Hazrat Umar (raziallahu ta’la anhu) ki Samajh Mu’tabar Nahi

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

(Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees ke Nazdeek Ameerul Mu’mineen, Khaleefah-e-Duwwam, Hazrat Umar bin Khattab (raziallahu ta’la anhu) ki SAMAJH Mu’tabar nahi. (Ma’z Allah)

Ghair-Muqallid, Muhammad Joonagadhi Jiska Urdu me Tarjumah kiya hua Qur’an Saudi se (Shah Fahad Printing Complex se) print ho kar aata hai aur Logon me Muft Taqseem kiya jaata hai, Wo Kehta hai ke, “……Ye bhi HAQEEQAT hai ke Rivayat ki tarah inki Daraayat (Samajh, Faham) Hum per (Ya’ni Naam Nihaad Ahl-e-Hadees per) WAJIB AT-TA’MEEL NAHI, bohat Mumkin hai ke Wo [Umar (raz.)] DURUST NA ho.” [Shama’ Muhammadi, p.31] (Ma’z Allah)

Shama' Muhammadi, p.21. Muhammad Joonagadhi, Idara Isha'at Qur'an wa Hadees, Tib'a 2008

Shama’ Muhammadi, p.21. Muhammad Joonagadhi, Idara Isha’at Qur’an wa Hadees, Tib’a 2008

Aur doosri taraf Nabi-e-Rahmat, Sarkaar-e-do Aa’lam (Sallallahu alaihi wa sallam) farmaate hain ke: “ALAIKUM BI-SUNNATI WA SUNNATIL KHULAFA-E-RAASHIDEENAL MUHDIYYEEN” (Ya’ni Tum log meri aur mere Hidaayat yaafta Khulafa-e-Raashideen ki Sunnat ko laazim pakro). [Tirmizi Shareef, H#2676]

Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: “Mujhe Mal’oom nahi mai Kitna Arsa
Tumhare darmiyan Rahunga? Pas mere B’aad tum Abu Bakar (raz.) aur do Umar (raz) ki Iqtida (Pairvi) karna. [Tirmizi, Ibn Ma’za, Musnad Ahmed]

Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: “Allah ne mere liye Sathiyon ka Intikhaab farmaya aur Unhein Mere Sahaba (raz.), Madadgaar aur Qaraabat daar banaya, Unke baad Kuch aise Log Aayenge Jo Unhein bura Kahenge, Unme NUQAA’IS aur KAMI nikalenge. Agar Tum aise Logon ko paao to Na Unke sath NIKAAH ka rishta rako, Na Unke sath Khaao Piyo, Na unke sath Namaz parho aur Na hi Unke Janazah ki Namaz parho.” [Jaami’ Al Ahaadees 7/431]

Arey O Ahl-e-Khabeeso! Hazrat Umar (raz.) ka FAHAM Tumhaarey Croron Baap se bhi Behter hai. Hairat hai Aaj ke Khabeeson ku Hadees ka FAHAM aa gaya aur Huzoor (sallallahu alaihi wa sallam) ke bila waasta Shaagird ko Hadees Ka FAHAM nahi..

Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: “Jab Tum Un Logon ko dekho Jo mere As’haab (raz.) ke baare me Bura Keh rahe hain to Kaho: “Allah Tumhaarey Sharr per LA’NAT karey.” [Tirmizi Shareef H#3801]

Chota Rafzi (Naam Nihaad) Ahle Hadees Ka Tola Se Ek Ashaan Sawal:

Aap Logo’n ke Nazdeek Nabi Alaihis-Salat Was-Salam ke Hidaayat Yaafta Khaleefah Ki Faham-e-Hadees Wajib Al-Itteba nahi hai.  To aapke Jamat  se Sirf Ek Aise Shaksh ka naam Intekhab karke bataye Jinki Hadees Samajh Motabar ho aur unper Amal kiya jasake.

Rafzi Ka Chehra Be-naqab: Is Moz’oo per ek Kitab

Sahaba-e-Karam Kay Baray Mayn Ghair Muqalideen Ka Nuqta-e-Nazar: Shaykh Muhammad Abu Bakr Ghazipuri (rah)

Read Online    Download

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Sahaba (rez.) Se Bughz and tagged , , , . Bookmark the permalink.