Fazail-e-Amaal Per Aitraaz (Qaza Namaz Parhne Per Bhi 2 Crore 88 Lakh Saal Jahannum Me Jalne) Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (Edited: 09-04-2016)

Aitrāz:–

👉Jo shaks namaaz ko kaza karde baad me padh bhi le phir bhi 2 caror 28 lakh saal ?
Jehannam me jalega

(Safed Jhooth)
Fazaile namaaz
safa no : 36

Al-Jawāb:–

Aitrāz me khud Jhoot mazkoor hai Ya’ni ke 88 Lakh ke bajāye 28 Lakh likha hai. Isi ko Andhi Taqleed kehte hain aur Firqa Ahl-e-Hadees ke Juhala’ andhe ban kar is Aitrāz ko copy-paste karne me lage hue hain.

Jin logo’n ko 28 aur 88 ke darmyān ke Farq ki Samajh nahi hai Wo Deen ko kitna sahih samajhte honge…?

Ye Aitrāz asl me Firqa Jami’at Ahl-e-Hadees ke Aalim Me’raj Rabbani ke Ek Bayān se liya gaya hai.

Me’raj Rabbani ne is Hadees ko bayān kar ke Yu’n Aitrāz kiya hai:
“Abhi abhi Jo maine Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ki Un Namāzo’n ka zikr kiya hai Jo Ghazwa-e-Khandaq ke mauqe’ per Aap ki chand Namāzei’n Qaza’ hui thi’n aur Aap ne adaa farmaayi’n thi’n, Adaa farmāne ke ba-wajood bhi Naoozu Billah Zakariyya Sahab Ya Jama’t-e-Tableegh ke log Nabi-e-Kareem ko apni Jahannum me jalayenge..? Poochna chahta hoon Aap se, batāyei’n..Ye kitni badi Khatarnāk aur Kitni badi Yahoodiyāna Guftagu hai.

Maulāna Zakariyya (rahimahullah) ne Ye Hadees Zaroor naqal ki hai taa ke Log Namāzo’n ko JAAN BOOJH KAR Qaza’ karne se baaz aa Jāyei’n magar sāth hi is Hadees ka hawāla aur haqeeqat bhi bayān kar di hai.

كذا في مجالس الأبرار ، قلت: لم أجده فيما عندي من كتب الحديث ، إلا أن مجالس الأبرار مدحه شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدھلوي ۔

“Ye (Hadees) MAJĀLIS UL ABRĀR me hai, Main Kehta hoon: Mere nazdeek Jitni Kutab Ahādees hain un me se Kisi me bhi Ye maujood nahi, sivāye MAJĀLIS UL ABRĀR ke Jis ki Hamāre Mashā’ikh ke Shaykh Shah Abdul Azeez Dehlvi (rahimahullah) ne Ta’reef ki hai.” [Fazā’il-e-Namāz, Safha: 407]
Scan:

image

Ye Hadees Imām Ahmed Al-Roomi (rahimahullah) ki Kitāb [Majālis Ul Abrār, Safha: 320] per maujood hai.

Scan:

image

Is ke ilāwah Ye Hadees Maulāna Ismā’il Haqqi (rahimahullah) ki [Tafseer Roohul Bayān, 2/276] me bhi mazkoor hai.

Magar In Kitābo’n me Na to Sanad ka Zikr hai na Kisi Hadees ki Kitāb ka hawāla diya gaya hai. Lihāza Ye Hadees mehl-e-nazar hai.

Maulāna Zakariyya (rahimahullah) ne mumkina hadd tak Koshish ki ke is Hadees ko Kutab Ahādees me Talāsh kiya Jāye magar Un ko na mili to Unhoney Hadees ke sāth hi is Haqeeqat ko bayān kar diya hai to un per Jhoot ki Tohmat lagāna mehaz Bughz-O-Inaad ke siva kuch nahi.

Ye Aitrāz Maulāna Zakariyya (rahimahullah) ki Zindagi me bhi kiya gaya tha.

Aitrāz:
“Fazaa’il-e-A’maal me Hadees no. 8 Fusl Sāni HUQBAH waali BE-ASL hai, is ka Ikhrāj Zaroori hai.”

Jawāb me Maulāna ne likha:
HUQBAH waali Hadees ka BE-ASAL hona ab tak Meri Nazar se ba-wajood Talāsh ke ab tak nahi guzra. Aap ne isey BE-ASAL to tehreer farma diya hai magar hawāla tehreer nahi farmāya. Ye Main Khud bhi is Hadees ke Khatm per likh chuka hoon ke MUJHE ABHI TAK KUTAB HADEES ME NAHI MILI. Lekin MAJĀLIS UL ABRĀR Khud Mu’tabar Kitāb hai. Shah Abdul Azeez Sāhab ne is ki Ta’reef farmāyi hai. Maulāna Abdul Hayyi Sāhab ne apne Fatāwa me is se Istedlāl kiya hai. Is ke ba’d ab Us ki rivāyat ko Radd karne ke liye Kisi Daleel ki Zaroorat hai. Mere liye is ka Muharrik Ye paida hua tha ke aksar Muballigheen ki Zubān per Ye Mazmoon aata hai aur log is ki Tehqeeq karte the. Isiliye mujhe is ki Talāsh me bohat sa waqt Kharch karna pada. Isiliye Maine is ko لم أجده ke sāth zikr kiya. [Kutub Fazā’il Per Ishkālāt Aur Un Ke Jawābāt, Safha: 122]

Scan:
image

Namāz ko Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Ya Sahāba (raziallahu ta’ala anhum) ne JAAN BOOJH kar Qaza’ nahi kiya tha balke Neend ke Ghalba ki wajah se QAZA’ ho gayi thi.

Aur Ye Hadees un logo’n ke baare me hai Jo JAAN BOOJH kar Namāz ko QAZA’ kar ke phir Adaa karte hain.

Tinyurl.com/raddgm

Min-Jānib:

Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.