Ghairmuqallideen (Naam Nihaad) Ahle Hadees Ki Apne Qadeem Ulema’ Se Baghawat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Mohtaram Biraadraan-e-Islaam..! Tehqeeq ke naam per Firqa (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees me shaamil maujoodah daur ke Afraad, Mujtahideen wa Fuqaha-e-Kiraam (rahmatullahi alaihim) ke sath sath Apne Pichhle Buzrugo’n aur Apni hi Jama’t ke bade aur Qadeem Ulema’ se bhi BAGHAWAT aur Unki MUKHALIFAT par utar aaye hain. Jiski chand misaalein Darj-e-Zail hain.

Usool Mai Baghawat

(I)
1. Ghair-Muqallideen ke Mash’hoor wa Ma’roof Fitnah Parwar Aalim Muhammad Yusuf Jaipuri Sahab, Qiyaas wa Ijtihaad ki Buraayi aur Shadeed Mazammat karte hue Tehreer karte hain: “Ibne Sireen (rahmatullahi alaih) kehte hain ke QIYAAS NAHOOSAT hai, Awwal-Awwal Jisne Qiyaas kiya Wo IBLEES tha to Wo Halaak hua.” [Haqeeqatul Fiqh Page No. 89]

Is Kitab [Haqeeqatul Fiqh] me Is Ghair-Muqallid Maulana ne QIYAAS ki BURAAYI par 10 Safahaat Siyaah kiye hain aur QIYAAS karne walo’n se Sakht NAFRAT ka Izhaar kiya hai.

2. Jama’t Ghair-Muqallideen ke doosre Aalim Muhammad Joonagarhi sahab likhte hain: “Har Wo Cheez Jo Qur’an Wa Hadees ke siva ho aur Phir Koi Uski Pairvi ko, Uske Tasleem aur Ta’meel karne ko Shara’i Amr samjhe, Usko Hukm Allah samjhe, Usey Daleel-e-Shara’i Jaane, Wo BAATIL PARAST hai.” [Tareeq-e-Muhammadi Page No. 173]

Ek aur Jagah likhte hain: “Suniye Janab.! Buzrugo’n ki, Mujtahido’n ki aur Imamo’n ki Raa’i, Qiyaas, Ijtihaad wa Istinbaat aur Unke Aqwaal to Kahan.? Shari’at-e-Islam me to Khud Paighambar (sallallahu alaihi wa sallam) bhi Apni taraf se baghair WAHI ke Kuch farmayein to Wo HUJJAT Nahi.” [Tareeq-e-Muhammadi Page No. 59, Tiba’ Lahore] (Naoozubillah min Zaalik)

3. Jama’t Ghair-Muqallideen ke ek aur Aalim Muhammad Abul Hasan likhte hain: “Qiyaas na kiya Karo Kyonke Sab se Pehle SHAITAN ne QIYAAS kiya.” [Al-Zafar Al-Mubeen Page No. 14]

4. Jama’t Ghair-Muqallideen ke Mash’hoor Aalim Nawab Siddeeq Hasan Sahab likhte hain: “Haqq baat Ye hai ke Ijma’ Hujjat Nahi hai.” [Ifaadat Ash-Shuyookh Page No. 121] Aur doosri jagah likhte hain: “Sahaba (raziallahu anhum) ki TAFSEER Hujjat Nahi.” [Badrul Ahillah Page No. 139]

5. Nawab Siddeeq Hasan ke Saahab-Zaade Noorul Hasan Sahab likhte hain: “Aqwaal-e-Sahaba (raziallahu anhum) HUJJAT NAHI.” [Arful Jaadi Page No. 101]

6. Lekin Apne In Akaabireen ke bar-khilaf Jama’t Ahl-e-Hadees Hyderabad wa Secunderabad ke maujoodah Ameer Abul Hasan Pratapgarhi Sahab Tehreer farmate hain: “Sach Ye hai ke Hum FIQH ke tamam Maakhaz ko Tasleem karte hain, Iski Tafseel Darj-e-Zail me Hum Mukhtasar bayan Kar rahe hain…… Qur’an, Sunnat……. Ijma’, Aqwaal-e-Sahaba, Qiyaas, Istihsaan, Istishaab, Musaalihah Mursilah, Sadd-e-Zaraa’i, Urf, Pehli Shari’ato’n ke Ahkaam. Alhamdulillah.! Ahl-e-Hadees mazkoorah baala tamam Bato’n ko Mae Unki Sharaa’it ke Qubool Karte hain.” [Salafiyat hi Jama’t-e-Haqqahu: 34]

Hairat Angeiz baat hai ke Yusuf Jaipuri aur Abul Hasan Sahab..! Qiyaas karne waale ko Shaitan, Iblees qaraar de rahe hain, Joonagarhi Sahab..! Qur’an wa Hadees ke siva Kisi Cheez ko maanne waale ko BATIL PARAST keh rahe hain aur Itna hi Nahi balke Khud Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) Shari’at-e-Islam me baghair Wahi ke kuch kahein to HUJJAT na hone ka Ailaan kar rahe hain. Nawab Sahab aur Unke Saahab Zaade.! Ijma’ aur Aqwaal-e-Sahaba (raziallahu anhum) ka Saaf Inkaar kar rahe hain Lekin Maujoodah Ameer Jama’t Ghair-Muqallideen Pratap Garhi Sahab..! Qur’an wa Hadees ke alawah 9 Cheezo’n ko FIQH-E-HANAFI se Haasil kar ke Alhamdulillah kehte hue Qubool kar rahe hain.

Ab Pata Nahi, Ek hi Jama’t ke In Aalimo’n me se Kaun Shaitan aur Kaun Baatil Parast hai aur Kaun Sachcha aur Kaun Jhoota hai..?

(II) Ghair-Muqallid Professor Ashfaq Zafar Lodhi Sahab likhte hain: Firqah Najiyah Ahl-e-Hadees ke siva Koi aur Nahi…… Inka Aqeedah hai ke Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) ko Chhor kar Kisi aur ko Imam banana Muhammad Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se GHADDARI hai. [Maqaam-e-Hadees aur Asli Ahl-e-Sunnat Page 277]

Lekin Professor Sahab ki Is EIMAAN-DAARI ke bar-Khilaf Aaj Jama’t Ghair-Muqallideen ke Afraad Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nisaa’i, Abu Dawood, Ibne Majah waghera ke alawah Apne Masjid me Namaz parhaane waale ko bhi IMAAM maan kar Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) ke sath GHADDAARI kar rahe hain, aur sath hi Khud ko Firqah Najiyah wa Ahl-e-Hadees keh kar bhi Firqah Najiyah wa Ahl-e-Hadees na rahe.

(III) Jama’t Ghair-Muqallideen ke Mash’hoor Aalim Maulana Ibraheem Siyaal Koti Sahab likhte hain: “Hanafiyo’n aur Ahl-e-Hadees me Ikhtilaf sirf Fro’ (Ya’ni Ijtihadiyah Masaa’il) me hai, Aqaa’id me Nahi. Pas Hanafiyo’n ko Ahl-e-Hadees se Inaad, Bughz Nahi rakhna chahiye.” [Tareekh Ahl-e-Hadees Page 141]

Lekin Itne bade Ghair-Muqallid Aalim ki Shahadat ke bar-Khilaf Aaj ke Ghair-Muqallideen Bhaiyo’n ko Ahnaaf ke Aqaa’id me Kufr-o-Shirk Nazar aa raha hai, Jab ke Ahl-e-Haqq Ahnaf ke Aqaa’id Kal bhi wohi the aur Aaj bhi wohi hain. Ma’loom hota hai ke maujoodah daur ke Ghair-Muqallideen ne Apne Aqaa’id me TABDEELI karli hai. Ab Na Ma’loom ke Kis ke Aqaa’id Ghalat hain, Un Puraane Ghair Muqallideen Ulema’ ke Ya Maujoodah daur ke Ghair Muqallideen Hazraat ke..?

(IV)
1. Jama’t Ghair-Muqallideen ke Sheikhul Islam, Maulana Sanaullah Amritsari Sahab, Ek Sawal ke Jawab me likhte hain: “Iska Jawab Ye hai ke Jis ko Uloom Mazkoorah baala (Lughat, Saraf, Nahoo, Mu’ani, Bayaan, Tafseer, Hadees, Fiqh, Usool waghera) se Waqfiyat hogi Wo batla dega, Jin Awaam Kal-An’aam ko Khabar Nahi, Wo Apne Waqt ke maujoodah Ulema’ se daryaft kar ke Amal kar lenge Kyonke Unko Yehi Hukm hai………. to Akhir Sab kuch Ulema’-e-Waqt ke batlaane par Mauqoof raha Isiliye Fuqaha’ ne likha hai……. Awaam ka Apna Koi Mustaqil Mazhab nahi balke Unka Mazhab wohi hai Jo Unke Fatwa dene waale ka hai.” [Ahl-e-Hadees ka Mazhab Page 60]

2. Doosre Ghair-Muqallid, Aalim Hakeem Sadiq Siyaal Koti sahab likhte hain: “Aami, Be-Ilm aur Jaahil Shaqs ko kehte hain, Aise Shaqs ko Jab Kisi masla’h ki Zaroorat padegi to Laa Muhaalah (Zaroor) Usey Poochna padega. Phir Wo Kisi Aalim Rabbani se Pooch le.” [Sabeelur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) Page 188]

Lekin Maujoodah daur ke Ghair-Muqallideen Apni Jama’t ke Itne bade Ulema’ ke bar-Khilaf keh rahe hain ke Ulema’ se Poochne ki Zaroorat Nahi hai, Khud TEHQEEQ karlo aur Qur’an wa Hadees parh kar Khud Samajh lo, Ulema’ GUMRAAH kar dete hain.

(V) Jama’t Ghair-Muqallid ke Aalim Muhammad Joonagarhi Unwaan qayem karte hain ke, SAYYIDUNA FAROOQ (raziallahu anhu) KI SAMAJH KA MU’TABAR NA HONA likh kar (Naoozubillah) Sulah Hudaibiyah ka Waqea Naqal kiya. Hazrat Umar (raz.) Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ki Peishain Go’i, “Tum Yaqeenan, Baitullah Shareef me Jaoge aur Uska Tawaf karoge” ko Ghalat samajh baithe ke Wo Hudaibiyah waale saal ki baabat hai magar Aisa na hua, Musalman Rok diye gaye aur Unhein Majbooran Wapas hona pada.

Phir mazeid Ek aur Unwaan qayem kiya hai: SAHABA (raziallahu anhum) KI DIRAAYAT (Bisa Auqaat) MU’TABAR NAHI HOTI. Is Unwan ke tehat Hazrat Adi bin Hatim (raz.) ka wo Waqea naqal kiya, Jisme Unhone Is ayat “Tum Khaate Peete raho Yaha’n tak ke Subah ka Sufeid dhaagah Siyaah dhaage se Zaahir ho jaaye.” [Surah Baqrah: 187] se Soot ka dhagah (Thread) muraad liya tha aur Jab Ye baat Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) ko pohnchi to Unki Ghalat Fahmi door kar ke farmaya, Is se muraad Subah Sadiq ka Raat se Zaahir hona hai. [Dekhiye Shama’ Muhammadi Page 22]

Lekin Aaj ke Ghair-Muqallideen kehte hain ke, Khud Allah ta’la ne farmaya hai “Aur Be-shakk, Humne Qur’an ko Samajhne ke liye Aasaan kar diya hai, Pas Kya koi Naseehat haasil karne wala hai.?” Isliye Qur’an wa Hadees ko samajhne ke liye Hamein Kisi bhi Aalim ki Zaroorat nahi hai. Ma’loom hota hai ke Ghair-Muqallideen ko Sahaba (raziallahu anhum) ki samajh to Mu’tabar Nahi lagti par Khud ki Samajh par bada Aitemaad hai.

(VI) Ghair-Muqallideen ke Khateeb Al-Hind Muhammad Joonagarhi Sahab likhte hain, “Musalmano.! Ghair Ma’soom Hasti se hat kar Ma’soom Hasti ki taraf aa jao Ya’ni Fiqh se hato, Hadees ki taraf aao.” [Tareeq-e-Muhammadi Pg 80]

Ghair Muqallideen ke Khateeb Al-Hind Joonagarhi Sahab..! Fiqh se hat kar Hadees ki taraf aane ka Mashwarah de rahe hain Lekin Ghair Muqallideen Log FIQH MUHAMMADIYAH, Fataawa Sanaa’iya, Fataawa Nazeeriyah, Fataawa Sattariyah, Fataawa Ulema-e-Hadees waghera Kitabein likh kar FIQH ko Apne Galey ka Haar bana rahe hain aur Muqallideen ke banaaye gaye FIQH ke Tamam Maakhaz ko Alhamdulillah Kehte hue Tasleem bhi kar rahe hain.

(VII)
1. Jama’t Ghair-Muqallideen ke Zabardast Aalim Nazeer Hussain Dehalvi likhte hain: “Baaqi rahi TAQLEED, Waqte La Ilmi, So Ye 4 Qism hai, Qism-e-Awwal Wajib hai aur Wo MUTLAQ TAQLEED hai, Kisi Mujtahid ki…….. Ba-Qoul Shah Waliullah (rah.) Ye Taqleed Wajib hai aur Sahih hai ba-ittafaq Ummat.” [Mi’yaarul Haq Pg 75]

2. Isi Taqleed ke muta’lliq Sadiq Siyaal koti Sahab likhte hain: “Taqleed-e-Sharti durust hai………. Ye hai Ba-Waqte La Ilmi Taqleed-e-Sharti Aami ki, Jis se Kisi ko Inkar nahi.” [Sabeelur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) Page 188]

Ghair Muqallideen ke 2 Maaya Naaz Ulema’ to Taqleed ki Ek Qism ko Wajib aur Na-Qabil Inkar qaraar de rahe hain. Lekin Afsos hai Aaj ke Ghair Muqallideen par, Jo Taqleed ka Sirey se hi Inkaar kar rahe hain aur Isko Kufr-o-Shirk qaraar de rahe hain, aur Is Jama’t ke be-shumaar Na-Ahal Logo Taqleed karne ke ba-wajood bhi sirf Alfaaz ki bina par Is Dhoke me pade hue hain ke Wo Kisi ki TAQLEED Nahi karte.

(VIII)
Mash’hoor Ghair Muqallid, Ibraheem Siyaal Koti tehreer karte hain: “Imam Sahab (Imam Abu Hanifah) Ahl-e-Sunnat aur Ahl-e-Hadees ke Peishwa the.” [Taareekh Ahle Hadees Page 271]

Ye Sahab to Apna Matlab nikaalne ke liye hi Sahi Imam Abu Hanifah (rah.) ko Ahl-e-Hadeeso’n ka Imam Keh rahe hain, Lekin Aaj ke ba’z Ghair Muqallid, Inki Shaan me Gustaaqi kar rahe hain aur Kuch Log kehte hain ke Imam Abu Hanifah ko 3 Hadeesein Yaad thi aur Koi Meharbani kar de to 17 Hadeesein Yaad thi’n kehta hai. Aur Kuch kehte hain ke Aap ki Namaz Qur’an wa Sunnat ke Khilaf hai. Aur Koi Aap ko Murjiyah kehta hai to Koi Mu’tazilah. (Naoozubillah)

Mas’ail Mai Baghawat:

Kuffaar Jis tarah Ahadees me Haiz, Taharat, Zina ke Ta’lluq se marwi Ahadees ko dikha kar Kehte hain ke Islam me Kitne Gande Gande Masaa’il ka Zikr kiya hai. Bilkul Isi tarah Fiqh me mazkoor aise Masaa’il ko suna kar Dhoka dene ki Koshish karte hain ke FIQH Gande Masaail ka Majmua’h hai.

Jab ke Khud Ghair-Muqallideen ke Ulema’ ki Kitabein Maslan. Hadyatul Mehdi, Badrul Ahillah, Kanzul Haqaaiq, Arful Jaadi, Nuzlul Abraar waghera Jinko FIQH MUHAMMADIYA ka naam diya gaya hai Isme to FIQH HANAFI se Zyadah Kharab wa Gande Masaail ko likha gaya hai.

Jab Ghair Muqallideen ke saamne Ye Kitabein rakhi Jaati hain to Wo Aag Bagolah ho kar In Kitabo’n ka Inkar kar dete hain ke Hum In Kitabo’n ko Nahi maante.

Sawaal Ye hai ke Agar Ye Kitabein Ghalat hain to Aap ke PUBLISHERS In Kitabo’n ko Kyon Chhaap rahe the?

Jis tarah Aap Logo’n ne Fiqh-e-Hanafi ki Radd me Kitabe’in likhi hain, In Qadeem Ghair Muqallido’n ke khilaf Koi Kitab Kyon Nahi likhte, Inke Khilaf Koi Propoganda kyon nahi karte? Aap ke In Qadeem Ulema’ ki Kitabo’n ke khilaf Koi Bayan Ya Jalsah Kyon nahi rakha taa ke Awaam ko Inki GUMRAAHI se bachaaya Jaaye?

Haan Aapne Awaam Ko Gumrahi ki Wo Ja’am pila rakhi hai ke wo nafs ke mutabiq jab chahe kisi ma’sle main kisi ki Itteba karle aur jab chahe mojooda Ulema ki andhi Jahilna Taqleed main Qadeem Ulema se baghawat kar baithe hai.

Aise Chand Masail Jinme Kuch Aqaid bhi Shamil hai unke list: List

Fir kuch aur m’aze ki cheez dekhye yaha: Link

KHULASAH: Ye baat yaad rakhni chaiye ke kisi bhi Jamat ki USOOL  unski bunyaad hoti hai. Usool se baraat ka matlab ek alag Jamat ki bunyaad rakhna. Jaise Jama’tul Muslimeen, Firqah Ghuraba Ahle Hadees me se nikla alag Usool per bani Ghairmukallideen ki ek jam’at hai. Aisa mal’oom hota hai ke ya to Akabir Ulema-e-Ahle Hadees Gumrah thay ya Aaj ke inke Shyookh gumrah hai. Ye baat khud ghairmukallid (Naam Nihaad Ahle Hadees) ke zimme hai, wo khud faisla kar’ain. Roz nayi Tehqeeq ke jhase main na jane kitne log gumrah ho rahe hai, kab ye Tehqeeq khatm hogi? Ye bhi ek Ahem Sawal hai…

By: Sameer Mughal

Edited by: Abdullah Islam

Advertisements
This entry was posted in General and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ghairmuqallideen (Naam Nihaad) Ahle Hadees Ki Apne Qadeem Ulema’ Se Baghawat

  1. fahad ali shah says:

    excellent brother….hope that you will expose their reality more and more…..JAZAKALLAH

  2. M.U.ABDULLAH says:

    very good article….please post more and more……

Comments are closed.