Hazrat Abu Bakr Siddeeq Radiallahu Anhu Aur Rafayuldayn

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Sawaal: Dr. Shafiq-ur-Rehmaan Gair-Muqallid ne apni kitab “Namaz-e- Nabiwi” me Hazrat Abu Bakr Siddeeq Radiallahu Anhuki taraf mansub ek rivayat naql ki ke wo namaz me rafa’yadayn karte the. Is kitaab ki Tahqeeqo Takhreej Zubair Ali Zai ne ki hai. Humne to suna hai Hazrat AbuBakr Siddeeq Radiallahu Anhu Tarke Rafa’yadayn par amal Pairaa the aur Rafa’yadayn ki koi rivayat unse Saheeh sabit nahi. Baraae Meherbaani Tehqeeqi Jawab Inayat farmaye.

Wassalaam,

Bilal Akbar, Azad Kashmir

Al Jawaab: Haamidanwwa Musalliyaa

Dr. Shafiq-ur-Rehmaan ne jo rivayat Naql ki wo ye hai:

“Maine Sayyadna Abu Bakr Siddeeq Radiallahu Anhu ke peeche Namaz padhi, wo Namaz ke shuru me, Ruku se pehle aur Jab ruku se sar uthaate to apne dono haath (kandho tak) uthaate the aur kehte the Maine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke peeche namaz padhi to Aap Sallallahu Alayhi Wasallam bhi namaz ke shuru me, Ruku se pehle aur ruku se sar uthane ke baad (isi tarah) Rafa’yadayn karte the.” [Namaze Nabwi Pg: 206]

IS RIVAYAT KA HAAL:

Hazrat AbuBakr Siddeeq Radiallahu Anhu ki taraf mansoob ye rivayat sakht Zaeef hai aur Hazrat AbuBakr Radiallahu Anhu ke us amal ke khilaf hai jo unse Sanad-e-Saheeh se Sabit hai. Mazeed ye ke ye rivayat khud Gair-Muqallideen ke us amal ko bhi sabit nahi karti jo wo karte hai. Tafseel ye hai:

(i): Zoafe Rivayat:

Ye rivayat Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi [Jild:2 Pg:73] Me maujud hai. Iski Sanad me ek raavi Abunnoamaan Muhammad Bin Fazl Assadusi Al-Ma’ruf “Aarim” hai. Taqreeban 213Hijri me iska Haafiza mutagayyar hogaya tha. [Al Meezaan LizZahabi: Jild:4 Pg:7 Wagairah] Jiski wajah se ye Ikhtilaat ka shikaar ho gaya tha aur iski Aql Zaail hogai thi. Isliye is raavi par Imaam Bukhari Rahimahullah, Imaam Abu Daud Rahimahullah samet deegar bohot se Muhaddiseen ne yahi Jarah ki hai. Maslan:

1: Imam Bukhari Rahimahullah 652H : “Muhammad Bin Fazl Abunnoamaan Assudusi Al-Basri ko ‘Aarim’ bhi kehte hai, Taqreeban 213Hijri me iska Haafiza Mutagayyar ho gaya tha.”

[Taareekhul Kabeer Lil Bukhari, Jild:1 Pg:208 Raqmut Tarjamah:654]

2:
Imam Abu Dawood Rahimahullah 275H
[Azzuafaa AlKabeer Lil Aqeeli, Jild:4 Pg:121,122]

3: Imam Abu Haatim Ar Raazi Rahimahullah 277H
[Al Jarah Wat Taa’deel Lir Raazi, Jild:8 Pg:69,70, Siyar Aa’laamun Nubalaa’ Liz Zahabi Jild:7 Pg:464]

4: Imam Musa Bin Hammaad Rahimahullah
[AzZuafaa AlKabeer Lil Aqeeli Jild:4 Pg:122, Al Kifayah Fee Ilmur Riwayah Lil Khateeb Pg:136]

5: Imam Ibraheem AlHarbi Rahimahullah 285H
[AlKifayah Fee IlmurRiwayah LilKhateeb Pg:136, AlKawaakibun Nayyiraat Li Ibnul Kiyaal Pg:99]

6: Imam Aqeeli Rahimahullah 322H
[AzZuafaa AlKabeer Lil Aqeeli Jild:4 Pg:121 wagairah]

7: Imam Ibne Abi Haatim ArRaazi Rahimahullah 327H
[AlJarah Wat Taa’deel LirRaazi Jild:8 Pg:69]

8: Imam Umyatul Ahwaazi Rahimahullah
[AzZuafaa AlKabeer Lil Aqeeli Jild:4 Pg:123 Wagairah]

9: Imam Ibne Hibban Rahimahullah 354H
[Tahzeebut Tahzeeb Li Ibne Hajar Jild:5 Pg:285, Siyar Aa’laamun Nubalaa Liz Zahabi Jild:7 Pg:465, Azzuafaa Wal Matrookeen Li Ibne Jauzi Jild:2 Pg:91,92]

10: Imam AbulWaleed AlBaaji 474H
[AtTaa’deel WatTajreeh LilBaaji Jild:2 Pg:675,676]

11: Imam Ibnul Jauzi Rahimahullah 558H
[AzZuafaa Wal matrookeen Li Ibne Jauzi Jild:3 Pg:91,92]

12: Imam Ibne Salaah Rahimahullah 642H
[Muqaddamah Ibne Salaah Pg:378]

13: Imam Nawawi Rahimahullah 676H
[Taqreeb Ma’ Tadreeb Jild:3 Pg:323,329]

14: Imam Abul Hajjaaj Al Mizzi Rahimahullah 742H
[Tahzeebul Kamaal Lil Mizzi Jild:9 Pg:272,273]

15: Imam Zahabi Rahimahullah 748H
[Al Ibr LizZahabi Jild:1 Pg:195, Tazkiratul Huffaaz Liz Zahabi Jild:1 Pg:301]

16: Imam Ibne Kaseer Addamishqi 774H
[Al Baa’isul Hadees Li Ibne Kaseer Pg:239]

17: Imam Iraaqi Rahimahullah 804H
[Fat’hul Mugees Lil Iraaqi Pg:454,459,460]

18: Imam Ibne Hajar Asqalani Rahimahullah 852H
[Taqreeb Li Ibne Hajar Jild:2Jild: Pg: Pg:547 , Tahzeeb Li Ibne Hajar Jild:4 Pg:258]

19: Imam Abu Bakr Siyuti Rahimahullah 911H
[Tadreebur Raavi LisSiyuti Jild:2 Pg:323,329]

20: Imam Ahmad Bin Abdullah AlKhazraji Rahimahullah 923H
[Khulasah Tahzeeb Tahzeebul Kamaal Lil Khazraji Pg:356]

21: Imam Muhammad Bin Ahmad AlKiyaal Rahimahullah 926H
[AlKawaakibun Nayyiraat Fee Ma’rifah Min Akhtalata MinarRuvaatusSiqaat Li Ibnul Kiyaal Pg:97,98]

22: Imam Ibnul Ammaad Al Hambali Rahimahullah 1089H
[Shazraatuz Zahab Li Ibnul Ammaad Jild:2 Pg:159]

Mindarjah baala Aimmah ke nazdeek ‘Muhammad Bin Fazl Sudusi’ Mukhtalit aur Mutagayyarul Haafizah Raavi hai aur aise raavi [Muhammad Bin Fazl] ke baare me Imam Ibne Hibban Rahimahullah ne ek Qaaidah bayan kiya he:

“Akhri Umr me ye ikhtilaat ka shikaar ho gaya tha, Yaha tak ke iski ye halat hogai thi ke isko ye pata bhi nahi chalta tha ke main kya keh raha hu, isliye iski Hadees me munkar baate aagayi, lihaza iske Muta’khireen shagirdo me se kisi ne rivayat naql ki to un rivayaat se ruk jaana wajib hai. Agar Is baat ka ilm na ho sake ke kaunsi rivayat qadeem shagird se marvi he aur kaunsi Muta’khir shagird se to aisi rivayaat Matrook qarar di jayegi, Kisi bhi rivayat ko daleel nahi banaya jayega.” [Tahzeebut Tahzeeb Li Ibne Hajar Jild:5 Pg:258]

Is Qaaide se mal’oom hua ke Muhammad Bin Fazl ka jo shagird Qudamaa [awwal umr ke shagird] me se na ho balke Muta’akhireen shagirdo me se ho to usse marvi rivayat Matrook qarar payegi, Zaire bahas rivayat me unse rivayat karne wale Muhammad Bin Ismaeel Assulami Qudamaa Shagirdo me se nahi hai balke Muta’khireen shagirdo me se he.

Chunanche Mashoor Muhaddis Allamah Naimwi Rahimahullah Likhte hai:
“Is Hdees ki sanad me Abunnoaman Muhammad Bin Fazl Assadusi waqea he jo siqah the magar aakhiri Umr me unka Hafizah mutagayyar ho gaya tha, unse rivayat karne wala Abu Ismaeel Assulami iske Mutaqaddimeen Shagirdo me se nahi hai.” [At-Taa’leequl Hasan Pg:114]

Lihaza ye Rivayat Zaeef aur Na’qabil-e-Hujjat  hai.

(ii): Hazrat Abu Bakr Siddeeq Radiallahu AnhuKe amal ke Khilaaf:

Wazeh rahe ke ye zaeef rivayat Hazrat Abu Bakr Siddeeq Radiallahu Anhu Ke us amal ke Khilaaf he jo unse basanade Saheeh sabit hai. Chunanche Imam AbuBakr Ismaaeeli Rahimahullah Apni sanad se naq karte hai:

Hazrat Abdullah Bin Mas’ood Radiallahu Anhu Farmate hai “Maine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Abu bakar Radiallahu AnhuAur Hazrat  Umar Radiallahu AnhuKe saath namaz padhi, unhone puri namaz me sirf Takbeere Tehreemah ke waqt Rafa’yadayn ki.”

[Kitabul Muajjam, Imam Ismaeeli Jild:2 Pg:692, Sunan Kubra Imam Baihaqi Jild:2 Pg:79]

Mumkin he koi Gair-Muqallid ye kahe ke ispar Zai Sahab ne jarah ki he to iska sai maahi Qaflae Haq (23) [Jild:6, Shumarah:3, Pg:52 se 54] me diya gaya he wahee Mulahiza farmaye.

Note: Qafla-e-Haq aap is link par se download kar sakte hai:

http://www.ahnafmedia.com/qafla-e-haq-magazine/item/3506-qafla-e-haq-23-2012

(iii): Ye Rivayat Khud Gair Muqallideen Ke Is Amal Ko Bhi Sabit Nahi Karti:

Hazrat AbuBakr Siddeeq Radiallahu AnhuKi taraf mansub ye rivayat khud Gair-Muqallideen ke is amal ko sabit nahi karti. Isliye ke:1: Gair Muqallideen ke yahaa Rafa’yadayn karna Farz ya Wajib hai.

[Rafa’yadayn Farz hai Az:Mas’ood Ahmad Gair-Muqallid, Majmuah Maqaalaat Par Salfi Tehqeeqi Jaizah Az:Raees Nadvi Gair Muqallid Page:246]

Lekin is zaeef rivayat me na farz ka lafz he aur na Wajib ka.

2: Gair Muqallideen ke nazdeek Rafa’yadayn na kare to namaz nahi hoti. Chunanche Raees Nadvi Sahab ne likha:
“___Aur bawaqte Rukua’ Rafa’yadayn wala farz bhi anjaam na dene ke sabab saare deobandiyah ki namaz baatilo kal adm hoti hai.”
[Majmuah Maqaalaat Par Salfi Tehqeeqi Jaizah Az Raees Nadvi Gair Muqallid Page:246]

Jabke is za’eef rivayat me iska Qat’an Zikr nahi hai.

3: Gair-Muqallid Teesri Rakat ke Shuru me bhi Rafa’yadayn karte hai.

[Namaze Nabvi Pg:206, Aapke masail aur unka hal az mubasshir ahmad rabbani Gair Muqallid Pg:120]

Aur is zaeef rivayat ka matan dekhne se mal’oom hota he ke isme teen maqam ki Rafa’yadayn to moj’ood hai. Chauthe maqam (tisri rakat ke shuru me) ki Rafa’yadayn ka naamo Nishaan tak nahi.

Mal’oom hua ye rivayat khud Gair-Muqallideen ke “amal” ko bhi sabit nahi karti. Pas ise pesh karna apne mauqaf aur amal se jahalat ki daleel he. Gair-Muqallideen ko chahiye ke wo pehle ye dekh liya kare ke Daawa aur Daleel me Mutabaqat bhi hai ya nahi ? Naa mal’oom inhe aisi zaeef rivayaat jama’ karne ka waalihaanah junun kyu he jo inke “mazhab” ko sabit hi nahi karte!

Khulasah-e-Kalaam:

Dr. Shafiq-ur-Rehmaan Sahab ka is zaeef rivayat ko pesh karna aur Zai Sahab ka isko saheeh kehna batil hai.

Mufti Shabbeer Ahmad Hanfi Hafizahullah

Roman Mutarjim: Muhammed Unais

Advertisements
This entry was posted in Rafaulyadain and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Hazrat Abu Bakr Siddeeq Radiallahu Anhu Aur Rafayuldayn

 1. Tarek says:

  Assalamu Alaikum, Jazakallah for this article. But I have 3 questions, please answer me.
  1. I can understand urdu (not fully, 90% ) but can not read it. You have written all writings in english here,so i can read and understand. Here you have given a link of Qafla E Haq which is written in Urdu, so i can read it and understand it. So can you please inform me what is written in this Qafle E Haq regarding this article ?

  2. The hadith about tark e raf e yadain is shahih. Can you please explain the whole discussion of the jorah wat tadil about the rabis of this hadith ? I hear that ahle hadith said it is zaif. So can you please prove it that it is shahih and give the all answers of the questions regarding this shahih hadith ?

  3. You have mentioned above the hadith of sunan e kubra of bayhaqi regarding doing raf e yadain of abu bakr siddiq (raz). One of my ahle hadith brother said that imam bayhaqi said all the rabi/narrators of this hadith is shikah and reliable. Is the saying of imam bayhaqi found in kitab or it is a false claim ? He also said that imam dhabahi also said the rabi/narrators are reliable. Is this saying of imam dhabahi also found in kitab or it is a false claim ?

  • Al-Islam says:

   Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

   (1) This article orginally written by Mufti Shabbeer Ahmad Hanfi Hafizahullah. If you know Urdu (90%) you would able to understand. Go ahead.

   (2) Insha’Allah will answer soon. Kindly also check Hazrat Ibn Masood (rez) riwayat of Tirmidhi. That Hadith is Sahih according to Imam Ibn Kattan, Allama Aini Hanafai, Imam Za’ili, Allama Ahmed Muhammed Shakir, Allama Nemawi, Allama Ibn Turkmani, Imam Ibn Hazam Zohri, Sheikh Nasiruddin Alabni, Sheikh Shuaib Arnaut.

   (3) Article dose not contain Arabic Ibarat. Without Arabic Ibarat, I wont able to verify. However, I asked borther Muhammed Unais to check and answer all your queries in detail.

   • Tarek says:

    Jazakallah, I am very much pleased for all of your writings because here i can find all the answers in details. So i am now waiting for the next articles and the answers of my queries.

Comments are closed.