Faza’il Me Za’eef Ahadees Ki Maqbooliyat Ki Wajah

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Hadees Ki Sanad Ke Raaviyo’n Me Bunyadi Taur Per 2 Baatei’n Dekhi Jaati Hain..

1. Hifz (Ya’ni Raavi Ka Hafzah Achha Ho)

2. Adaalat (Ya’ni Raavi Neiko-kaar Ho, Faasiq Wa Faajir Na Ho)

(I) Agar Raavi Me Zu’af Hifz Ki Wajah Se Hai To Isko Muhaddiseen Zu’af-E-Qareeb Kehte Hain Kyonke Ek Mutaabi’at Ya Shwaahid Se Khatm Ho Jata Hai.

Qur’an-E-Paak Me Allah Ta’la Ne 2 Aurto’n Ki Gawahi Ko 1 Mard Ki Gawahi Ke Barabar Qaraar Diya Hai. Wajah Ye Batayi Hai Ke Agar 1 Aurat Bhool Jayegi To Doosri Yaad Dila Degi. [Dekhiye Surah Baqrah: 282]

Isi Se Muhaddiseen Ne Ye Usool Bana Liya Ke Agar 1 Hadees Ki 2 Sanadei’n (chains) Ho Aur Dono Me 1 Raavi Aisa Ho Ke Jiska Haafzah Kamzor Ho To Dono Sanadei’n Mil Kar Wo Hadees Sahih Maani Jayegi. Ahkaam Aur Faza’il Dono Me Aise Raaviyo’n Ki Ahadees Maqbool Hongi.

In Rivaayaat Ko Raavi ke Hafzah Ki Bina Per Za’eef Keh kar Radd Karna Goya Qur’ani Usool Ka Inkar Karna Hai.

(II) Agar Raavi Aadil Na Ho To Isko Zu’af-E-Shadeed Kehte Hain. Isliye Ahkaam Me Uski Rivaayaat Hujjat Nahi Hoti. Magar Faza’il Aur Tareekh Me Siray Se Adalat Hi Shart Nahi.

Rasool-E-Aqdas (Sallallahu Alaihi Wasallam) Farmate Hain: “Bani-Israel Se Rivayat Karo Koi Harj Nahi.” [Bukhari Jild 1 Page 491; Tirmizi Jild 2 Page 107]

Jab Targheeb (Neiki Per Ubhaarne) Wa Tarheeb (Burayi Se Daraane) Ke Waqiyaat Kafiro’n Tak Se Rivayat Karne Ki Ijazat Hai To Kya Ghair Aadil Musalman Raavi In Yahood Se Bhi Bad’tar Hain.?

Hargiz Nahi Bil-khusoos Jab ke Wo Rivaayaat Kayi Tareeqo Se Marvi Ho. Uske Bayaan Me Koi Harj Nahi.

Haan Ahkaam Me Aise Raviyo’n Ki Rivaayaat Hujjat Nahi hoti.

Sab Muhaddiseen Ne Faza’il Me Yehi Tareeqah Ikhtiyar Farmaya Hai:

Imam Nawawi (Rahmatullahi alaih) ne [Muqaddmah Sharah Muslim Jild 1 Page 21] Aur Sheikh Ibne Taimiyah (Rahmatullahi alaih) ne [Majmuah Fataawa Jild 18Page 65 , 68] Par Tasreeh Farmayi Hai Ke, Faza’il Me Zua’f Maqbool Hai.

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Faza'il-E-Aa'maal, Hadees, Za'eef Ahadees and tagged , , . Bookmark the permalink.