Rafaul-Yadain Ke Isbaat Per Shaykh Abdul Qadir Jeelani (Rah.) Ke Fatwe Ki Haqeeqat

Bismillahir Rahmaanir Raheem
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Hazrat Peeran-e-Peer Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rahmatullahi alaih) Ahnaf ke Nazdeek MU’TABAR Shaqsiyaat me se hain. Isliye ba’z (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Firqay ke Ulema’ wa Juhala’ Raful-yadain ke Muta’lliq Inka Maslak bata kar Awaam ko Fareib dene ki La-Haasil Koshish karte hain. Isiliye Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) se Rafaul-Yadain ke Isbaat (Rukoo’ se pehle aur ba’d me karne) ki Haqeeqat ko Waazeh kiya Ja raha hai.

Chunanchah Ghair-Muqallid Aalim Hakeem Sadiq Siyalkoti ne likha hai: “Hazrat Peer Jilaani (Rah.) farmate hain ki: “Namaz me Takbeer-e- Oola ke waqt aur Rukoo’ me jaate waqt, aur Rukoo’ se uthte waqt Rafulyadin karna chahiye.” [Dekhiye Salaatur Rasool (sallallahu alaihi wa sallam) – Rafaul-Yadain Ka Masla’h]

SalatArRasool_02222222

ASAL HAQEEQAT:
Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) ne HA’IYAAT-E-NAMAZ (Ya’ni KAIFIYAAT-E-NAMAZ) ke Unwaan ke tehat Rafaul-Yadain ka Ye Masla’h bayan kiya hai.

Chounke Firqa Ahl-e-Hadees Ek Bad-Mazhab hai Jiski Shuruaat ANGREZI DAUR me Musalmano ko Fro’i Masa’il me Uljha Kar Unko Ladwaane ke Maqsad se hui thi inse DIYANAT ki Umeed Kaha ki Ja sakti haii.? Lihaaza Ye Log Shaykh (rah.) ka Rafaul-Yadain ke Muta’lliq  Sahih aur Mukammal (Poora Poora) Mauqaf bayan nahi karte.

Jab ke Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) ne Ye bhi farmaya hai ke, “Agar Koi SUNNAT Ya HA’IYAT (Kaifiyat) Chhor di Jaaye to Namaz BATIL hogi Na Sajdah Sahoo Laazim aayega.” [Dekhiye Ghunyatut Talibeen Page 63, Mutarjam Ghair-Muqallid Mubashar Hussain Lahori]

Shaykh (rah.) ki Is Ibarat se bilkul waazeh ho gaya ke Agar Koi Rafaul-Yadain nahi karta hai tab bhi Uski Namaz na to Batil hogi aur Na hi Sajdah Sahoo Laazim hoga.

GHAIR-MUQALLID AALIM KI TARJUMAH KI HUI GHUNYATUT TALIBEEN KA SCAN MULAHIZAH FARMAYEIN:

Ghunyatut Talibeen Rafaulyadain
Ye to raha Rafaul-Yadain ke Muta’lliq Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) ka Sahih aur Poora Poora Mauqaf Jisko Ghair-Muqallideen ne Apni Adat ke mutabiq KHIYANAT karte hue Chhupa liya tha.

Ab baaqi rahi baat ke Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) Rukoo’ se pehle aur Ba’d me Rafaul-Yadain ke Qaayel kyon hain.?

To Iska Jawab Ye hai ke Aap Hazrat Imam Ahmed bin Hanbal (rah.) ke Muqallid hain Isliye Aap Rafaul-Yadain ke Qayeleen me se hain.

Chunancha Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) Imam Ahmed (rah.) ke Muta’lliq Allah Ta’la se Dua go hain, likhte hain: “Allah Ta’la Humein USOOL wa FRO’ me Inhi (Ya’ni Imam Ahmed) ke MAZHAB per Maut ataa kare.” [Ghunyatut Talibeen Page 539, Mutarjam Ghair-Muqallid Mubashar Hussain]

SCAN Mulaahizah farmayein:

3-horz
Is se ma’loom hua ke, Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rah.) Apne Imam ki Taqleed me Rafaul-Yadain kiya karte the. Ab Ghair-Muqallideen ka Ek Hanbali Muqallid ke Fatwe ko Daleel bana Kar Ahnaf per HUJJAT Qayem karna FAREIB aur DHOKA BAAZI ke siva Kuch Nahi hai.

Poori Namaz me Rafaul-Yadain sirf Ek Martabah Ya’ni Takbeer-e-Tehreemah ke waqt Karna bhi Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ki SUNNAT-E-SAHEEHAH se Sabit hai.

Be-shakk Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) se Rafaul-Yadain Rukoo’ se pehle aur ba’d me Sabit hai Lekin sath hi Iska TARK bhi Sabit hai. Aur Hamaare Nazdeek Dono Sunnat hain Magar Raajeh TARK karna hai.

Allah Ta’la se dua hai ke Wo Humein DEEN ki Sahi Samajh Ataa farmaye. Ameen Summa Ameen.

Min-Jaanib: Sameer Mughal

DATED: 24-08-2013

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Namaz, Rafaulyadain and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.