Taraweeh Aur Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rahimahullah)

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (12-05-2014)

Shaykh Abdul Qadir Jeelani (rahimahullah) Hanbali Al-Mazhab the aur Hanbali bhi 20 Raka’t Taraweeh ke Qaayel hain… Chounke Firqa Ahl-e-Hadees ke Ulema’ wa Juhala’ Shaykh ka Hawaala de kar Logo’n ko Gumraah karte hain ke dekho Peeraan-e-Peer Rafayadayn ke Qaayel the wagherah to humne soncha ke Kyon na Shaykh ke bataaye Un Masaa’il ko saamne laaya jaaye Jo Firqa Ahl-e-Hadees ke khilaaf hain..

Shaykh Abdul Qadir Jeelani Hanbali (rahimahullah) farmaate hain: “Taraweeh Namaaz-e-Ishaa’ ke Farz aur phir 2 Sunnatei’n parh kar ada karni chahye kyonke SUNNAT Tareeqah Yehi hai. Taraweeh ki 20 Raka’tein hain, Har 2 Raka’t per Salaam pheiri Jaaye. 20 Raka’t ke 4 Tarweehah hain Ya’ni Har 4 Raka’t ka 1 Tarweehah, isliye ke har Tarweehah ke ba’d Qadr-e-Tauquf kiya Jaata hai…………..”

Mazeid likhte hain: “Mustahab hai ke Taraweeh parhaane waala Ramazan me Qur’an mukammal kare taa ke Log mukammal Qur’an ki Sama’at kar sakei’n.” [Ghunyat At-Taalibeen Mutarjam Ghair-Muqallid Mubashar Hussain]

Scan:

image

Advertisements
This entry was posted in Taraweeh and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.