Fazail-e-A’maal Per Aitraaz: Allah Ki Shaan Me Gustaakhi Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (10-10-2016)

Jama’t-e-Tableegh aur Kitāb Fazā’il-e-A’maal se bughz me Ghair-Muqallideen (Firqa Ahl-e-Hadees) itne Andhe ho chuke hain ke bina soche samjhe bina Tehqeeq Shaykh Zakariyya Kāndhelvi (rahimahullah) ko Tanqeed ka Nishānah bana rahe hain. Is Article me Aap ko Ye baat ma’loom ho Jāyegi ke Firqa Ahl-e-Hadees Logo’n ko Kaise Gumrāh karte hain. (Insha Allah)

AITRĀZ:

Social Media per Fazā’il-e-A’māl ke khilāf Ek Post Ghair-Muqallideen Khoob Share kiya karte hain Jis me Ek Aitraaz Mukhtasaran in alfāz me Ye hai ke…

/// Fazail E Namaz Safa No:10.
ALLAH Taala Ne Malikul Maut Ko Bhejne Ke Baad Wapas Bula Liya Ek Mahina Baki Tha… (Nauzubillah Nizaam ilahi Me Gad Bad Ki Tohmat) \\\

Aur bila-shubah Ye Aitrāz Firqa Ahl-e-Hadees ke Anādi Muhaqqiq Shaykh Me’raj Rabbāni (Ex-Barelvi) ne apne Ek bayān me kiya hai Jo ma’e Jawāb Youtube per dekha Ja sakta hai.

VIDEO LINK:

Kuch dino pehle Ek Ghair-Muqallid ki Kitāb dekhne ko mili Jis ka naam Shaykh Abu Aishah likha hua hai….

Chunānchah Wo ALLAH TA’ALA KI SHAAN ME GUSTĀKHI ka Unwān Qāyem kar ke likhta hai….

Hazrat Umme Kulsum (raziallahu ta’ala anha) ke Khawind Hazrat Abdul Rahman (raziallahu ta’ala anhu) beemar the, aur ek dafa’ aisi SAKTAH ki si haalat (Swooning) ho gayi ke sab ne intaqaal ho jaana tajweez kar liya, Hazrat Umme Kulsum (raziallahu ta’ala anha) uthi’n aur Namaz ki niyyat baandh li, Namaaz se faarigh hui’n to Hazrat Abdul Rahman (raziallahu ta’ala anhu) ko bhi afaaqah hua (Ya’ni Hosh aa gaya), logo’n se poocha: Kya meri haalat maut ki si ho gayi thi..?
Logo’n ne arz kiya: Ji haan.!
Farmaaya: 2 farishte mere paas aaye aur mujh se kaha ke chalo Ahkamul Haakimeen ki baargaah me Tumhaara faislah hona hai, wo mujhe le jane lage to ek teesre farishte aaye aur un dono se kaha ke Tum chale jaao, Ye un logo’n me hain Jin ki qismat me sa’aadat usi waqt likh di gayi thi jab Ye Maa ke peit me the aur abhi in ki Aulaad ko in se aur fawaayed haasil karne hain us ke baad ek maheena tak Hazrat Abdul Rahman zinda rahe phir inteqaal hua. [Fazā’il-e-Namāz, Safha: 10]

TABSIRAH: Maulāna Zakariyya goya kehna chahte hain, Allah Ta’ala ne Malikul Maut ko Abdur Rahmān ki Rooh Qabz karne ke liye bhej diya. Farishtey Rooh Qabz karne hi waale the ke Allah Ta’ala ko Yaad aaya Ek Maheena baaqi hai, Ek aur Farishta Allah Ta’ala ne bheja aur us ke Zarye’ Malikul Maut ko kaha: Abhi Tehar Jaao Ek Maheena baaqi hai. Na’oozu billah!
Haalaanke Allah Ta’ala farmāta hai:
“Tumhāra Rabb bhoolta nahi.” [Surah Maryam: 64]
Aur Allah Ta’ala farmāta hai: “Aur Jab Kisi ka muqarrarah waqt aa jaata hai phir usey Allah Ta’ala hargiz Muhlat nahi deta. Aur Jo Tum karte ho Us se Allah Ta’ala Ba-khoobi Baa-Khabar hai.” [Surah Munāfiqoon: 11]

Maulāna Zakariyya, is Jhoote Waqea ke Zarye’ batāna chāhte hain ke Allah Ta’ala se Bhool ho gayi. Na’oozu Billah, Ye Shi’aon ka Aqeedah hai, Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t ka naam le kar Shi’aon ki Ta’leem phailāyi Ja rahi hai…. [Fatwa Aur Haqā’iq, Safha: 7-8]

Scan:

image

AL-JAWĀB:

Shaykh Abu Aishah Dhoka wa Fareib dene me Shaykh Me’raj Rabbāni se bhi Ek Qadam aagey ma’loom hote hain.
Isliye ke Janāb ne Umm-e-Kulsum ke aagey (raziallāhu ta’ala anha) aur Abdur Rahmān ke naam ke aagey (raziallāhu ta’ala anhu) hazaf kar diya. Shaykh Abu Aishah ka Maqsad Saaf Zāhir hai ke Wo Logo’n ko Ye ma’loom hone nahi dena chāhte ke Ye waqea asl me Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Sahābi ka hai.

KYA YE WAQEA JHOOTA HAI..?

Hamāre paas maujood Fazail-e-A’maal ke Nuskhah me is Waqea ka Hawaala mazkoor hai ke Ye DURR-E-MANSOOR se liya gaya hai

Scan:

image

TAKHREEJ:

(1):.. Allāmah Jalāluddin Suyooti (rahimahullah) ne apni Tafseer me Hadees ki 2 Kitābo’n se is waqea Ki Takhreej ki hai.

ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﺃﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺑﻨﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ .
ﻗﺎﻟﺖ : ﻏﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﺸﻴﺔ ﻓﻈﻨﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺃﻓﺎﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻓﺎﻕ
ﻗﺎﻝ : ﺃﻏﺸﻲ ﻋﻠﻲ ﺁﻧﻔﺎ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻧﻌﻢ .
ﻗﺎﻝ : ﺻﺪﻗﺘﻢ ﺇﻧﻪ ﺟﺎﺀﻧﻲ ﻣﻠﻜﺎﻥ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻲ : ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻧﺤﺎﻛﻤﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻴﻦ .
ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﺃﺧﺮ : ﺍﺭﺟﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻥ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻭﻳﺴﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺑﻨﻮﻩ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻌﺎﺵ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﻬﺮﺍ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ .

[Tafseer Durr-e-Mansoor, Surah Baqrah (2): Aayat (45)]

Scan:

image

Note: GHASHI ( غشي ) Ya’ni BE-HOSHI ki Haalat ko kehte hain Jis ko SAKTAH ki si Haalat likha hai.

(2):.. Imām Abdur Razzāq (rahimahullah) ne Is waqea ko apni Sanad se rivāyat kiya hai. [Musannaf Abdur Razzāq ba-Tehqeeq Habeebur Rahmān A’zmi, Jild: 11/ Safha: 112]

Scan:

image

(3):.. Imām Bayhaqi (rahimahullah) ne apni Sanad se rivāyat kiya hai…

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : عن أمه أم كلثوم بنت عقبة و كانت من المهاجرات الأول في قوله : { و استعينوا بالصبر و الصلاة }

[Shu’ab Ul Eimān, Jild: 7/ Safha: 115 (Darul Kutab Ilmiyah), Urdu Tarjamah, Jild: 7/ Safha: 111 (Darul Isha’at)]

Scan:

image

(4):.. Imām Hākim (rahimahullah) ne Imām Bayhaqi (rahimahullah) ki Mutabi’at ki hai aur farmāya:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

“Ye Hadees Shykhein (Bukhāri wa Muslim) ki Shart per SAHEEH hai aur Unhoney is ko rivāyat nahi kiya.”

Aur Haashye me likha hai ke, Imām Zehbi (rahimahullah) ne TALKHEES me farmāya:

على شرط البخاري ومسلم

“Ye Bukhāri wa Muslim ki Shart per hai.” [Mustadrak Lil Hākim, Jild: 2/ Safha: 296 (Darul Kutab Ilmiyah)]

Scan:

image

(5):.. Ye Waqea Doosri Sanad se bhi mazkoor hai Jis me Mu’amar bin Rāshid ki Mutābi’at Shu’eb bin Abi Hamzah ne ki hai.

Aur Imām Zehbi (rahimahullah) ki Kitāb ke Muhaqqiq ne likha hai:

إسناده صحيح ، وأخرجه الفسوي في ” المعرفة والتاريخ ” 1 / 367.
وأخرجه الحاكم 3 / 307 من طريق: أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، بأطول مما هنا.
وأخرجه ابن سعد 3 / 1 / 95 من طريق: محمد بن كثير العبدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري.
وذكره الحافظ في ” المطالب العالية ” (4007) ونسبه إلى أبي إسحاق.
وقال البوصيري: إسناده صحيح.
وذكره صاحب الكنز (36689) ونسبه إلى أبي نعيم، وابن عساكر.

Is ki Sanad SAHEEH hai, Imām Al-Faswi (rahimahullah) ne AL-MU’ARIFAH WA TĀREEKH me Takhreej ki hai.
Aur Imām Hākim (rahimahullah) ne is ki Takhreej ki hai……
Aur Ibn Sa’d (rahimahullah) ne is ki Takhreej ki hai……
Hāfiz Ibn Hajar Asqalāni (rahimahullah) ne AL-MATAALIB AL-AALIYAH me is ko Zikr kiya hai aur Abi Is’hāq (rahimahullah) ki taraf Nisbat ki hai.
Imām Bouseri (rahimahullah) ne farmāya: Is ki Sanad SAHEEH hai.
Sāhab-e-Kanz Ul Ummal ne is ko zikr kiya hai aur is ki nisbat Abi Nu’aym wa Ibn Asākir (rahimahumullah) ki taraf ki hai. [Siyar A’lām An-Nubala, Jild: 1/ Safha: 89 (Mu’assasa Risāla)]

Scan:

image

(6):.. Imām Ya’qoob bin Sufyān Al-Fasawi (rahimahullah) ne is Hadees ko 2 Sanado’n (Chains) se rivāyat kiya hai. [Kitāb Al-Ma’rifah Wa At-Tāreekh ba-Tehqeeq Akram Ziya’ Al-Umri, 1/367 (Madeenah Munawwarah)]

Scan:

image

Is Tehqeeq se ma’loom hua ke Ye Waqea bilkul SAHEEH SANAD se Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Sahābi Abdur Rahmān bin Auf (raziallāhu ta’ala anhu) se sābit hai…

SHIA’ KI TA’LEEM KIS NE PHAILĀYI..?

Ghair-Muqallid Shaykh Abu Aishah ne Jama’t-e-Tableegh wa Kitāb Fazail-e-A’maal se bughz me Maulāna Zakariyya Al-Kāndhelvi (rahimahullah) per AHL-E-TASHEE’ ke BAATIL AQEEDAH ka Ilzaam laga kar Apne Dil ki Bhadaas nikaalni chāhi lekin Ye Ilzām sirf Un tak Mehdood nahi rehta balke Sab se pehle to Ye Ilzām Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Sahābi Abdur Rahmān bin Auf (raziallāhu ta’ala anhu) per aayed hota hai. Phir Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t ke Kayi Muhaddiseen per Jinhoney is ko rivāyat wa naqal kiya hai Jaise Abdur Razzāq, Bayhaqi, Al-Fasawi, Ibn Hajar, Zehbi, Ibn Asākir, Abu Nu’aym, Ibn Sa’d, Suyooti wagherah (rahimahumullah).

HADEES KA SAHEEH MATLAB:

Pehli baat to Ye hai ke, Is waqea me Ye kahi’n bhi Mazkoor nahi hai ke Allah Ta’ala ne MALIKUL MAUT ko bheja balke Faqat Farishto’n ka zikr hai. Zāhir hai ke Ghair-Muqallid Shaykh Abu Aishah ne Qiyās lagāya.

Doosri baat Ye hai ke Ye Waqea Abdur Rahmān bin Auf (raziallāhu ta’ala anhu) Jab Saktah wa Be-hoshi ki haalat me the Us dauraan pesh aaya hai Na ke Beidaari ki haalat me. To Zāhir hai ke Ye EK KHWAAB KA WAQEA HAI…

Chunānchah Saheeh Bukhāri ki Mash’hoor Sharah FATHUL BAARI likhne waale Hāfiz Ibn Hajar Asqalāni (rahimahullah) is Hadees ke mut’alliq farmāte hain:

الحديث والقصة . موقوف . وفيه ذكر رؤياه .

“Ye Hadees aur Qissah Mauqoof hai aur isme un ke KHWAB ka zikr hai.” [It’hāful Mahrah ba-Tehqeeq Mahfoozur Rahmān Zainullah, 10/636-637]

Scan:

image

Jab Ye waqea Khwāb (Jo Shara’i hujjat nahi) ka hai to phir Allah Ta’ala ke liye BHOOL ka AQEEDAH Kaise aur Kyonkar Sābit ho sakta hai..? (Ma’z Allah)

Agar Bughz wa Ta’ssub se fursat mile to is Waqea se Ye Sabaq milta hai ke, Jab bhi Koi Museebat aa Jaaye to Fauran Namāz ki taraf Mutawajjah ho Jāyei’n. Insha Allah Aap ki Museebat door ho Jāyegi…

Yehi Allah Ta’ala ka farmān hai:

واستعينوا بالصبر و الصلاة

“Aur Sabr wa Namāz ke sāth Madad Talab karo…” [Surah Baqrah: 45]

Ghair-Muqallideen Firqa Ahl-e-Hadees apne Anaadi Muhaqqiqeen ki Anaadi Tehqeeq per Nazar Saani karei’n taa ke Ruswaayi na Jhelni pade…

Allah Ta’ala se dua’ hai ke Humei’n Deen ki Saheeh Samajh ataa farmāye. (Aameen)

ARTICLE LINK:

Min-Jānib: Sameer Mughal

ZAROORI NOTE: Hamāre Kisi bhi article me Kisi ko Ghalti Ma’loom ho to Humei’n Zaroor Itla’ dei’n taa ke Islaah kar sakei’n. Main Apne Ghaltiyo’n se Allah Ta’ala ki Panah Chāhta hoon. (Aameen)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.