Aahista Aameen Qur’an-e-Kareem Se Aur Zubair Ali Zai Ka Jhoot

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (17-02-2014)

Fiqh Hanafi ki Khusoosiyaat me se hai ke, Is ke Zyadatar Masaa’il Qur’an-e-Kareem se sabit hote hain. Phir in Masaa’il ki Taa’eed me Ahadees-e-Saheehah bhi maujood hoti hain. (Alhamdulillah)

Aahista Aameen kehna bhi inhi masa’il me se hai Jiski Afzaliyat Qur’an-e-Kareem se sabit hai.

Chunanchah Imam Fakhruddin Raazi Ash-Shafa’i (rahmatullahi alaih; Wafaat: 606 Hijri) farmate hain ke Imam Abu Hanifah (rahmatullahi alaih) ne farmaya: “Aahista Aawaz se Aameen kehna Afzal hai, aur Imam Shafa’i (rahmatullahi alaih) ne farmaya: Baland Kehna Afzal hai, Aur Abu Hanifah (rahmatullahi alaih) apne Qoul ki sihat par daleel Qayem ki aur farmaya ke is Qoul (Aameen) me 2 jihatein hain:
(1) Aameen Dua’ hai,
(2) Aameen Allah Ta’la ka Naam hai.
Agar Aameen‘Dua’ hai to iska Aahista Aawaz se kehna Wajib hai, “Apne Rabb ko pukaaro Aajizi ke sath, khufya (Ahista, Secret) taur par” (Surah Aa’raaf: 55) ki wajah se aur agar Aameen Allah Ta’la ka naam hai to bhi iska Aahista Aawaz se kehna Wajib hai “Zikr keejiye Apne Rabb ka Dil me Aajizi aur Khauff ke sath Ahista Aawaz se.. (Surah Aa’raaf: 205)” ki wajah se. Pas agar Wujoob sabit na hua to Ye Nudbiyah (Mandoob, Desirable) se Kam Na hoga aur Hum bhi Yehi kahenge. [Tafseer Kabeer Lil Imam Fakhruddin Raazi]

Scan:

image

Scan:
image

Lekin Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai Marhoom ka is aayat (Surah Aa’raaf: 55) ke muta’lliq Ye kehna hai ke, “(Is aayat ke Ma’na) Hamare Ilm ke mutabiq Aaj tak Kisi Mustanad Mufassir ne bhi Khufyah Aameen kehne ke nahi kiye hain.”

Phir chand Mustanad Tafaseer ke hawalat diye hain aur inme se ek naam (Tafseer-e-Kabeer) ka bhi liya hai.

Phir likha ke, “Ye maf’hoom Jadeed Ikhtira’ aur Khana Zaad hai.” [Al-Qoulul Mateen Fil Jahri Bit-Taameen, Page: 60; Nu’man Publications]

Scan:

image

Tafseer-e-Kabeer Jis ka Zubair Ali ne Naam liya hai usi me hi Fakhruddin Raazi (rahmatullahi alaih) ne Imam Abu Hanifah (rahmatullahi alaih) ke hawalah se is Aayat ki Tafseer Khufya (Aahista) Aameen ki hai.

Zubair Ali Zai ne Jaan-boojh kar Jhoot bola hai.

Imam Abu Hanifah wa Fakhruddin Raazi (rahmatullahi alaihim) Koi Jadeed (Naye) daur ke Ulema’ to hain nahi ke kaha jaaye Ye Maf’hoom Jadeed Ikhtira’ (banaya hua) hai.

Aur Imam Fakhruddin Raazi Koi Hanafi Maslak se Ta’lluq rakhne waale bhi nahi hain ke kaha jaaye ke Ye Maf’hoom Khana Zaad (Ghar ka banaya hua) hai balke Aap to Shafa’i Al-Maslak hain.

Qara’een-e-Kiraam.! Ye rahi (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Ki Asliyat ke Wo kis tarah Jhoot bol kar Logo’n ko Gumraah karne me lagey hue hain.

Allah Ta’la se dua’ hai ke aise Jhootay logo’n ke Fareib se Ahle-Sunnat ki hifazat farmaaye. (Aameen)

Advertisements
This entry was posted in Aameen, Bad-Diyaanat Be-Naqab, Difa Fiqh-e-Hanafi and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.