. Peace TV main 24 ghanta kia Tafseer-e-Quran telecast hota hai?
    5. Kia aaj Jihad ki zaroorat nahi? Masha’Allah Dr.Zakir Naik ke pas itna bada International platform hone ke bawajood wo jagah jagah jakar aur apne peace tv per Jihad Ke Fazail per rozana 4-5 ghante program kyu nahi karte?

    Please mujhe in 5 sawalo ke saath oper jawab dete waqt jo sawal maine rakha hai uska jawab Quran wa Sahih Hadees se mujhe dijye.

    Jazak allah khair…..

 1. zoya says:

  Kindly aap mjhe bta sakte main apne shohar k sath piyar kerti to aap bta sakte muj per gusal lazim hoga ya is k bagair namaz prh sakti

 2. azan says:

  Nice bhot ache jawab or hawale hain

 3. azan says:

  Pls ye mere email pe post krden apki bhot meharbani hogi

 4. azan says:

  Maf kijyega Assalamualaikum
  Ap se ek sawal hai kya hm biwi se uske dates or jb wo mnthse ho to kya sohbat krna haram hai mana hai y kr sakte hain pls jawab den

  • Al-Islam says:

   Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

   Bhai Biwi ke saath periods (haiz, dates, mense) ke dauran sohbat karna haram hai. Agar aisa kisi ne ghalati se karliya to Taubah karna zaroori hai.

   Aapne is article ko apne mail box mai talab kia tha. Article ke saath kuch mazeed izafa ke saath jawab bhi dia gaya hai.

   Dua ki darkhwast hai.

   Jazak’Allahu Khairan.

 5. Abdur Rauf says:

  Assalaamalaikum,
  Nikah ke liye shart ladki ka baaliq hona zaroori hai kya ?
  Agar nahi tu pls mujhe ye bataye ki choti umar ki ladki se nikaah ki koi rivayat ya hadees pls ?

  Jazakallah khair

Comments are closed.