Iqaamat Ke Kalimaat Dohre Hain

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t, Ahnaaf ke nazdeek IQAMAT ke Kalimaat (Sentences) 17 hain. Azaan ki tarah IQAMAT bhi dohri dohri Kehte hain, sirf Iqamat me QAD QAAMATIS SALAAH, QAD QAAMATIS SALAAH ka izaafa karte hain. Aur yehi Hazrat Bilaal (Raz.) wali Iqamat hai aur Yehi Huzoor (ﷺ) ke saamne Iqamat kahi jaati thi.

IQAMAT KE 17 KALIMAAT (Ya’ni Dohri Kalimaat waali Iqamat):

Hadees #1: Abu Mahzurah (Raz.) se rivayat hai ke Rasoolullah (ﷺ) ne UnkoIqamat ke 17 Kalimaat sikhaaye. Aage isi Hadees me Un Kalimaat ki Tafseel Ye hai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar; Ash’hadu An Laa Ilaaha Illallaah, Ash’hadu An Laa Ilaaha Illallaah; Ash’hadu Anna Muhammadar Rasoolullaah, Ash’hadu Anna Muhammadar Rasoolullaah; Hayya Alas Salaah, Hayya Alas Salaah; Hayya Alal Falaah, Hayya Alal Falaah; Qad qaamatis Salaah, Qad qaamatis Salaah; Allahu Akbar, Allahu Akbar; Laa ilaaha Illallaah. [Abi Dawood 1/73, Hadees no.500, Iski SANAD (Chain) SAHEEH hai]

1.1 Chunacha Imam Ash-Shaafa’i (Rah.) apni Kitab AL-UMM me farmate hain ke, “Ye SANAD, SAHEEH ke shart par hai aur Mu’tabar hai.” [ba-hawala Nasbur Raayah 1/268]

1.2 Ek aur Sanad se Abu Mahzurah (Raz.) se rivayat hai ke “Rasoolullah (ﷺ) ne Unko Iqamat ke 17 Kalimaat sikhaaye.” Imam Abu Eisa Tirmizi (RA) is Hadees ko naqal karke farmate hain ke “Ye Hadees HASAN SAHEEH hai.” [Jami’ Tirmizi 1/48, Hadees no.182]

1.3 Hafiz Ibne Hajar Shafa’i (Rah.) likhte hain ke, Is Hadees ko Muhaddis Ibne Khuzaimah aur Muhaddis Ibne Hibban (Rah.) ne SAHEEH Tasleem kiya hai. [Ad-Diraayah 1/114]

Hadees #2: Abdullah bin Zaid (Raz.) ne Khwab me Farishte se Azaan wa Iqamat suni thi. Rasoolullah (ﷺ) ne iski Tasweeb wa Taa’eed farmayi thi. Is Marfoo’ Hadis ke ba’z Tarq me Ye Alfaaz hain. “Azaan do-do Kalime kahi aur Iqamat do-do Kalime kahi.” 

[Musannaf Ibne Abi Shaibah , Sunan Beihaqi 1/420, Baab Ma ravi fi Tasniyatul Azaan Wal Iqaamah, Iski Sanad SAHEEH hai]

2.1 Imam Ash-Shafa’i (Rah.) Apni Kitab AL-UMM me farmate hain ke “Is SANAD ke raavi SAHEEH ke raavi hain.”

2.2 Allamah Ibne Hazam (Rah.) apni Ma’roof wa Mash’hoor Kitab [AL-MUHALLAH 3/158] me likhte hain ke “Ye SANAD Intihaayi SAHEEH hai.” [Dekhiye Nasbur Raayah 1/267]

Hadees # 3: Abdullah bin Zaid (Raz.) ki Marfoo’ Hadis me Azaan ka Zikr hai. Iske ba’d hai “(Farishte ne) Azaan ke Kalimaat ke barabar Iqamat ke Kalimaat kahe, lekin HAYYA ALAL FALAAH ke ba’d QAD QAAMATIS SALAAH ka izaafa kiya.” [Abi Dawood 1/75, Hadees no.505]

Hadees # 4:Abdullah bin Zaid (Raz.) ki oopar ki Farishta wali Hadees ek aur Sanad se Yun marwi hai. Abdullah bin Zaid (Raz.) ne Khwab me Azaan ke Kalimaat do-do dafa’ aur Iqamat ke Kalimaat do-do dafa’ suney. Abdullah (Raz.) farmate hain, Phir Mai Rasoolullah (ﷺ) ki Khidmat me haazir hua, aur Aap (ﷺ) ko is Waqea ki Itla’ di to Rasoolullah (ﷺ) ne farmaya Bilal (Raz.) ko ye KALIMAAT Sikha do. [Al-Khilaaqyaat Beihaqi, Iski Sanad SAHEEH hai]

4.1 Ibne Hajar (RA) farmate hain ke iski SANAD SAHEEH hai. [Ad-Diraayah 1/115]

Hadees # 5: Taaba’ee Aswad (Rah.) farmate hain ke “Bilaal (Raz.), Azaan aur Iqamat ke Kalimaat do-do dafa’ kehte the.” [Musannaf Abdur Razzaq 1/463- Tiba’ Beirut, DarQutni 1/243, Tahawi 1/80]

5.1 Iski SANAD SAHEEH hai. [Aasaar As-Sunan pg67, Tiba’ Multan]

Hadees # 6: Abdul Azeez (Rah.) farmate hain “Abu Mahzurah (Raz.) Azaan aur Iqamat do-do dafa’ kehte the.” [Tahawi 1/81, Ba-Sanad HASAN, Aasaar As-Sunan pg67]

Hadees # 7: Suweid (Rah.) farmate hain ke “Bilaal (Raz.) Azaan aur Iqamat do-do dafa’ kehte the.” [Tahawi 1/80, Ba-Sanad HASAN, Aasaar As Sunan pg67]

Hadees # 8: Salmah bin Al-Akoo’ (Raz.) Iqamat do-do dafa’ kehte the. [Musannaf Ibne Abi Shaibah 1/234,Tiba’ Multan Ba-Sanad SAHEEH, Aasaar As-Sunan pg68]

Hadees # 9: Taaba’ee Ibraheem Naqa’i (Rah.) farmate hain ke “Azaan aur Iqamat dohri hain.” [Kitabul Aasaar, pg21]

Hadees # 9: Ali (Raz.) aur Abdullah bin Mas’ood (Raz.) ke shaagird Azaan aur Iqamat dohri kaha karte the. [Ibne Abi Shaibah 1/234]

Hadees # 10: Abdur Rahman bin Abi Laila; Abdullah bin Zaid (Raz.) farmate hain ke Rasoolullah (ﷺ) (ke Mu’azzin) ki Azaan aur Iqamat dohri thi. [Tirmizi 1/43, Hadees:184]

AITRAAZ: Kehte hain ke Abdur Rahman bin Abi Laila ne Abdullah bin Zaid (Raz.) ko nahi suna.?

JAWAB: DarQutni me hai ke Abdullah bin Zaid (Raz.), Usman Ghani (Raz.) ke daur-e-Khilafat tak the aur Abdur Rahman bin Abi Laila ne to Umar (Raz.) ka Zamana bhi paa liya tha.

IKAHRI KALIMAAT WALI IQAMAT KI HAQEEQAT:

Ba’z SAHEEH Ahaadees me Iqamat ke Kalimaat ek-ek dafa’ kehne ke aaye hain. Jaisa ke Bilaal (Raz.) ke muta’lliq dono Qism ki rivayatein milti hain, Ikahri Kalimaat wali Iqamat bhi aur Dohre Kalimaat wali bhi. [Mustadrak Haakim, Tahawi Shareef, Beihaqi, Musannaf Ibne Abi Shaibah, Musannaf Abdur Razzaq, DarQutni waghera] me Bilaal (Raz.) se dohre Kalimaat wali Iqamat ki rivaayaat naqal hain.

To asal baat Ye hai ke Hazrat Bilaal (Raz.) shuroo’ me Ikahri Kalimaat wali Iqaamat par Amal peera the magar ba’d me dohre Kalimaat wali Iqamat par Amal karne lagey.

Kyonke [Abu Dawood 1/73, Maktaba H.M.Sa’eed Company; Tirmizi 1/48, Qadeemi Kutab Khanah; Sunan Al Kubra Beihaqi 1/416, Beirut; Nisaa’i 1/103, Ibne Majah pg52] me Abu Mahzurah (Raz.) se rivayat hai ke “Rasoolullah (ﷺ) ne unhey Iqamat ke 17 Kalimaat (Dohre Kalimaat wali Iqamat) ki Ta’leem farmayi.”

Abu Mahzurah (Raz.) 9 Hijri me Islam laaye the. Isliye, Ye is baat ka saboot hai ke Bilaal (Raz.) Jo Iqamat kehte the Wo 17 Kalimaat par mushtamil hoti thi. Isliye Unki Ikahri Kalimaat wali rivayat ko Unka Saabiqa (Pehle ka) Amal samjha Jayega aur Dohre Alfaaz wali Rivayat ko Unka Aakhri amal samjha jayega.

Is soorat me Tamam rivaayaat me aane wala Ta’rruz (Iqtilaaf) Khatm ho Jayega. Alhamdulillah. Dohri Iqamat wali rivayat par SALAF AS-SAALIHEEN ke daur se le kar Aaj tak MUTAWAATIR (Continuous) amal hota chala aa raha hai. Pichhle 1400 saal se bina kisi Waqfe (Gap) ke Iqamat, 5 Namazon me boli Jaati aa rahi hai Jiske Shaahid (Gawah) Musalmano ki ek badi Jama’t hai. To isme ghalti waaqe’ ho jaane ka koi sawaal hi paida nahi hota.

Par Afsos ke La-Mazhab Ghair-Muqallideen Naam Nihaad Ahl-e-Hadees ke Shuyookh ne DOHRI IQAMAT Jiska saboot SAREEH SAHEEH Ahadees se hai, Isko sirf FIQH-E-HANAFI ka hi Masla’ bana kar Logon ke saamne pesh karte hain taa ke log ba-aasaani se inke Jhaanse me aa jaaye aur is silsile me Jitni bhi Ahaadees hain, un sabko Hamesha Hamesha ke liye SHAHEED kar dete hain. Allah Reham karey.Algharz, Jo jaisa karega wo waisa bharega. Allah ta’la se dua’ hai ke Wo humey HAQQ  per hamesha qayem wa daayem rakhe. Aameen. Allah ta’la se dua’ hai ke Wo humey HAQQ  per hamesha qayem wa daayem rakhe. Aameen.

By: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Azaan wa Iqamat, Namaz and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Iqaamat Ke Kalimaat Dohre Hain

 1. mohtashims says:

  JazakAllahuKhair Hazrat. Yeh Aiteraaz kisney kiya hai aur Ek Aqamat ki pairwi kon log kartey hain ?

 2. mohtashims says:

  Apni iss post main neechay diye gaye dalail add kijiye.

  1. Imam Nawawi farmatey hain ki Muhaddiseen ki aadat hai ki Mansooq hadith pehley laatey hain aur Sunnat(Nasik) wali hadith baad mien latey hain.

  Imam Tirmidhi ki Hadith ki kitaab mien

  – Ameen bil Jarah wali hadith pehley aur Khamosh rehney wali hadith baad mien laye hain.
  – Ek akamat wali hadith pehley Do Aqamat wali Hadith baad mien latey hain.
  – Fajr ki Sunnat miss karney par Sooraj nikalney say pehley ada karney ki hadith pehley aur Suraj nikalney key baad ada karney ki hadith baad mien hain.
  – Rukoo say pehley aur baad Rafayadain ki hadith pehley aur Tark Rafayadain ki hadith baad mien hai.
  – Namaz mien Fatiha padhney ki hadith pehley hai aur Tark ki hadith baad mien hai.
  – Zohar ki namaz Jaldi padho yeh hadith pehley aur Takheer(Late) say padho yeh hadith baad mien hai.

Comments are closed.