Hazrat Shah Waliullah (Rahmatullahi Alaih) Aur Rafaul-Yadain

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Ghair-Muqallid, Abdul Mateen Joonagarhi, Hazrat Shah Waliullah Muhaddis Dehalvi (rah.) ka Qoul naqal karta hai ke: “Jo Shaqs Rafaul-Yadain karta hai Wo Mujhe Rafaul-Yadain Na karne waale se Zyadah MEHBOOB hai, Rafaul-Yadain ki Hadeesein bohat Zyadah aur SAHEEH hain.” [Hadees-e-Namaz: 138]

AL-JAWAAB: Hazrat Shah Waliullah (rah.) ka Aadha Qoul Naqal kar ke Aam logo’n ko Mughaaltah dene ki Koshish ki gayi hai.

Hazrat ki Poori Ibarat mulaahizah farmaayein, Likhte hain: “Aur Raful-Yadain Un Hai’yato’n me se hai Jin ko Allah ke Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ne Kabhi Kiya aur Kabhi Chhora hai, aur Ye sab ka sab SUNNAT hai, aur Sahaba wa Taaba’een aur ba’d ke Logo’n me se Ek-Ek Jama’t ne Un me se Ek-Ek Hai’yat ko Iqtiyaar kiya hai, aur Ye Un Muwaaqe’ me se hai Jin me 2 Fareeq ka Iqtilaf hua hai, Ahl-e-Madeenah aur Ahl-e-Koofah ka, aur Har Ek ki Asal wa Daleel MAUJOOD hai, aur Mere Nazdeek Is Jaise Amr me Haqq Ye hai ke Sab batein SUNNAT hain aur Iski Nazeer Ek Raka’t Ya 3 Raka’t se WITR parhne ka Masla’h hai, aur Jo Shaqs Rafaul-Yadain karta hai Wo Mujhe Rafaul-Yadain Na karne waale se Zyadah MEHBOOB hai, Kyonke Rafaul-Yadain ki Hadeesein bohat aur Zyadah SAHEEH hain.” [Hujjatullaaahil Baalighah 2/45]

Is Mukammal Ibarat ko Parhne se Chand Umoor Maf’hoom hue:

1. Hazrat Shah Waliullah (rah.) ke Nazdeek Raful-Yadain bhi SUNNAT hai aur TARK Rafaul-Yadain bhi SUNNAT hai.

2. Hazrat Shah Waliullah (rah.) ke Nazdeek Raful-Yadain bhi Dalaa’il ki bunyaad per Saabit hai aur Isi tarah Tark Raful-Yadain bhi Dalaa’il se saabit hai.

3. Ma’loom hua ke Rafaul-Yadain ke Masla’h me Sahaba wa Taaba’een wa Ba’d ke A’immah me bhi Iqtilaaf raha hai aur Unme Jis tarah Rafaul-Yadain karne waale maujood the Isi tarah Tark Raful-Yadain karne waale bhi maujood the.

Lihaazah Dono ka Palla Yaksaa’n hai…

Agar Hazrat Shah (rah.) Rafaul-Yadain ko Tarjeeh dete the to Kayi doosre A’immah Inke Khilaaf Tark Rafaul-Yadain ko Tarjeeh dete hain. Is Tarjeeh waale Masla’h me A’imma-e-Mujtahideen ke Midaarik-e-Ijtihaad aur Azwaaq Mukhtaleef hain.

Is Ibarat se agar Ye bataana Maqsood hai ke Rafaul-Yadain karna SAHEEH hai to Be-shakk Hamaare Nazdeek bhi Ye baat bilkul SAHEEH hai. Aur Agar Is Ibarat se Ye Saabit karna chaahte hain ke Sirf Rafaul-Yadain Saheeh hai aur Tark Rafaul-Yadain Ghalat wa Za’eef hai to Phir Shah Sahab ki Is Ibarat se Ye Baat Hargiz Hargiz Saabit Nahi hoti balke Ye Aam Logo’n ko Mughaltah dene ki Na-Paak Koshish samjhi Jaayegi.

By: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Namaz, Rafaulyadain and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hazrat Shah Waliullah (Rahmatullahi Alaih) Aur Rafaul-Yadain

  1. Amir says:

    Maa sha Allah

Comments are closed.