Kuch Ghaur Talab Baat’ain

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Agar Faqeeh masoom nahi hota to kya Muhaddis Mas’oom hota hai?

2. Agar Mujtahid Ijtehad karta hai to kya Muhaddis ke Jarah wa Tadeel ke Aqwal Ijtehadi nahi hotay?

3. Agar Mujtahid se Ijtehad mai ghalti ho sakti hai to kya Muhaddis se Jarah wa Tadeel ke Ijtehad mai ghalti nahi ho sakti?

4. Agar kisi mas’ala mai Mujtahideen ka ikhtelaf ho jata hai to Kya kisi Hadees ki sehat ke muta’yen mai Muhaddiseen mai ikhtelaf nahi hai?

5. Agar Ijtehadi qoul Mujtahid ka m’aana jaye to shirk hai; to kya Muhaddis ke Ijethadi qaul m’aan lena shirk nahi?

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Sawalaat, Usool Ki Batain and tagged , , . Bookmark the permalink.