Faza’il-e-A’maal Me Maujood Ahadees Ki Takhreej

Bismillahir Rahmaanir Raheem

FAZA’IL-E-A’MAAL KI AHADEES KI TAKHREEJ

Hazrat Sheikhul Hadees Maulana Zakariyah (rah.) ne Apni Kitab [Faza’il-e-Aa’maal] me Mukhtalif Abwaab ke Tehat Arabi Matan (text) ke sath Jo Ahadees zikr ki hain, Jin Kitabo’n se Wo Ahadees Maakhooz hain, Us Kitab ki Wizahat ke sath, Us se li gayi Ahadees Yaha’n bayan ki jati hain:

1. Faza’il-e-Aa’maal ki Wo Ahadees Jo [Sahih Bukhari wa Sahih Muslim] Dono me Payi Jati hain (MUTTAFAQ ALAIH) Unki Te’daad Kul 52 hai. (Ahadees No.s 1 to 52)

2. Faza’il-e-Aa’maal ki Wo Ahadees Jo sirf [Sahih Bukhari] me Payi Jati hain, Unki Te’daad Kul 11 hai. (Ahadees No.s 53 to 63)

3. Faza’il -e-Aa’maal ki Wo Ahadees Jo sirf [Sahih Muslim] me hain Unki Te’daad Kul 33 hai. (Ahadees No.s 64 to 96)

4. Faza’il-e-Aa’maal ki Wo AHADEES-E-SAHEEHAH Jo Saheehain ke alawah me mazkoor hain Unki Te’daad 38 hai. (Ahadees No.s 97 to 134)

5. Faza’il-e-Aa’maal ki Wo Ahadees Jo SAHIH LI-GHAIRIHI hain, Unki Te’daad 25 hai. (Ahadees No.s 135 to 159)

6. Faza’il-e-Aa’maal ki Wo Ahadees Jo HASAN LI-ZAATIHI hain Unki Te’daad 23 hai. (Ahadees No.s 160 to 182)

7. Faza’il-e-Aa’maal ki Wo Ahadees Jo HASAN LI-GHAIRIHI hain, Unki Te’daad 60 hai. (Ahadees No.s 183 to 242)

8. Faza’il-e-Aa’maal ki Wo Ahadees Jo ZA’EEF hain, 134 hain. (Ahadees No.s 243 to 377)

Tafseel ke liye mulaahizah farmayei’n: [Tasheeh Al-Khayaal: Talkhees wa Tarjumah Tehqeeq Al-Maqaal Page 324 to 631]

Ya’ni Kul mila kar 377 Ahadees FAZA’IL-E-AA’MAAL me maujood hain. Is ke alawah Kitab me Jagah Jagah Qur’ani Aayaat bhi maujood hain.

Is Kitab ko Maulana Ashraf Ali Thanvi (rah.) ne Kayi Ahadees wa Tareekhi Kitabo’n se Tarteeb diya hai Jinki Ek Lambi Fahrist hai Jo Faza’il-e-Aamaal Kitab ke shuroo’ me darj milegi.

Ye Kitab Qur’ani Aayaat, Ahadees, Sahaba (raz.), Taaba’een wa Tabe Taaba’een wa deegar Buzrugaan-e-Deen (rah.) ke Hikaayaat wa Tareekhi Waqeat ka Khoobsoorat Majmu’ah hai. Lekin Kuch Shareero’n ne Qur’ani Aayaat, Ahadees wa Waqeat ke Is Khoobsoorat Majmu’ah ko SHIRKIYAH KITAB tak Keh daala hai.

Firqa Ahle Hadees ke Ulema’ wa Juhala’ Aam Logo’n ko Aisa baawar karwaate hain ke Is Kitab me Na to Koi Qur’ani Aayat maujood hai aur Na Koi Hadees hai balke kehte hain ke Ye Jhoote Qissah Kahaniyo ki Kitab hai aur Kabhi Koi La-Mazhab Inme maujood Ahadees ko maan leta hai to phir Ye Shaitani Waswasah daalta hai ke Isme maujood Tamam Ahadis Jhooti aur Mann Gharat hain Jo ke Ek Azeem Bohtan hai.

Rahi baat Is Kitab me maujood Za’eef Ahadees ki to Muhaddiseen wa Fuqaha’ ne Inse Ahkaam me bhi Istedlaal kiya hai.

Jaisa ke Imam Abu Hanifa (rah.) ka Qoul Ibne Hazam (rah.) ne naqal kiya hai: “Huzoor (sallallahu alaihi wa sallam) se marwi Za’eef Hadees, Qiyas se Aala darjah ki hoti hai.” [Al-Muhalla 3/161]

Aur Imam Ahmed bin Hanbal (rah.) farmate hain:”Main Zaeef Hadis ko Us waqt tak Radd nahi karta Jab tak Uske Mu’ariz (khilaf) Qoul na ho.” [Sharah Al-Kaukab Al-Muneer 2/573]

Faza’il ka darjah to Ahkaam se Kam Tar hota hai. Jab Ahkam me Za’eef Hadees ki Hujjiyat hai to Phir Faza’il me Iski Hujjiyat ba-darjah Oolaa sabit hoti hai.

ZA’EEF AHADEES AUR MUHADDISEEN KA USOOL:
Imam Nawawi Ash-Shafa’i (rah.) farmate hain ke, “Muhaddiseen, Fuqaha’ aur inke alawah Ulema’ farmate hain ke Za’eef Hadees per amal karna FAZA’IL, TARGHEEB (Ya’ni Neiki wa Sawab ki taraf Rughbat dilaana) wa TARHEEB (Ya’ni Buraai se Daraana) me JAYEZ aur MUSTAHAB hai Jab ke wo Hadees Mauzoo’ (Jhooti) Na ho.” [Al-Azkaar Page 7,8]

Ye Ibarat Apne Matlab wa Maf’hoom me waazeh hai aur Iski Tashreeh ki Koi Zaroorat Nahi hai.

Za’eef wa Mauzoo’ (Jhooti) Ahadees to SIHAAH SITTAH ki Kitabein [Jami’ Tirmizi, Sunan Abu Dawood, Sunan Nisai, Sunan Ibne Majah] me bhi maujood hain.

Firqa (Naam Nihaad) Ahle Hadees ke Peishwa Nasiruddin Albani ne Aisa Kaam kiya hai Jo Ab tak Kisi Muhaddis ne nahi kiya tha Ya’ni In Kitabo’n ke 2 Tukrey kar diye.

1. Sahih
2. Za’eef

Agar Maulana Zakariyah (rah.) ko Wo bhi Faza’il bayan karne me Za’eef Hadis se Istedlaal par Mat’oon Tehraaya Ja raha hai to Phir ba-darjah oolaa In Muhaddiseen ko bhi Mat’oon Tehraya Jaana chahiye. Is tarah se to Imam Bukhari (rah.) bhi In La-Mazhabo se bach nahi Payenge Kyonke Unki Kitab [Aadaab Al-Mufrid] me be-shumaar Za’eef Ahadees maujood hain.

Firqa Ahl-e-Hadees ke liye Lamha-e-Fikriyah hai, Zara soncho ke Maslaki Ta’sub me Andhe ho Kar Jis tarah Logo’n ki Zehan Saazi Tum Log Kar rahe ho Wo Tumhaare Fareib aur Tumhari Khabas Sonch ke siva Kuch Nahi. Aur Iska Nateejah Kahi’n Tumhein Halakat me na daal de.

Allah ta’la Humein Maslaki Ta’sub se Hat kar Deen ko Uske Ahkamaat ko Sahih taur par Samajhne ki Taufeeq ata farmaye. Aameen.

Min-Jaanib: Sameer Mughal

DATED: 07-09-2013

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Faza'il-E-Aa'maal, Tabligh Jamat and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.