Imam Malik Rahimahullah Ki kitaab “Almudaw’wanah” se Zubair Ali Zai ka Inkaar

Bismillahir Rahmanir Raheem

Firqa Jadeed (Naam Nihad) Ahle Hadees ki khiyanat-o-baddiyaa’nati me mashoor dajjal-o-kazzab “Zubair Ali Zai” ke makro fareb aur dhoke baziyo ka Ahle haq ne baar baar parda faash kiya hai, Is mazmun me bhi zubair ali zai matruk ke ek Dhoke aur jhut par mabni Majzubaana wa weleh ka Musbat-o-mudallal Jawab pesh kiya jaata hai.

Aalame Islam ki Mash’oor-o-Maar’oof Shakhsiyat Imam-e-Darul Hijrat Hazrat Malik bin Anas Rahimahullah se Unke Ulumo Ma’aarif ka behtereen guldasta is ummat ke paas mehfuz hai jise Imam Sihnun Bin Saeed ne Mo’atabar isnaad se jamaa kiya hai aur us kitaab ka naam hai ‘Al-Mudavvanatul Kubra’.

Chunanche Is ummat ke jaleelul qadr Sabiqah wa haaliyah Ulama wa fuqaha bil ittifaaq iski nisbat Imam Malik Rah. ki taraf karte aaye hain lekin is roze roshan ki tarah wazeh haqiqat ka mahaz apni khwahishe nafs ki pairwi me matruk zubair ali zai munkir ban baitha hai.

Chunanche Zubair Ali zai ne kayi ek maqamat par likha hai…maslan…

“Mudvvanatul kubra na qabile ae’temad aur be sanad marvi kitab hai.” [Mazrube Haq 21 Pg:38]

Dusre maqam par likha, “Almudawwanatul Kubra Imam Malik ki kitab nahi.” [Noorul Ainain Pg:82]

Al-Jawab:

Al Mudawwanatul Kubra Imam Malik Rahimahullah ki kitab hai Jo Imam Sihnoon Bin Saeed Rah. ne Imam Malik Rah. ke mashoor shagird Abdur Rahmaan Bin Al Qasim se rivayat ki hai aur ye teeno hazraat Siqah the (mulahizah ho kutube asmaaurrijaal) lihaza ye sanad Saheeh hai.

Al Mudawwanatul Kubra ka tazkirah Saabiqah wa haaliyah adwaar ke muhaddiseen-o-mu’arrikheen ne Imam Malik Rah. ki tasaaneef / Marviyyah kutub me kiya hai. Tasreehaat Mulahizah ho…:

1# Allamah Ibne Abdul Barr Rah. [463H] farmate hain, “Imam Sihnoon ne Almudawwanah me Imam Malik Rah. se rivayat kiya hai…”
[At Tamheed Li Ibne Abdul Barr, Juzz:20 Pg:114]

2# Allamah Zahbi Rah. [748H]: [Siyar Aa’laamun Nubalaa Jild:6 Pg:323]

3# Allamah Ibne Hajar Asqalani Rah. [852H]: [Fathul Baari Jild:1 Pg:234, Jild:2 Pg:449]

4# Allamah Ainee Rah. [855H]: [Sharah Sunan Abu Dawood Jild;4 Pg:191]

5# Allamah Ibne Kaseer Rah. [874H]: [Al Bidayah Jild:10 Pg:356]

6# Allamah Abu Hafs Umar Albajaai Rah. [919H]: [Shazraatuz Zahb Jild:8 Pg;92]

7# Allamah Ibne Qayyum Rah. : [At Tarqul Hikmiyyah Pg:388]

8# Shaikhul Hadees Hazrat Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalvi Rah.: [Aw Juz’ul Masalik Jild:1 Pg:110]

Khud Ghair Muqallideen ne bhi ise Imam Malik Rah. ki kitab maana hai aur isi haisiyat se usse hawale naql kiye hain…Maslan…

1# Nasiruddeen Albaani:

“Almudawwanah me marvi hai Imam Malik se” [Salatul Eidain Pg:31]
“Imam Malik ki AlMudawwanah” [Ahkaamul Janaaiz Pg:244]
“Imam Malik ne Almudawwanah me farmaya” [Tamamul Minnah Pg:301]
“Aur Imam Malik ne Almudawwanah me farmaya” [Assamaratul Mustataab Pg:128]

2# Abdur Rahmaan Mubarakpuri : “Imam Malik ne Mudawwanah me farmaya” [Tuhfatul Ahwazi Jild:10 Pg:138]

3# Shamsul Haq Azeemabadi: “Aur Imam Malik ne Mudawwanah me farmaya” [Aunul Ma’bood Jild:5 Pg:247]

4# AbdurRasheed Ghair Muqallid: “Tasneefat (Malik): Muatta,…Al Mudawwanatul Kubra.” [Karwaane Hadis Pg:33]

5# Shaikh Usman Jumah zameeriyah [Idraakurrak’ati bidrakirrukui ma’al imam (urdu) Pg;55]

Is kitab par Shekh Saleh Ibn Uthaimin ne nazare saani ki hai.
Hafiz Muhammad Ilyas Abdul Qahhar ne talkees aur urdu me tarjumah kiya hai.

Aslaaf-e-Ummat aur khud Ghair Muqallideen ke buzurgo se sabit hua ke Al Mudawwanatul Kubraa Imam Malik Rah. ki kitab hai. Mazkurah Tasreehaat Zai Sahab jaise Muta’assib logo’n ke radd ke liye kaafi hai.

Tambeeh: Al Mudawwanatul Kubra Imam Malik Rah. ki kitab hai, Sabiqah Wa haaliyah Adwaar me yahi sabit hai (kama marr) yahi shuhrat musannif se lekar hum tak kitab ki isnaad se beniyaaz kar deti hai, chunanche yahi Allamah Ibne Hajar Rah. ne likha hai. [An Nukt Li Ibne Hajar Pg:56]

Lihaza Zubair Ali Zai Sahab ka be-sanad ki ra’tt lagana mardood hai.

Min-Jaanib: Mufti Shabbir Ahmed Hanfi Hizullah

Izafa: Muhammad Unais

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Akaabir-e-Ummat, Bad-Diyaanat Be-Naqab, General and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.