Allah Ta’ala Ko Khwaab Me Dekhna Mumkin Hai Aur Fazaa’il-e-A’maal Per Aitraaz Ka Jawaab

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (Edited: 10-12-2014)

AITRAAZ:-
Ghair-Muqallid (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees Aalim Muhammad Muneer Saahab ne apni Kitaab [TABLEEGHI NISAAB KA JAYEZAH QUR’AN WA HADEES KI NAZAR ME, Safhah: 19] per Hazrat Sheikhul Hadees Zakariyah Kandhelwi (rahmatullahi alaih) par baraste hue Yu’n Unwaan Qayem kiya hai.

EK JHOOTA DA’WA KE AHMAD BIN HANBAL NE KHWAB ME ALLAH TA’ALA KI ZIYARAT KI

Phir likha: Fazaa’il-e-Qur’an ke Baab me Shaikhul Hadees Saahib ne KISI HAWAALE KE BAGHAIR Ahmad Bin Hanbal ka ye Qaul Naqal kiya hai Mulaahizah farmaaiye, likhte hain ke, “Imaam Ahmed Bin Hanbal kehte hain ke Maine Haq Taála shaanahu ki Khwaab me Ziyaarat ki to poocha ke sab se behter Cheez Jis se Aap ke darbaar me Taqarrub Haasil ho kya cheez hai.?
Irshaad hua: Mera Kalaam hai.
Maine arz kiya ke Samajh kar ya Bila samjhe.?
Irshad hua: samajh kar padhe ya bila-samjhe dono tarah Moujjab-e-Taqarrub hai.” [Fazaa’il-e-A’maal : 241]

Scan:
image

Phir Haalat-e-Beidaari me Allah ki Roo’yat ke Inkaar per 2 Qur’ani aayaat aur 1 Sahih Bukhaari ki Mauqoof Hadees peish ki.

Phir likha: “Tableeghi Bhaiyo! Eimaan Ka Taqazah to ye hai ke Agar koi Shakhs Khwah kitna hi Mash’hoor kyon na ho, Qur’an-o-Hadees ke waazeh Ahkaam ke khilaaf koi baat kare to us ki baat ko uthaa kar Deewar ke saath maaro. Ab Aap apne hi zameer se poochei’n ke Kya Shaikhul Hadees saahib ne Fazael-e-A’maal me Ahmad Bin Hanbal ka ye Qaul ke “Maine Haq Ta’ala Shanahu ki Khwaab me ziyarat ki” naqal kar ke Eimaan ki Dhajjiya’n nahi udaayi hain.? [Safhah: 20-21]

Scan:
image

AL-JAWAAB:-
Allah Ta’ala ko Khwaab me dekhna aur Ba-Haalat Beidaari me dekhna do alag alag baatei’n hain. Lekin Ghair-Muqallid Muneer Sahab Tableeghi Jama’t aur Tableeghi Nisaab se Nafrat me Ghair-Muta’lliq rivaayaat Peish kar ke Logo’n ko Dhoka wa Fareib dena chaah rahe hain.

Muneer Saahab ka Da’wa hai ke,
(1):.. Ye Waqeah KISI HAWAALE KE BAGHAIR hai.
(2):.. Ye Waqeah JHOOTA hai. Shaayad Ye muraad hai ke Maulana Zakariyah (rahimahullah) ne Khud se banaaya hai.

MUNEER SAHAB KO APNE GHAR KI KHABAR NAHI:

Ghair-Muqallid Nazeer Hussain Dehalwi likhte hain: “Agar koi Ye da’wa kare ke Maine Allah Ta’ala ko Khwaab me dekha hai to Ye JAAYEZ hai kyonke Wo Zaahiri Aankh se dekhna Nahi hai balke Tasavvuraat-e-Misaaliya aur Tamseelaat-e-Khiyaaliya ka dekhna hai.” [Fataawa Nazeeriya, Jild: 1/ Safhah: 62; Tiba’: Ahl-e-Hadees Academy (Lahore)]

Scan:
image

MUNEER SAHAB ASAL ME DHOKE BAAZ HAIN:-
Maulana Zakariyah Kandhelwi (rahimahullah) Isi Kitaab me likhte hain: “Is Jagah Ek Zaroori ‘amr per mutanabbe karna bhi laabdi hai. Wo Ye ke Maine Ahaadees ka Hawaala dene me MISHKAAT, TANQEEH AR-RUVAATH, MIRQAATH aur IHYA’ AL-ULOOM KI SHARAH aur MUNZIRI (rahimahullah) ki TARGHEEB per aitemaad kiya hai aur Kasrat se in se liya hai. Isliye inke hawaale ki Zaroorat nahi samjhi. Albattah In ke alaawah kahi’n se liya ho to uska Hawaala naqal kar diya.” [Fazaa’il-e-Qur’an, Safhah: 7]

Neeche Haashya me Maulana ne in Kutab ki Tafseel bhi zikr kar di hai. Aur Ihya’ Al-Uloom ki Sharah Ithaafus Saadah Mu’allif Allamah Muhammad Bin Muhammad Zubaidi (rahmatullahi alaih) ka zikr bhi kiya hai.

Scan:

image

(I):.. Maulana ne Ye Waqeah asal me [Ithaafus Saadah Sharah Ihya’ Al-Uloom, Jild: 4/ Safhah: 466] se Naqal kiya hai.

Scan:
image

(Download Book): Ithaafus Saadah Sharah Ihya’ Al-Uloom Jild 4

Lihaaza Ye kehna ke Maulana Zakariyah (rahimahullah) ne Koi hawaala nahi diya hai Ye Saraasar Jhoot wa Dhoka hai.

Aur Allamah Muhammad Bin Muhammad Zubaidi (rahmatullahi alaih) ne is ko naqal karne ke ba’d likha: “Is Hikaayat ko Ibn Jauzi (rahimahullah) ne Imaam Ahmed bin Hanbal (rahimahullah) ke MANAAQIB me zikr kiya hai.”

(II):.. Ibn-e-Jauzi (rahimahullah) ne is waqeah ko [Manaaqib Imaam Ahmed bin Hanbal (rahimahullah), Safhah: 583-584] me naqal kiya hai.

Scan:
image

(Download Book): Manaaqib Imaam Ahmed bin Hanbal (rahimahullah)

(III):.. Imaam Shamshuddin Zehbi (rahmatullahi alaih) ne bhi is Hikaayat ki Takhreej ki hai. [Siyar A’laam An-Nubala, Jild: 11/ Safhah: 347; Tiba’: Mu’assasah Risaalah]

(Download Book): Siyar A’laam An-Nubala Jild 11

In Sab ne is Hikaayat ki Takhreej Abu Mohammad Al-Hasan Al-Khallaal (rahimahullah) se ki hai.

(IV):.. Abu Mohammad Al-Hasan Al-Khallaal (rahimahullah) ne ba-sanad naqal kiya hai ke Imaam Ahmed (rahimahullah) ne Allah ko Khwaab me dekha hai..

‏ﺛﻨﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻋُﺒَﻴْﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮِﻱُّ ، ﺛﻨﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﻣِﻘْﺴَﻢٍ ﺍﻟْﻤُﻘْﺮِﺉُ ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﻘَﺎﺳِﻢِ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﻭَﻧْﺪﻱُّ ﺍﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑُ ﺑِﺎﻟﻄَّﺮَﺳُﻮﺳِﻲِّ ، ﻗَﺎﻝَ : ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﻋَﺒْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦَ ﺃَﺣْﻤَﺪَ ﺑْﻦِ ﺣَﻨْﺒَﻞٍ ، ﻳَﻘُﻮﻝُ : ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺃَﺑِﻲ ، ﻳَﻘُﻮﻝُ : ” ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻮْﻡِ ، ﻓَﻘُﻠْﺖُ : ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﻣَﺎ ﺃَﻓْﻀَﻞُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺮَّﺏَ ﺍﻟْﻤُﺘَﻘَﺮِّﺑُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ؟ ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻛَﻼﻣِﻲ ﻳَﺎ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﻓَﻘُﻠْﺖُ : ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺑِﻔَﻬْﻢٍ ﺃَﻭْ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻓَﻬْﻢٍ ، ﻗَﺎﻝَ : ﺑِﻔَﻬْﻢٍ ﻭَﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻓَﻬْﻢٍ ” .

Abdullah bin Ahmed (rahimahullah) farmaate hain ke, Maine apne Waalid Ahmed bin Hanbal (rahimahullah) ko Ye farmaate hue suna: “Maine Haqq Ta’ala shaanahu ki Khwaab me Ziyarat ki to poocha ke, Ae Rabb.! sab se Afzal cheez jisse Apke darbar me taqarrub Haasil ho kya hai.?
Irshaad hua: Mera KALAAM hai Ae Ahmed.!
Maine arz kiya ke Samajh kar ya Bila-samjhe.?
Irshaad hua: Samajh kar parhe ya bila samjhe (dono tarah Mojab-e-Taqarrub hai).” [Al-Majaalis Al-Ashrah Lil Khallaal (rahimahullah), Raqam# 44]

Online Link:- Al-Majaalis Al-Ashrah

Humne Kul 4 Mu’tabar Ulema’ wa Muhaddiseen ke hawaale diye hain ke Unhoney is Waqeah ko Ba-sanad naqal kiya hai. Jis tarah ka Radd Muneer Saahab ne Maulana Zakariyah (rahimahullah) ka kiya hai theek isi tarah ka Radd in Muhaddiseen ka karenge..?

Hargiz nahi kyonke Firqa Ahl-e-Hadees ko asal me bughz Ulema-e-Deoband se hai aur Ummat me Islaah ka kaam karne waali Jama’t-e-Tableegh se hai isi liye us se awaam ko mutanaffir karne aur Ummat me Phoot, Iftiraq, Ladaayi Jhagdo’n ko aam karne ke liye Fazael-e-A’maal ko hadaf-e-Tanqeed banaaya gaya.

Allah Ta’ala ko Khwaab me Dekhna Koi Be-Asal cheez bhi nahi hai balke Us ko Khwaab me dekhna Mumkin hai aur Ye Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam) se saabit bhi hai.

DALEEL:
Chunanchah Abdullah Ibn Abbas (raziallahu ta’ala anhu) farmaate hain ke, Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Allah Tabārak wa Ta’ala Raat ko Behtareen Shakl-o-Soorat me mere paas aaye.
Raavi kehte hain ke Mera Khiyaal hai ke Ya’ni KHWAAB me aaye,
To Farmaaya: Ae Mohammad (sallallaahu alaihi wa sallam).! Kya Aap jaante hain ke Farishte kis Cheez ke baare me Jhagad rahe hain.?
Aap (sallallaahu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Mujhe Nahi Ma’loom.
Phir Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Unhoney (Allah Ta’ala ne) apna haath Mere Mondho’n ke darmyaan rakha Yaha’n tak ke Us ki Thandak ko Maine apne Chhaatiyo’n ke darmyaan Mehsoos kiya Ya farmaaya: Mere Seene ke darmyaan Nehar per rakha to Maine Jaan liya Jo kuch Zameen wa Aasmaan me hai.
Allah Ta’ala ne farmaaya: Ae Mohammad (sallallaahu alaihi wa sallam).! Kya Aap jaante hain ke Farishte kis Cheez ke baare me Jhagad rahe hain.?
Aap (sallallaahu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Maine kaha, Haan.! Phir farmaaya: Kaffaaraat aur Darjaat ke baare me.
Poocha: Kaffaaraat (Gunaaho’n ko mitaa dene waali Cheezei’n) wa Darajaat (Darjah ko baland karne waali Cheezei’n) kya hain.?
Farmaaya:
1. Namaaz ke ba’d Masjid me Teharne,
2. Jama’t ki taraf Qadam barhaane,
3. Na chaahte hue Lamba Wuzoo’ karne, Aur Jo aisa karega wo Achhi Zindagi guzaarega, aur Achhi Maut paayega, aur Wo Gunaaho’n se aisa Paak ho jaayega us din ki tarah ho jaayega jis din Uski Maa ne usey Paida kiya.
Aur Allah Ta’ala ne Farmaaya: Ae Mohammad (sallallaahu alaihi wa sallam).! Jab Tum Namaaz parho to kaho Ae Allah.! Main Aap se sawaal karta hoon Achhe kaam ke karne ka aur Bure Kaam se rukne ka aur Masaakeen se Mohabbat karne ka aur Jab Aap Bandey ke saath Fitnah ka iraadah kar lei’n to Mujhe Apne Paas bula lena baghair Kisi Fitnah me mubtala’ kiye…
Farmaaya: Aur Darajaat hain..
1. Khaana khilaana,
2. Salaam Phailaana,
3. Raat me us waqt Namaaz parhna Jab Sab log so rahe ho. [Musnad Ahmed; Takhreej: Jaami’ Tirmizi]

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﻕِ ، ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻣَﻌْﻤَﺮٌ ، ﻋَﻦْ ﺃَﻳُّﻮﺏَ ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻗِﻠَﺎﺑَﺔَ ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ، ﺃَﻥّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ، ﻗَﺎﻝَ : ” ﺃَﺗَﺎﻧِﻲ ﺭَﺑِّﻲ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﺍﻟﻠَّﻴْﻠَﺔَ ﻓِﻲ ﺃَﺣْﺴَﻦِ ﺻُﻮﺭَﺓٍ ﺃَﺣْﺴِﺒُﻪُ ﻳَﻌْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻮْﻡِ ، ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ، ﻫَﻞْ ﺗَﺪْﺭِﻱ ﻓِﻴﻢَ ﻳَﺨْﺘَﺼِﻢُ ﺍﻟْﻤَﻠَﺄُ ﺍﻟْﺄَﻋْﻠَﻰ ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﻗُﻠْﺖُ : ﻟَﺎ ” ، ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : ” ﻓَﻮَﺿَﻊَ ﻳَﺪَﻩُ ﺑَﻴْﻦَ ﻛَﺘِﻔَﻲَّ ، ﺣَﺘَّﻰ ﻭَﺟَﺪْﺕُ ﺑَﺮْﺩَﻫَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺛَﺪْﻳَﻲَّ ﺃَﻭْ ﻗَﺎﻝَ ﻧَﺤْﺮِﻱ ، ﻓَﻌَﻠِﻤْﺖُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ، ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ، ﻫَﻞْ ﺗَﺪْﺭِﻱ ﻓِﻴﻢَ ﻳَﺨْﺘَﺼِﻢُ ﺍﻟْﻤَﻠَﺄُ ﺍﻟْﺄَﻋْﻠَﻰ ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﻗُﻠْﺖُ : ﻧَﻌَﻢْ ، ﻳَﺨْﺘَﺼِﻤُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻜَﻔَّﺎﺭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕِ . ﻗَﺎﻝَ : ﻭَﻣَﺎ ﺍﻟْﻜَﻔَّﺎﺭَﺍﺕُ ﻭَﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕُ ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﺍﻟْﻤُﻜْﺚُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﺟِﺪِ ﺑﻌﺪَ ﺍﻟﺼَّﻠّﻮﺍﺕِ ، ﻭَﺍﻟْﻤَﺸْﻲُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺄَﻗْﺪَﺍﻡِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺠَﻤَﺎﻋَﺎﺕِ ، ﻭَﺇِﺑْﻠَﺎﻍُ ﺍﻟْﻮُﺿُﻮﺀِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻜَﺎﺭِﻩِ ، ﻭَﻣَﻦْ ﻓَﻌَﻞَ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﺎﺵَ ﺑِﺨَﻴْﺮٍ ، ﻭَﻣَﺎﺕَ ﺑِﺨَﻴْﺮٍ ، ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺧَﻄِﻴﺌَﺘِﻪِ ﻛَﻴَﻮْﻡِ ﻭَﻟَﺪَﺗْﻪُ ﺃُﻣُّﻪُ ، ﻭَﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺇِﺫَﺍ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ : ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ ، ﻭَﺗَﺮْﻙَ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮَﺍﺕِ ، ﻭَﺣُﺐَّ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻛِﻴﻦِ ، ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺃَﺭَﺩْﺕَ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩِﻙَ ﻓِﺘْﻨَﺔً ، ﺃَﻥْ ﺗَﻘْﺒِﻀَﻨِﻲ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻔْﺘُﻮﻥٍ ، ﻗَﺎﻝَ : ﻭَﺍﻟﺪَّﺭَﺟَﺎﺕُ ﺑَﺬْﻝُ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡِ ، ﻭَﺇِﻓْﺸَﺎﺀُ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡِ ، ﻭَﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻧِﻴَﺎﻡٌ ” .

Online Link:- Musnad Ahmed bin Hanbal

Aur Allamah Ibn Taymiyah (rahimahullah) farmaate hain: “Kabhi Mo’min apne RABB (Ya’ni Allah) ko KHWAAB (Dream) me dekhta hai Mukhtalif Shakl-o-Soorat me apne Eimaan wa Yaqeen ke aitebaar se. Agarchah Uska Eimaan Sahih wa Saalim hota hai to Behtareen Shakl-o-Soorat me dekhta hai, aur Jab uske Eimaan me Nuqs wa Kami ho to phir wo apne Eimaan ke darjah ke hisaab se hi dekhta hai. Aur Khwaab me dekhne ka hukm Haalat-e-Beidaari me Haqeeqi dekhne ke alaawah hai. Aur agar iski (Ya’ni Khwaab me dekhne ki) Koi Ta’beer aur Taaweel hoti hai to is ke andar to Haqeeqi dekhne ka pardah aur aks hota hai. [Majmoo’ Al-Fataawa, Jild: 3/ Safah: 390]

Scan:

image

Isi ke misl ek aur jagah bhi farmaaya hai.

“Jisne Khwaab me Allah Ta’ala ko dekha to dekhne waala Apni Haalat ke mutaabiq Allah Ta’ala ko kisi Soorat me dekhega, Agar Wo Aadmi Neik hai to Allah Ta’ala ko Achhi Soorat me dekhega aur isiliye Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) ne Allah Ta’ala ko Khoobsoorat aur Behtareen Soorat me dekha.” [Majmoo’ Al-Fataawa, Jild: 5/ Safah: 251]

Scan:

image

Kya Koi Ghair-Muqallid Ibn Taymiyah (rahimahullah) per bhi Fatwa lagaayega ke Unka Da’wa JHOOTA hai.? Unki Kitaab ko bhi Tanqeed ka Nishaana banaayega..?

Ghair-Muqallideen se sawaal bhi hai ke Ye Aqeedah rakhne waale Shakhs ke baare me Aap ke nazdeek Kya hukm hai.?

Allah Taála se Dua hai ke Hum sab ko Saheeh Fikr-O-Amal ki taufeeq ata farmaaye aur Fittiyyeen ke Shar se tamaam Ummat-e-Muslimah ki Hifaazat farmaaye. (Aameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

http://Tinyurl.com/raddgm

Advertisements
This entry was posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Tabligh Jamat and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Allah Ta’ala Ko Khwaab Me Dekhna Mumkin Hai Aur Fazaa’il-e-A’maal Per Aitraaz Ka Jawaab

 1. KING KHAN says:

  Assalamualaikum,
  Mashaallah Allah aap logo ko jazae khair de.
  Aur saaari ummat ko hidayat de
  Aameen
  Bahut fayda aur bahut saari baaten clear hoti aapki is email se aur website
  se.
  Allah kabul farmaye.
  Aameen.
  Maut tak Allah ke deen ki mehnat karte karte aur marte marte karne ki
  taufik de
  Aameen.

  Sent from G!Mail on Android

  • Al-Islam says:

   Wa’laikum Assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu

   Aameen. Wa-antum Fa-Jazākumullahu Khayran. Bohat Khushi hui ke Aap ne humei’n likha aur ye jaan kar ke Aap hamaare is blog se istefaadah kar rahe hain.

   Hum Allah se dua go hain ke is Blog se sirf Haqq Baat ki Nashr ho. (Aameen)

Comments are closed.