Zubair Ali Zai Ka Rasheed Ahmed Gangohi (Rahimahullah) Per Aitraaz (Allah Jhoot Bol Sakta Hai) Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (Edited: 05-01-2016)

AITRAAZ: Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai Aashiq Ilāhi Meerthi (rahimahullah) ki Ek Ghair-Mufassar Ibārat ko bunyād bana kar TAZKIRAT-UR-RASHEED ke hawāle se Maulāna Rasheed Ahmed Gangohi (rahimahullah) balke Tamām Deobandiyo’n per Ye Aitrāz karta hai ke…

“Gangohi Sahab, IMKĀN-E-KIZB Baari Ta’ala (Ya’ni Deobandiyo’n ke Nazdeek: Allah Jhoot bol sakta hai) ka AQEEDAH rakhte the. IMKĀN ka matlab hota hai “Ho Sakna” aur KIZB ka ma’na “JHOOT” hai, BAARI TA’LA, Allah ko kehte hain. Yaha’n Khalaf Wa’eed ka Mas’la nahi balke IMKĀN-E-KIZB ka mas’la hai.

Allah Ta’ala farmāta hai: “Aur Allah se Kis ka Qoul Sachha hai. [Surah An-Nisa’: 122]

In Logo’n ko is baat se Sharm nahi aati ke IMKAAN-E-KIZB Baari Ta’ala ka BAATIL aur GUSTAKHANA Aqeedah Allah Ta’ala se Mansoob karte hain.” [Shumāra Al-Hadees: 23/43]

AL-JAWAAB:
Sab se Pehle to Hamāra Zubair Ali Zai aur Uski Zurriyat se Ye Sawaal hai ke Jo Log Ye Aqeedah rakhei’n ke “Allah Jhoot bol sakta hai” aaya wo Musalmān hain ke Nahi.?

Agar Musalmān hain to Is ki wizāhat Talb hai aur Agar Kāfir hain to Phir Zubair Ali ne Maulāna Rasheed Ahmed Gangohi (rahimahullah) aur Tamām Deobandiyo’n per Kufr ka fatwa Kyon Nahi lagāya.?
Sirf Bātil aur Gustākhi kehne per Iktifa’ kyon.?

Ma’loom hota hai ke isme Zubair Ali Zai ka Koi Dajal wa Fareib Zaroor hai..

Mas’la Imkān-e-Kizb Ulema-e-Deoband aur Bareilviyo’n ke darmyaan Mu’arikatul Aara’ Mas’la hai. (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Firqa ka Aalim Zubair Ali Zai, Ulema-e-Deoband se Dushmani me aur Maslaki Ta’ssub me Itna ANDHA ho chuka hai ke Is mas’la me wo Ahl-e-Bid’at Bareilviyo’n ki Taa’eed wa Himāyat karne me Fakhr mehsoos kar raha hai balke Un se Ek Qadam aagey nikal kar Is Ilzaam ko Mufti Rasheed (rahimahullah) ke saath-saath Tamām DEOBANDIYO per Chaspa (Fit) kar diya…

ZUBAIR ALI ZAI KI FAREIBKĀRIYA’N:
Zubair Ali Zai ne Yaha’n Kul 3 FAREIB diye hain.

(1):.. Wo Ye saabit karna chaah raha tha ke Tamaam Deobandi, Allah Ta’ala ki SIFAT me KIZB ko Daakhil samajhte hain. (Ma’z Allah)

Is Kufriyah Aqeedah ko Deobandiyo ki taraf mansoob karne ke liye hi Us ne [Surah An-Nisa’: 122] ki aayat Khilaaf me Peish ki hai.

(2):.. Us ne Mukammal Mas’la Nahi bayān kiya hai balke Alfāz ke Ma’navi Tarjuma ki Aad me Is Mukammal Mas’la ko Apni KHIYANAT waali Policy ke tehat Chhupa daala aur badal daala hai.

(3):.. Us ne IMKĀN-E-KIZB aur KHALF-E-WA’EED ko 2 alag alag Masaa’il bāwar karāne ki Koshish ki hai.

ASL MAS’LA KYA HAI..?
Yaha’n per Mas’la Ye Nahi hai ke, Allah Ta’ala Jhoot bol sakta hai Ya Nahi balke Asl Mas’la Ye hai ke Allah Ta’ala JHOOT bolne per QĀDIR hain Ya Nahi.?

Ya’ni Mukammal Mas’la hai IMKĀN-E-KIZB TEHAT QUDRAT-E-BAARI TA’LA aur Yehi asl me KHALF-E-WA’EED hai.

IMKAAN-E-KIZB TEHAT QUDRAT-E-BAARI TA’LA KA SAADAH SA MAF’HOOM:
“Allah Ta’ala Jis tarah Har Cheez per QADIR hai, Apne diye hue Hukm ke Khilāf Karne per bhi QADIR hai, Allah Ta’ala ko Koi Majboor Nahi kar sakta. Apni Kahi hui Baat ke khilāf karna Aam Haalaat me JHOOT kehlāta hai, Lekin Jab Allah Ta’ala aisa Karne per QADIR hain to Usey JHOOT Nahi keh sakte Kyonke Allah aisa hargiz nahi karega. Is ka Maf’hoom samjhaane ke liye Iska Unwaan KIZB Nahi balke IMKĀN-E-KIZB (TEHAT QUDRAT-E-BAARI TA’ALA) rakha Jaata hai.”

APNI KAHI HUI BAAT KE KHILAAF KARNA KIZB KEHLAATA HAI:
Abdullah ibn Aamir (raziallahu ta’ala anhu) kehte hain ke: “Meri Ammi ne mujhe bulaaya aur Rasoolullah (sallallahu alaihi wasallam) hamaare ghar me Tashreef farma the. Ammi ne kaha: Aao main tumhei’n kuch doongi… Rasoolullah (sallallahu alaihi wasallam) ne daryaft kiya ke, Kya tumhaara kuch dene ka iraadah tha.? Meri Ammi ne kaha: Haan Khujoor… Rasoolullah (sallallahu alaihi wasallam) ne faramaya ke, Agar tum kuch na deti to yeh JHOOT likha jaata.” [Sunan Abu Dawood; Musannnaf Ibn Abi Shaibah]

ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَ : ” ﺩَﻋَﺘْﻨِﻲ ﺃُﻣِّﻲ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻭَﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻋِﺪٌ ﻓِﻲ ﺑَﻴْﺘِﻨَﺎ ، ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ : ﻫَﺎ ﺗَﻌَﺎﻝَ ﺃُﻋْﻄِﻴﻚَ , ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻬَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭَﺩْﺕِ ﺃَﻥْ ﺗُﻌْﻄِﻴﻪِ , ﻗَﺎﻟَﺖْ : ﺃُﻋْﻄِﻴﻪِ ﺗَﻤْﺮًﺍ , ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻬَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : ﺃَﻣَﺎ ﺇِﻧَّﻚِ ﻟَﻮْ ﻟَﻢْ ﺗُﻌْﻄِﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻛُﺘِﺒَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻚِ ﻛَﺬِﺑَﺔٌ ” .

Pas Is hadees se sābit hua ke Apni kahi hui baat ke khilāf karna bhi JHOOT kehlāta hai.

AQEEDAH AHL-E-SUNNAT WAL-JAMA’T:
“Allah Ta’ala apne Kiye hue Faislo’n ke Tabdeel farmaane per QADIR hain agarchah Wo Apne Faislo’n ko badalte Nahi.” [Aqaa’id Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t by Ilyas Ghumman (Damat Barakatuhum), Safha: 3]

Ab Firqa Ahlul Hadees ke Ulema’ wa Juhala’ ka Ye Aqeedah hai ke Allah Ta’ala Apni Kahi hui baat ke Khilāf Karne per Ya’ni KHALF-E-WA’EED per QUDRAT Nahi rakhta hai to Phir Un ko Apni TAUHEED per Khushiya’n manaani chahiye Kyonke Ye Musalmāno ka Aqeedah Nahi hai.

Zubair Ali Zai ne Mufti Rasheed Ahmed Gangohi (rahimahullah) ka Saheeh aur Mukammal Mauqaf bayaan karne se Perhaiz kiya hai balke IMKAN-E-KIZB ke Alfaazi Tarjumah per iktifa’ kar ke DHOKA dena chaha balke Asl mas’la ko badal hi dena chaaha.

Insaaf ka Taqaazah to ye hai ke Aitraaz karne waale ko chahiye Mukhaalif ka Saheeh aur Mukammal Mauqaf bayaan kare aur Phir Us me Koi Ishkaal ya Aitraaz ho to waazeh kare. Lekin Ye Firqa Ahlul Hadees ke Ulema’ wa Juhala’ ki Purani Ibleesi Policy hai ke Ye Log Mukammal baat ko waazeh nahi karte hain balke Matlab ki Aadhi Adhoori Ibaaraat ko le lete hain aur Us se Mann Gharat Maf’hoom Kasheed kar lete hain Jaisa ke Zubair Ali ne Yaha’n per kiya hai aur Is Mangharat Tashreeh ko Ahnaaf per chaspa (fit) karte hain.

Khud Un ke Hum Maslak Aalim Kifāyatullah Sanābli ne Zubair Ali Zai ki Haqeeqat bayān karte hue likha hai: “Nadeem Zaheer Sahab aur Un ke Ustād-e-Mamdooh (Ya’ni Zubair Ali Zai) dono ka Ye Khās Usool wa Zābtah hai ke, Ye Hazrāt apne Mukhālif ki Jin bāto’n ka Koi ILMI JAWĀB NAHI DE PAATE to Mukhālif ki baat ka Maf’hoom hi badal kar pesh kar dete hain, phir Us ka Jawāb arz karte hain aur Us ke ba’d Khush ho jāte hain ke Jawāb ho gaya..!!
Ye aur Un ke Ustād-e-Mamdooh ne Aksar wa Beshtar Jin Hazrāt ke khilāf bhi Qalam uthāya hai, sab ke sāth Yehi Sulook kiya hai ke Un ki Kayi bāto’n ko badal kar Ek Khud-Sākhtah Maf’hoom Hadya-e-Qara’een kar diya, is ke ba’d us ka Jawāb de kar Khush ho gaye ke Jawāb ho gaya.” [Nadeem Zaheer Sahab Ke Aitrazāt Ka Jāyezah, Safha: 1]

Scan:
image

MAULANA RASHEED AHMED GANGOHI (Rahimahullah) KA SAHEEH AUR MUKAMMAL MAUQAF:
Maulana Rasheed Ahmed Gangohi (rahimahullah) se Sawaal hua ke: “Zaat-E-Baari Ta’ala Azzaismuhu Mausoofu Bissifatul Kizb hai Ya Nahi (Ya’ni Zaat-e-Ta’la mil sakti hai Jhoot ki Sifat se ya Nahi) Aur Khuda Ta’ala Jhoot Bolta Hai Ya Nahi..? Aur Jo Shakhs Khuda-e-Ta’la ko Yeh Samjhe ke Wo Jhoot bolta hai Wo Kaisa hai..?

To Aap ne Jawaab me farmaaya: Zaat-e-Paak, Haqq Ta’ala (Jalla Jalalahu) ki PAAK wa MUNAZZAH hai Is se ke Muttasif Bis-Sifat KIZB kiya Jaawe (Ma’z Allah Ta’ala). Us (Allah) ke KALAAM me Hargiz Hargiz SHA’IBAH KIZB KA NAHI HAI.

Allah Ta’ala ne farmaaya ke, “Aur Allah se barh kar Sach kehne waala Kaun hai.?” [Surah An-Nisa’: 122]

Jo Shakhs Haqq Ta’ala ki Nisbat Ye Aqeedah rakhe ya Zubaan se kahe Wo KIZB (Jhoot) bolta hai wo (Shakhs) Qata’n KAFIR hai aur Mukhalif Qur’an wa Hadees ka aur Ijma’-e-Ummat ka hai, wo hargiz MOMIN NAHI hai.

“Allah Ta’ala Is Kalaam se Jo ZAALIM kehte hain PAAK hai aur Bohat PAAK.” [Fathul Baari – Kitab: Ar-Riqaaq – Baab: At-Tawaze’]

تَعَالَى اللَّه عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

(Maulana ki Ibarat Khatm..)

Rasheed Ahmed Gangohi (rahimahullah) ke Is chhote se Jawaab se Ye to waazeh ho gaya hai ke Allah Ta’ala ki Sifat me KIZB Daakhil Nahi, Allah Ta’ala is se Bilkul PAAK hain aur Un ke Kalām me JHOOT ka Koi Shubah Nahi hai. Aur Jo Allah ki Sifat me Kizb ko dākhil samajhta hai wo KAFIR hai. Lihāza Zubair Ali ka Qur’ani Aayat ko Maulana Rasheed (rahimahullah) ke Khilāf peish karna Makkaari ke siva Kuch Nahi hai.

Phir Maulāna Rasheed (rahimahullah) Mas’la ki mazeid wizāhat karte hue likhte hain:
“Albattah Ye Aqeedah Ahl-e-Eiman ka sab ka hai ke Khuda-e-Ta’ala ne Misl Fir’aun, Haamaan wa Abi Lahab ko Qur’an me Jahannumi hone ka Irshād farmāya hai, Wo HUKM-E-QATA’I HAI ISKE KHILAF HARGIZ HARGIZ NA KAREGA. Magar Wo (Allah) Ta’la QADIR hai Is Baat par ke Un ko Jannat De Deve, AAJIZ NAHI HO GAYA, QADIR HAI, AGARCHAH AISA APNE IKHTIYAR SE NAHI KAREGA.

Allah Ta’la ka Irshaad hai: “Aur agar Hum chahein to har NAFS ko HIDAYAT de dei’n Lekin Meri taraf se QOUL SAABIT HO GAYA KE MAIN JAHANNUM KO TAMAAM INS-O-JINS SE BHAR DOONGA.” [Surah Sajdah: 13]

وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين

Is Aayat-e-Kareemah se waazeh hai ke Khuda Ta’la chaahta to Sab ko Momin kar deta magar Jo Farma chuka hai uske KHILAF NAHI KAREGA aur Ye Sab IKHTIYAR se hai IZTIRAR se Nahi “Wo Faa’il-e-Mukhtar hai Jo Chaahe karne waala hai.” [Surah Hood: 107]

Ye Aqeedah Tamaam Ulema’-e-Ummat ka hai. [Fataawa Rasheediyah: Kitabul Aqa’id; Allah Ta’la ki taraf Jhoot ki Nisbat, Safha: 234 (New Edn.)]

image

Yehi KHALF-E-WA’EED hai lekin Zubair Ali ne Jaan-Boojh kar is ka Inkaar kiya aur KHALF-E-WA’EED wa IMKĀN-E-KIZB ko do alag alag Masaa’il Sābit karne ki Koshish ki hai..

AL-HAASIL:
Is Jawaab se ma’loom hua ke, IMKAAN-E-KIZB asal KIZB Nahi hai balke Soorat-e-Kizb hai. Aur IMKAAN-E-KIZB se KIZB ka Waqoo’ hona Lazim Nahi aata Ya’ni Allah Ta’ala Apni Kahi hui baat ke Khilaf karne per (Ya’ni KHALF-E-WA’EED per) QADIR hone ke ba-wajood aisa Hargiz Hargiz Nahi Karega.

Ghair-Muqallid Mohammad Gondolvi likhte hain: “Imkaan-e-Kizb se waqoo’ Kizb Lazim Nahi aata.” [Khairul Kalaam, Safha: 367]

MAS’LA IMKAAN-E-KIZB AUR GHAIR-MUQALLIDEEN:
Zubair Ali Zai ke Akaabir Is Mas’la me Ulema’-e-Deoband ke saath hain.

(1):.. Firqa Ahl-e-Hadees ke Sheikhul Islām Maulana Sanaullah Amritsari Marhoom (1948) wizaahat karte hain: Bareilvi “Imkān-e-Kizb Baari Ta’ala” ke Aqeedah ko KUFR samajhte hain aur Hamaara Aqeedah is ke bar-aks hai. [Rasaa’il Sanaa’iya, Safha: 217]

(2):.. Ghair-Muqallido ke Muhaddis-e-Aazam Abdullah Ropari Saahab Marhoom (1964) Ek Bareilvi Aalim ki Ibaarat “Ba’z Bad-Aqeedah Logo’n ka Aqeedah hai ke Allah Ta’la (Na’oozu billah) Jhoot bolne per Qadir hai.” per Tabsirah karte hue likhte hain:

MAS’LA IMKAAN-E-KIZB:
Sahab-e-Risaalah ko likhna Nahi aata, Muqablah ka Lihaaz karte hue Yu likhna chahiye tha ke: ALLAH TA’LA KI ZAAT JHOOT BOLNE PER QADIR NAHI HAI, Kyonke Nuqa’is wa Uyoob se PAAK to Sab hi maante hain. Agar Kaha Jaaye: WO JHOOT BOLNE PER QADIR NAHI, YE (Ya’ni Qadir hona kehna) NUQS AUR AIB HAI Is bina per Muqablah SAHEEH ho gaya to Iske Jawaab me Doosra Fareeq (Ya’ni Deobandi) Keh sakta hai ke: JHOOT PER QUDRAT NA RAKHNA, YE NUQS WA AIB HAI, Isliye Khuda ki ZAAT ko Is se PAAK Maanna Chahiye. Is soorat me Muqablah Ek aur Cheez me ho gaya, Ya’ni JHOOT PER QUDRAT RAKHNA YA QUDRAT NA RAKHNA IN DONO ME SE KONSA “AIB” AUR KONSA “KAMAAL” HAI..?

Pas Sahab-e-Risaalah ko Iska Faislah karna chahiye tha, taa ke Risaalah parhne waala Kisi NATEEJAH per pohanchta, Waise Likhne se Kya FAYDAH.? Ab Hum Is mas’la per Roshni daalte hain..

BAREILVIYA WA DEOBANDIYYA AUR MAS’LA IMKAAN-E-KIZB:
Bareilviyah wa Deobandiyah me IMKAAN-E-KIZB ke baare me Behas chali thi Ya’ni Khuda JHOOT bolne per QUDRAT rakhta hai Ya Nahi.?

Fareeqain ki taraf se Is per Bohat Kuch likha tha Jiski Tafseel ki Yaha’n Gunjaa’ish nahi. Mukhtasar ye hai ke Bareilviyah ne ye kaha ke: JHOOT AYB HAI aur Ayb per Qudrat ho to Iske ye ma’na honge ke Allah ki ZAAT me AYB ho sakta hai haalaanke Allah ki ZAAT me AYB hona Muhaal hai. Deobandiyyah ne Iske muqaablah me Kayi Pahloo Ikhtiyaar kiye..

(i):.. Ek Ye ke Jab Ek Shayy (Cheez) per Ek Maqaam me Ek Nateejah murattib ho aur doosre Maqaam me Doosra to Iska Matlab ye hota hai ke Uski ZAAT ko Koi bhi LAAZIM Nahi Kyonke Jo Shayy ZAAT ko Laazim hoti hai wo Jaha’n ZAAT hogi waha’n wo hogi.

Maslan: Ek Mulk ke Log SIYAAH (Black) hain, Ek Mulk ke SUFEID (White) hain Is se Ma’loom hua ke SIYAAHI, SUFEIDI Insaniyat ki ZAAT ko Laazim nahi warna Saare SIYAAH hote ya Saare SUFEID hote. Jab Ye baat samajh me aa gayi to Ab JHOOT ko dekhye ke Ye “FI-NAFSIHI” AYB hota to Shira’ Isko Kisi Mauqe’ per MUSTAHSAN Na Samajhti Haalaanke Ibraheem (alaihis salaam) ke 3 JHOOT Mash’hoor hain aur 2 Shakhso’n ke darmyaan Sulah karaane ke liye JHOOT bolna JAYEZ hai. Aise hi Kayi mauqe’ me JHOOT ki Ijaazat hai balke Kayi dafa’ WAJIB ho Jaata hai, Jaise KAFIR ZALIM se Musalman Bhai ki JAAN bachaane ke liye JHOOT bolna JAYEZ hai.

Pas ma’loom hua ke AYB hona JHOOT KI ZAAT ko Lāzim Nahi to Is per QUDRAT hone se Khuda ki ZAAT me Koi Nuqs bhi Nahi paida hota.

(ii):.. Doosra Pahloo Deobandiya ne ye Ikhtiyār kiya ke, Yaha’n per Ye 2 Cheezei’n hain, Ek Allah Ta’ala ki SIFAAT-E-ZATIYAH Jaise Allah ka HAYYU QAYYUM, SAMEE’ AL-BASEER hona, AALIMUL GHAYB hona wagherah aur Ek Allah Ta’ala ke Af’aal Jaise PAIDA KARNA, RIZQ DENA, MAARNA, ZINDAH KARNA wagherah wagherah aur AF’AAL Iraadah ke tehat hote hain aur Jo Cheez “Iradah” se ho Us per QUDRAT Zaroori hai aur Allah Ta’ala ka Kalaam Karna bhi Isi Qism se hai (Ya’ni Iradah se hai). Pas Allah Ta’ala Kalaam per QADIR hua.

KALAAM KI IQSAAM:
Kalaam ki 2 Qismei’n hain, Sachhi aur Jhooti.

Jo Asal per Qadir hota hai wo iske Ifraad per bhi QADIR hota hai. Balke Asal per QADIR hone ka ma’na hi Ifraad per QADIR hona hai Kyonke Shayy (Cheez) ka Wujood Inhi Ifraad se hota hai Jaise Sirf Insaan Khaarij me Koi Shayy nahi balke Zaid, Umar, Bakar ka Wujood hi Insāni wujood hai. Pas JHOOT per QUDRAT se Koi Kharaabi Laazim nahi aati.

(iii):.. Teesra Pahloo Ye hai ke Jhoot AYB hai to Is se Bachna KAMAAL hoga aur KAMAAL Usi Soorat me hoga Jab Is per (Jhoot per) QUDRAT ho. Agar QUDRAT Na ho to Is se bachne ke kya ma’na.? AHL-E-SUNNAT Is per Muttafiq hain ke KHAIR AUR SHARR ka KHALIQ Khuda hai, aur Isme Shubah Nahi ke SHARR Ayb hai. Lekin Allah ka Isko Paida karna AYB Nahi to Is se Laazim aata hai ke JHOOTI KALAAM Karna bhi Allah ke liye AYB Na ho. Chay Jaaye ke Is per Qudrat Ayb ho.

Gharz Is Qism ki Wujooh bohat hain Jo DEOBANDIYYAH ke Nazariyah ko TARJEEH dete hain. [Tauheedur Rahman Ba-Jawab Istimdād, Az Ibādur Rahman, Safha: 136-138]

JHOOT FI-NAFSIHI AYB NAHI:
(1):.. Abu Hurayrah (raziallahu ta’la anhu) ne farmāya ke, Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya: “Nahi bola JHOOT Ibraheem (alaihis salaam) ne sivaaye 3 martabah ke.” [Sahih Al-Bukhaari; Kitaab: Ahaadees Al-Anbiya’]

ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ، ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : ” ﻟَﻢْ ﻳَﻜْﺬِﺏْ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺇِﻟَّﺎ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ”

(2):.. Humaid bin Abdur Rahman bin Auf farmaate hain ke, Un ki Maa Umm-e-Kulsum Jo Uqbah bin Abu Mu’ait ki Beti hain aur Wo un me se hain Jo pehle pehal Hijrat ki thi, wo kehti hain ke Unhoney Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam) se suna ki “Wo Jhoota nahi hai Jo logo’n me Sulah kare aur Khair ki baat kare Ya Khair pohnchaaye.”

Ibn Shihāb (rahimahullah) kehte hain ke Unhoney nahi suna ke kisi cheez me Rukhsat di gayi ho Jo log Jhoot bolte hain sivaaye 3 mawaaqe’ per…
(i):.. Jung me,
(ii):.. Logo’n ke darmyaan Sulah ke liye,
(iii):.. Shouhar ka bayaan apne Biwi ke baare me aur Biwi ka bayaan apne Shouhar ke baare me (taa ke dono ke darmyaan Sulah ho jaaye). [Sahih Muslim]

ﺃَﻥَّ ﺃُﻣَّﻪُ ﺃُﻡَّ ﻛُﻠْﺜُﻮﻡٍ ﺑِﻨْﺖَ ﻋُﻘْﺒَﺔَ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﻣُﻌَﻴْﻂٍ ، ﻭَﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺄُﻭَﻝِ ﺍﻟﻠَّﺎﺗِﻲ ﺑَﺎﻳَﻌْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ، ﺃَﺧْﺒَﺮَﺗْﻪُ ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﺳَﻤِﻌَﺖْ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ، ﻭَﻫُﻮَ ﻳَﻘُﻮﻝُ : ” ﻟَﻴْﺲَ ﺍﻟْﻜَﺬَّﺍﺏُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳُﺼْﻠِﺢُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻳَﻘُﻮﻝُ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻭَﻳَﻨْﻤِﻲ ﺧَﻴْﺮًﺍ ” ، ﻗَﺎﻝَ ﺍﺑْﻦُ ﺷِﻬَﺎﺏٍ : ﻭَﻟَﻢْ ﺃَﺳْﻤَﻊْ ﻳُﺮَﺧَّﺺُ ﻓِﻲ ﺷَﻲْﺀٍ ، ﻣِﻤَّﺎ ﻳَﻘُﻮﻝُ : ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻛَﺬِﺏٌ ﺇِﻟَّﺎ ﻓِﻲ ﺛَﻠَﺎﺙٍ : ﺍﻟْﺤَﺮْﺏُ ، ﻭَﺍﻟْﺈِﺻْﻠَﺎﺡُ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ، ﻭَﺣَﺪِﻳﺚُ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ، ﻭَﺣَﺪِﻳﺚُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ .

Lihaaza Sharm Ulema-e-Deoband ko Nahi balke Zubair Ali Zai ko aani Chahiye Jis ne Ek to Apni Makkaari me Asl Mas’la ko Chhupa daala aur Alfaaz ka Ma’navi Tarjumah kar ke Logo’n ko Fareib dene ki Koshish ki hai.

Is La-Mazhab ne sirf Isi Ibaarat ke saath Nahi balke Ulema-e-Deoband ki be-shumaar Ibaarato’n ke saath yehi Haal kiya hai ke Aadhi Adhoori Ibaarat Naqal kar ke aur Khud Saakhtah Maf’hoom Garh ke Usko Ulema’-e-Deoband per Chaspa (Fit) kar diya..

Allah Ta’ala se dua’ hai ke Aise Fitna Parast Logo’n ki Makkari wa Fareib kaariyo’n se Hamaari Hifaazat farmaye. Allah Ta’la Humein Deen ki Sahih Samajh ata farmaaye aur Maslaki Ta’sub se Hamaari Hifazat farmaaye. (Aameen)

Min-Jaanib

Advertisements
This entry was posted in Akaabir-e-Ummat, Bad-Diyaanat Be-Naqab and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.