Mas’la Halaala Aur Aitrazat Ka Tahqeeqi Jayezah

Bismillāhir Rahmānir Raheem (04-11-2016)

Ghair-Muqallideen Firqa Ahl-e-Hadees, Fuqaha-e-Ahnāf ko bad-naam karne ke liye Mas’la Halāla ko Khoob Shohrat dete hain aur is ka Ghalat Matlab wa Maf’hoom nikaal kar Aam logo’n ko Gumrāh karte hain.

AITRAAZ:

Firqa Aal-e-Hadees ke Aalim Hakeem Sādiq Siyālkoti ne HALAALA KI LA’NAT ka Unwān Qāyem kar ke likha:

“Ek Haila Wiza’ kiya gaya hai Jis ko Halaala kehte hain. Is ki Ye Soorat hai ke Talaaq waali Aurat ke saath Ek Shakhs ka Ek Raat ke liye Is Shart per Nikāh kar dete hain ke wo Sohbat karne ke ba’d Usey Talaaq de dega. Taa ke 3 TALAAQ YAK-BAARGI dene waale ke liye Aurat Halaal ho Jaaye….” [Safha: 181]

image

“Halāla bhi Ek Haila wiza’ kiya gaya hai ke Yak-bārgi 3 Talāq dene wāla agar phir Us Mutalliqah (Ya’ni Talāq shudah) ko Biwi banāna chāhe to Ek Shab (raat) ke liye Kisi doosre Mard se Nikāh kar deta hai. Is gharz se ke Wo Khilwat Saheehah ke ba’d Talāq de kar Pehle Shohar ke liye Halāl kare. Ye farmān Sarāsar Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Farmān ke khilāf aur Haya’ ke Sakht Manāfi hai. Isiliye to Huzoor (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Muhallil aur Muhallal lahu ko Mal’oon farmāya hai.”

Lekin Ba’z Islām ki Rooh ko Majrooh karne waale aise Mufti bhi hain Jo kehte hain:

فان طلقها بعد وطيها حلت للاول

“Phir agar Halaala karne wāle ne Sohbat ke ba’d Us Aurat ko Talāq de di to Wo Pehle Shohar ke liye Halaal ho Jaayegi. (Hidaaya)

Haalaanke Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya hai:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

“Ke Halaala Karne waala aur Jis ke liye Halaala kiya Jaaye Dono Mal’oon hain.” [Safha: 182-183]
image

Aagey Mazeid likha hai: “Ghaur Farmāyei’n! ke YAK-BAARGI 3 TALAAQEI’N Jab Ek Talāq ke Hukm me hain aur Phir Ba-Aasāni Nabi-e-Rahmat (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Hukm se Rujoo’ ho sakta hai to Phir is Halaala ke Ijaad karne ki Kya Zaroorat rahi!”

“Hamaare paas Aaj tak 40 se Zyādah aise Ash-Khaas (log) aa chuke hain. Jinhoney kaha ke wo Yak-baargi 3 Talaaq de chuke hain aur ab Rujoo’ karna chāhte hain, Lekin Ba’z Ulema’ kehte hain ke Halaala karo phir Nikaah karo!  Lekin in ka Zameer is Qābil-e-Sharm Halaala ki Ijaazat nahi deta. Humne Un ko Rasool-e-Rahmat (sallallāhu alaihi wa sallam) ki Hadees me Panāh di. 3 Talaaqo’n ko 1 Raja’i Qaraar de kar Un ke Ujde Gharo’n ko basaaya…..” [Safha: 183-184]

[Sabeelur Rasool (sallallāhu alaihi wa sallam), Safha: 182-184]
image

Ghair-Muqallid Sādiq Siyālkoti ne Ye Aitrāz Asl me Ghair-Muqallid Mohammad Joonagarhi ki Kitāb se liya hai Magar dono ke Aitrāz me Kuch Farq hai…

Chunānchah Ghair-Muqallid Mohammad Joonagarhi, Sāhab-e-Hidāya ki Ibaarat ke ba’d likhte hain:
“Khiyaal farmaiye ke Allah ke Rasool (sallallāhu alaihi wa sallam), Rasoolo’n ke Sartaaj Jis Kaam ko Haraam aur La’nat ka Baa’is Kahei’n, Hanafi Mazhab Usey Halaal Kar dene ka Baa’is Kehta hai. Kaho Hanafi Bhaiyo! Ab Kise Maanoge..? Hadees ko Ya Fiqh ko…? [Shama’ Mohammadi, Safha: 113]

AL-JAWĀB:

Asl Ikhtilāf HALAALA ki Ta’reef me hai. Ghair-Muqallid Sādiq Siyālkoti aur Mohammad Joonagarhi ne HALAALA ki Jo Ta’reef ki hai Ye Ahnāf ki Ta’reef se Bilkul Mukhtalif hai…

AHNAAF KE NAZDEEK HALAALA KYA HAI..?

“HALAALA Ye hai ke TALAAQ YAAFTA Aurat ka IDDAT GUZAAR KAR Kisi doosre MARD se NIKAH ho jaaye aur Sohbat (Sex) bhi ho Jaaye, Phir Wo Mard (Ya’ni doosra Shouhar) APNI MARZI SE Us ko TALAAQ de Ya Mar Jaaye aur IDDAT GUZAR JAAYE to Pehle Shohar ke sāth NIKAH kar sakti hai (Ya’ni Us ke liye HALAAL hai).” [Tas’heel Behishti Zeivar, Jild: 2/ Safha: 49]

ULEMA’-E-DEOBAND KA FATWA:

(Su’aal): Kya Halaala karna Saheeh hai..? Agar Saheeh hai to Qur’an wa Hadees ki roshni me wizāhat karei’n.

(Jawāb): Jis Halaalah (Aurat ke Halaal hone) me Koi Shart nahi lagaayi gayi ho aur Na hi Mehaz Halaalah karne ko Peishah (Business) ki soorat di gayi ho balke baa-zaabtah Gawaaho’n ki maujoodgi me aur Usey (Ya’ni Talaaq Yaafta Aurat ko) Biwi banaane ki Niyyat se Nikah ho phir Ek martabah ke Jima’ (Sexual Intercourse) ke ba’d Ya Azdwaaji Zindagi ke ba’d Ye (Ya’ni Doosra Shohar) Usey (Ya’ni Aurat ko) Talaaq de de to Ye Halaalah Shar’iyah kehlaata hai Jo ke Bila-shubah Jaayez wa Durust hai Qur’an-e-Kareem ki Aayat “Phir Agar Shohar (Do Talaaqo’n ke ba’d Teesri) TALAAQ Aurat ko de de to Uske ba’d Jab tak Aurat Kisi doosre Shakhs se NIKAAH na kar le Us (Pehle Shohar) par HALAAL Na hogi……” (Surah Baqrah: 230) aur Hadees-e-Mubaarakah “Jab tak Sohbat Na kar le Jaisa ke Pehle Shohar ne ki.” [Darul Ifta’: Jamia Binoria, Karachi – Pakistan]

image

Sādiq Siyālkoti aur Mohammad Joonagarhi ne HALAALA ka GHALAT MATLAB bata kar Ahnāf per Thhonpa hai.

Hamāra Firqa Ahl-e-Hadees se Ye Mutālbah hai ke Kisi Ek Mu’tabar Hanafi Aalim se HALAALA ka Wo Matlab dikha dei’n Jo Sādiq Siyālkoti aur Mohammad Joonagarhi ne bayān kiya hai…? Aur Agar nahi dikha sakte to HALALA ki Ye BAATIL TAWEEL Tum logo’n ko hi Mubārak ho… Hum per Chaspa’n (fit) kar ke Logo’n ko Gumrāh karna band kar dei’n…

HALAALA KA SAHEEH MATLAB:

Lafz “HALAALA” ka ma’na hota hai “HALAAL HONA” aur is ko “TEHLEEL” bhi kehte hain Jaisa ke Sādiq Siyālkoti ne Sāhab-e-Hidāya ki Arbi Ibaarat me Aaye lafz TEHLEEL ka Tarjamah HALAALA kiya hai…

Lafz TEHLEEL ka Maakhaz Lafz TAHILLU LAHU (Halāl hui Wo) hai Jo [Surah Baqarah (2): Aayat (230)] me mazkoor hai.

Chunānchah Allah ta’ala ka irshaad hai:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Phir Agar Shohar (Do Talaaqo’n ke ba’d Teesri) TALAAQ Aurat ko de de to Us ke ba’d Jab tak Aurat Kisi doosre Shakhs se NIKAAH na kar le Us (Pehle Shohar) par HALAAL NA HOGI. Haan! Agar doosra Shohar bhi TALAAQ de de aur AURAT aur Pehla Shohar phir ek doosre ki taraf Rujoo’ kar lei’n to Un par Kuch GUNAAH nahi ba-shart Ye ke Dono Yaqeen karei’n ke Allah ki HUDOOD ko Qaayem rakh sakenge aur Ye Allah ki HUDOOD hain in ko Wo Un logo’n ke liye bayaan farmaata hai Jo DAANISH (Aql) rakhte hain.” [Surah Baqarah (2): Aayat (230)]

Ghair-Muqallid Salāhuddin Yusuf is aayat ki Tafseer me likhte hain: “Is Talaaq se Teesri Talaaq muraad hai. Ya’ni Teesri Talaaq ke ba’d Khaawand ab Na Rujoo’ kar sakta hai aur Na Nikaah. Albattah Ye Aurat kisi aur Jagah Nikah kar le aur doosra Khaawand apni Marzi se Usey Talaaq de de, Ya Faut ho jaaye to Is ke ba’d Zauja-e-Awwal se Us ka Nikaah Jāyez hai.” [Al-Qur’an Al-Kareem, Safha: 95, Tiba’: Shah Fahad Complex]

Qur’an-e-Paak ki is Aayat me Pehle Shohar ke liye Aurat ke Halaal hone ka Jo Tareeqah mazkoor hai Isi ko Hum HALAALA Ya TEHLEEL kehte hain Jo Ek AAM QANOON hai.

Firqa Aal-e-Hadees ke Mash’hoor Aalim Ghair-Muqallid Sana’ullah Amritsari Ek Sawaal ke Jawaab me HALAALA ka Matlab bayān karte hain:
“Halaala Mutalliqah (Ya’ni Talaaq-Yaafta) Aurat kisi doosre Khaawand se Nikaah karne aur phir us se Talaaq Ya Maut-e-Zauj (Husband’s Death) ki wajah se alhaidah (alag) ho kar pehle Zauj-e-Mutlaq ke liye Halaal ho jaati hai, Is ka naam hai. [Fatāwa Sanā’iya, Jild: 2/ Safha: 259]

FIRQA AHL-E-HADEES KA QUR’ANI AUR SHARA’I HALAALA:

Ghair-Muqallid Abdur Rahmaan Khaleeq QUR’ANI HALAALA ka Unwān Qāyem kar ke likhte hain:
“Qur’ani Halaala ki Soorat Ye hai ke, Agar Aurat ko Talaaq ho chuke aur Wo doosra Ghar basaaye to Wo apne Naye Shohar ki Mustaqil (Permanent) Biwi ban kar hi rahe, Us ka (Doosra) Shohar bhi Us se Nikah Kisi doosre ke liye Na Kare balke Us ko Apni Mustaqil Biwi bana kar rakhe, Wo Khwaah Umar bhar Biwi-Khaawand bane rahei’n, Aulaad paida karei’n, basei’n rasei’n lekin agar Bad-Qismati se kisi Marhalah per Un me Nizaa’ chal jaaye aur Bil-Aakhir Noubat Talaaq tak hi pohnche to ab agar Ye Aurat chaahe to apne puraane Khaawand se dobaarah Nikaah kar sakti hai aur Zaahir hai ke Ye Mehaz JAWAAZ ki Ek Soorat hai, Koi Hukm nahi hai. Agar wo Aurat aisa na chaahe to Usey Koi Majboori Nahi hai.” [12 Masaa’il, Safha: 228]

Scan:
image

Ghair-Muqallid Dawood Raaz likhte hain: “…. Shara’i Halaala ke ba’d Aurat, Pehle Shohar se Nikaah karna chaahe to Usey rokna nahi chahye. Az-Khud Halaalah karne aur karwaane waalo’n per La’nat hoti hai.” [Saheeh Bukhāri Mutarjam Dawood Raaz, Kitaab: Qur’an-e-Paak ki Tafseer, Safha: 101, Tiba’: Jamiat Ahl-e-Hadees Hind]

Scan:
image

Firqa Ahl-e-Hadees ke Jo Ulema’ Kuch hadd tak Insaf-Pasand the Un logo’n ne HALAALA ko Qur’ani aur Shara’i tak likha hai Lekin Firqa Ahl-e-Hadees ke Mut’assib Ulema’ ne Ahnāf Dushmani me Halaala ka Matlab hi badal kar rakh diya…

HALAALA KE WUQOO’ KE LIYE SOHBAT ZAROORI:

Ammi Aaishah (raziallāhu ta’ala anha) se rivāyat hai ke, “Ek Aadmi ne Apni Biwi ko 3 Talāqei’n de di’n to Us Aurat ne doosre Shakhs se Nikāh kar liya Us ne (Sohbat karne se pehle hi) us ko Talaaq diya. To Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) se daryāft kiya gaya ke Kya Ye Aurat Apne Pehle Shohar ke liye HALAAL ho gayi.? Aap (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Irshād farmāya ke NAHI. Jab tak ke Doosra waala Us ka Maza Na Chakh le (Ya’ni Sohbat Na kar le) Jaisa ke Pehle Shohar ne Chakha.” [Saheeh Al-Bukhāri]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَالْأَوَّل .

Imām-e-Ahle Hadees Ghair-Muqallid Waheeduz Zamaa’n Ek Hadees ka Tarjama karte hain: “Aaishah (raziallāhu ta’ala anha) ne kaha: Rifaa’ Qurzi ne Ek Aurat se Nikaah kiya phir Us ko 3 Talaaq de diye to Us ne Doosra Khaawand kar liya, phir wo Aurat Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke paas aayi, Kehne lagi: Ya Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) Ye doosra Khaawand Mujhse Sohbat hi nahi karta, Us ke paas hai kya sivaaye Ek Kapde ka Phundna. Aap (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Tu pehle Khaawand ke paas Us waqt tak nahi ja sakti Jab tak Doosre Khaawand se Mazah na uthaaye aur wo Tujh se Mazah na paaye.”

Phir Faaydah ke Tehat likhte hain: “Tamaam Ulema’ ne is per Ijma’ kiya hai ke Halaalah ke liye doosre Khaawand ka Sohbat karna Shart hai…..” [Tarjamah Saheeh Bukhāri, Kitāb: At-Talaaq, Safha: 226]

Scan:
image

In Ahādees se ma’loom hua ke Halaalah hone ke liye sirf Nikaah karna kaafi nahi hai balke Sohbat (Sex) ka hona bhi Shart hai warna Aurat Halaal na hogi…

HALAALA KI 3 SOORTEI’N:

Ulema’e Ahnāf ke nazdeek HALAALA ki Kul 3 Soortei’n hain…

(I):.. PEHLI SOORAT: Jis Aurat ko 3 Talāqei’n di gayi hain Wo Iddat guzaarne ke ba’d Doosri Jagah Nikāh kare Phir Shohar Sohbat ke ba’d Jab chaahe apni Marzi se Talāq de Ya Mar Jaaye. Ab Iddat guzarne ke ba’d Wo Aurat apne Pehle Shohar per Halaal ho Jaayegi aur wo dono Aapas me Nikah kar sakte hain. Goya Yaha’n HALAALA Kiya nahi Jaata balke ho Jaata hai…

HALAALA ki is Soorat ke Jāyez hone per Tamām A’immah hatta ke Firqa Ahl-e-Hadees ka bhi Ittifāq hai aur agar Kuch Ikhtilāf hai to Naam ka hai ke Firqa Ahl-e-Hadees is ko Halaala nahi kehte….

(II):.. DOOSRI SOORAT: Jab Shohar ne Talāq de di aur Aurat ki Iddat bhi guzar gayi. Ab Koi Shakhs apni Marzi se Us se Nikāh karta hai aur Nikāh ke waqt Halaala ki SHART bhi NAHI rakhi gayi Lekin Us Shakhs ne Dil me Ye Niyyat ki ke In dono Miya-Biwi ke Baahimi Talluqat achhe the aur Un ke Chhote Chhote Bachhe hain lihāza Agar Main us Aurat se Nikāh kar loon aur phir Us ko Talāq de doon taa ke Pehla Shohar Us se Nikāh Kar le aur Yu Ujda hua Ghar Dobarah Aabaad ho Jaaye to Umeed hai ke Us ko AJAR milega.

Maulāna Rasheed Ahmed likhte hain: “Agar kisi ko Miya-Biwi ki haalat per Reham aaye aur wo un per Ahsaan ki niyyat se Nikah kar le aur Sohbat ke ba’d Talaaq de de to Koi Gunaah nahi. BA-SHART Ye ke Us ki Niyyat ka doosre Kisi ko bhi Qata’n Koi Ilm na ho, isi tarah Aurat ke Dil me Ye Niyyat thi ke Wo doosre Shakhs se Nikāh ke ba’d us se Talaaq hāsil kar ke phir pehle shohar se Nikāh karegi. Aur us ki Niyyat ka kisi doosre ko Qata’an ilm na ho to Aurat per Koi Gunāh Nahi.” [Ahsanul Fatāwa, Jild: 5/ Safha: 154]

Abdur Rahmān Al-Hareeri (rahimahullah) likhte hain:

والحاصل أن التحليل اذا سلم من هذه المخطورات وكان مقصودا به الصلح بين الرجل ومطلقته فانه جائز ولصاحبه اجرن الذى يصلح بين الزوجين واما إذا كان لغرض من الاغراض السابقة فانه يكون مكروها تحريما ويكون اثمه على كل من اشترك فيه سواء كان الزوج الثانى او المطلق أو المرأة .

“Aur Haasil Ye hai ke Jab TEHLEEL In Mamnoo’at se Mehfooz ho aur Is ka Maqsad Us Mard (Pehla Shohar) aur Us ki Mutalliqah Biwi ke darmiyān SULAH KARAANA ho to Ye Jāyez hai aur aise Shakhs ko Us Aadmi ki tarah AJAR milega Jo Miya-Biwi me Sulah Karaata hai. Lekin Jab Koi Doosre Aghraaz ho Jo pehle bayaan hue hain to MAKROOH-E-TEHREEMI hai aur is Amal me Jo Log Shareek honge wo Gunahgār honge, Wo Doosra Shohar ho Ya Talāq dene waala Mard Ya Aurat…” [Al-Fiqh ala Mazāhib Ul Arba’, 4/8]

TALAAQ DENE KI NIYYAT SE NIKĀH SAHEEH HAI:

Chunānchah Imām Nawawi Ash-Shāfa’i (rahimahullah) farmāte hain: “Aur Ye wo hai Jo Qāzi Abu Bakar Al-Bāqlāni ne kaha, Qāzi farmāte hain: “Is baat per Ijma’ hai ke Jo bhi Mutlaq Nikah karta hai lekin Niyyat Ye hoti hai ke Aurat ke sāth Kuch muddat tak ke liye hi rahega to bila-shubah aisa Nikah SAHEEH aur HALAAL hai aur Ye Nikah Al-Muta’h (ki tarah Haraam) nahi hai kyonke Nikah Al-Muta’h me Pehle se Ye Shart mazkoor hoti hai Ke (Ek muddat ke ba’d khud ba khud Talaaq ho jaayegi). Aur Imām Mālik (rahimahullah) ke nazdeek Ye (Talaaq ki niyyat se Nikah karna) Akhlāq me se nahi hai aur Imām Auzaa’i (rahimahullah) ke nazdeek Ye Muta’h hi hai.” [Al-Minhāj Sharah Muslim, Jild: 9/ Safha: 182]

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﺚ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻻ ﻣﺪﺓ ﻧﻮﺍﻫﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻼﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﺘﻌﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺷﺬ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﻧﻜﺎﺡ ﻣﺘﻌﺔ .

Firqa Ahl-e-Hadees ke maane hue Saudi ke Sābiq Mufti Shaykh Ibn Baaz (rahimahullah) Sawaal hone per Is ko “Misyaar” bataate hain.

(Su’aal): Maine Cassette per Aap ka Ek Fatwa suna hai ke Beeroni Mulko’n me is tarah Shādi bhi Jāyez hai Jab ke Muddat mu’ayyan ke ba’d Talāq ki Niyyat ho, Sawaal Ye hai ke is me aur Nikāh-e-Muta’h me kya Farq hai.?

(Jawaab): “Haan.! Mustaqil Committee (Ya’ni Bahoos Ilmiyah wa Ifta’, Saudi Arab) Jis ka Main Sarbaraah hoon, Ye Fatwa Saadir hua hai ke TALAAQ KI NIYYAT SE NIKAAH JAAYEZ HAI JAB KE NIYYAT BANDEY AUR ALLAH KE DARMYAN HO, Ya’ni Jab Koi Beeron Mulk (Foreign Country) Shaadi kare aur Uski Niyyat Ye ho ke Jab wo apni Ta’leem ko Mukammal karega Ya Apni Mulāzimat (Job) wagherah ki Muddat mukammal karega to Usey Talaaq de dega. Jam’hoor Ahl-e-Ilm ke nazdeek is me KOI HARJ NAHI JAB KE YE NIYYAT SIRF BANDEY AUR ALLAH TA’ALA KE DARMYAAN HO aur Isey ba-waqt Nikah Shart qaraar na diya gaya ho.

Aqd-e-Muta’h aur Misyaar me Farq ye hai ke Aqd-e-Muta’h me ba-qaa’idah ek waqt muqarrarah ke ba’d Talaaq ki Shart maujood hai jaise Maheenah, 2 Maheena, Saal Ya 2 Saal wagherah. Aqd-e-Muta’h me Jab Ye Muddat khatm ho jaati hai to khud ba khud Talaaq ho jaati hai aur Nikaah mansookh ho jaata hai, Chunanchah Ye Shart Aqd-e-Muta’h ko Haraam bana deti hai. Lekin Koi shakhs Allah wa Rasool (sallallāhu alaihi wa sallam) ki Sunnat ke mutaabiq Nikah karta hai chaahe wo Dil me Talaaq ki Niyyat hi kyon na rakhta ho ke Jab Wo Maghribi Mulk ko Ta’leem ke ba’d chhorega to Larki ko Talaaq de dega to is cheez me koi Mazaa’iqah Nahi hai kyonke is Soorat me Niyyat me Tabdeeli bhi aa sakti hai aur phir is me MUDDAT BHI MA’LOOM NAHI HAI, SHART BHI NAHI HAI. Haan! Albattah Iska Faydah Ye hoga ke Nikah karne waala Zina, Fawaahish wa Munkaraat se bach jaayega. Chunanchah Jam’hoor Ahl-e-Ilm ke Ba-Qoul Nikah ki Ye Soorat Saheeh hai Jaisa ke Muwafiq Ad-Deen Ibn Qudamah (rahimahullah) ne Apni Kitaab [Al-Mughni] me zikr farmaaya hai. [Masā’il Ibn Baaz (rahimahullah), Jild: 1/ Safha: 185; Fatāwa Islāmiyah, Jild: 3/ Safha: 264]

Ibn Qudāmah Al-Hanbali (rahimahullah) likhte hain: “Agar Wo Aurat se Koi Shart kiye baghair Nikaah karta hai lekin Dil me Niyyat hai ke Us ko Ek Maah ke ba’d Talaaq de dega Ya phir Us Ilaaqe Ya Mulk me apni Zaroorat poori hone ke ba’d Talaaq de dega. Pas Ahl-e-Ilm ke mutaabiq aisa Nikaah bilkul SAHEEH hai sivaaye Auzaa’i (rahimahullah) ke Jinhoney isey Aqd-e-Muta’h hi jaana hai. Aur Saheeh Yehi hai ke isme Koi Mazaa’iqah nahi hai.” [Al-Mughni, Jild: 7/ Safha: 573]

إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به .

(III):.. TEESRI SOORAT: Jab Mutalliqah Aurat se Nikāh kiya Jaaye to Ye Shart rakhi Jaaye ke Doosra Shohar Sohbat ke ba’d Usey Talaaq dega Taa ke Wo Pehle Shohar se Nikāh kar sake. Ye Soorat Tamām A’immah ke nazdeek Bil-Ittifāq HARAAM hai Kyonke Allah wa Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne aise Halaala per La’nat Farmāyi hai. Goya Yaha’n HALAALA hota nahi hai balke Kiya aur Karwāya Jaata hai.

MASHROOT HALAALA EK LA’NAT HAI:

Ek hota hai Taqdeer-e-Ilaahi se Kisi Amal ka Waaqe’ hona aur Ek hai Shart tayy kar ke Kisi Amal ko Anjaam dena to Ahādees me Jo Wa’eed aayi hai Wo Ek Khaas Iraadey aur Shart per Halaal Karne aur Karwaane waale per aayi hai…

Hazrat Abdullah bin Abbās (raziallāhu anhu) farmāte hain ke, Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne La’nat farmāyi Muhallil par (Ya’ni Halaal karne waale per) aur Muhallal lahu par bhi (Ya’ni Jis ke liye Halaal Kiya Jaaye).” [Sunan Ibn Mājah; Kitāb: An-Nikāh; Baab: Al-Muhallil Wal Muhallal Lahu]

ﻋَﻦْ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ، ﻗَﺎﻝَ : ” ﻟَﻌَﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﻤُﺤَﻠِّﻞَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺤَﻠَّﻞَ ﻟَﻪُ ”

Rasoolullah (sallallāhualaihi wa sallam) ne TEHLEEL (HALAALA) per hargiz LA’NAT nahi ki hai balke MUHALLIL (Halāl karne waala) aur MUHALLAL LAHU (Halāl karwaane waala) per La’nat farmāyi hai.

Muhallal Lahu: Aurat ka Pehla Shauhar Ya Koi Rishtedār Ya Khud Aurat wagherah ho sakte hain.

Hazrat Uqbah bin Aamir (raziallāhu ta’ala anhu) ne farmāya ke Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya: Kya Main Tumhe Kiraaye ke Saandh ke mut’alliq na bataon..?
Arz kiya gaya: Kyon nahi Ae Allah ke Rasool (sallallāhu alaihi wa sallam)..?
Aur Wo Muhallil (Halāl karne waala) hai, Allah Ta’ala Muhallil (Halaal Karne waale) aur Muhallal Lahu (Halaal Karwaane waale) per La’nat kare.” [Sunan Ibn Mājah, Kitāb: An-Nikāh; Baab: Al-Muhallil Wal Muhallal lahu]

ﻗَﺎﻝَ ﻋُﻘْﺒَﺔُ ﺑْﻦُ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ، ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : ” ﺃَﻟَﺎ ﺃُﺧْﺒِﺮُﻛُﻢْ ﺑِﺎﻟﺘَّﻴْﺲِ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻌَﺎﺭِ ” ، ﻗَﺎﻟُﻮﺍ : ﺑَﻠَﻰ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ، ﻗَﺎﻝَ : ” ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻤُﺤَﻠِّﻞُ ، ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﻤُﺤَﻠِّﻞَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺤَﻠَّﻞَ ﻟَﻪُ ”

Is Hadees se Ye baat ma’loom hoti hai ke Muhallil Ujrat le kar Muhallal Lahu ke sāth Shart tayy Karta hai. Is ko Mashroot Halaala kehte hain Jo bila-shubah La’nati hone ki wajah se Haraam hai.

Is Hadees ka Saheeh Matlab Ghair-Muqallideen ke Peshwa Sana’ullah Amritsari se su’aal hone per yu’n bayaan karte hain..

(Su’aal): Shara’ Shareef me Halaala Kis ko kehte hain.? Hamaare ba’z Ilaaqo’n me murawwajah Halaalah amal me laate hain, Kisi ke liye HALAALA karte hain, Ba’z Mufti is per Jawaaz ka fatwa dete hain, aaya Ye Jaayez hai Ya Nahi.? Agar Jaayez hai to Hadees “La’na Rasoolullahi (sallallahu alaihi wa sallam) Al-Muhallil Wal Muhallil Lahu” ka Kya Matlab hai.?

(Jawaab): Halaalah Mutalliqah Aurat kisi doosre Khaawand se Nikaah karne aur phir us se Talaaq Ya Maut-e-Zauj ki wajah se alhaidah ho kar pehle Zauj-e-Mutlaq ke liye Halaal ho jaati hai, us ka naam hai.
Lekin Zauj-e-Awwal (Pehla Shohar) Ya Zaujah (Biwi) Ya Us ke kisi Wali ki taraf se Zauj-e-Saani (Doosre Shohar) se Ye Shart Tayy karni ke Wo Talaaq de de aur Zauj-e-Saani ka is Shart ko Qubool kar ke Nikaah karna Ye Haraam hai, is me Fareeqain per La’nat ki gayi hai, Hadees Jo Sawaal me mazkoor hai is ka Yehi matlab hai ke Tehleel ki Shart kar ke Nikāh karna Maujab-e-La’nat hai. [Fatāwa Sanaa’iyah, Jild: 2/ Safha: 259]

Scan:
image

HIDAAYA KI MUKAMMAL IBAARAT:

Ghair-Muqallid Sādiq Siyālkoti ne Sāhab-e-Hidāya ki Aadhi Adhoori Ibārat Naqal kar ke un per MASHROOT HALAALA ka Ilzaam Thhonpne ki Koshish ki hai to Zaroori hai ke Un ki Mukammal Ibārat Saamne laayi Jaaye taa ke Doodh ka Doodh aur Paani ka Paani ho Jaaye….

Burhānuddin Al-Marghināni (rahimahullah) MASHROOT HALAALA ki Behas ke dauraan likhte hain:

( ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻜﺮﻭﻩ ‏) ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : { ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ } ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﻠﻪ ‏( ﻓﺈﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﻃﺌﻬﺎ ﺣﻠﺖ ﻟﻸﻭﻝ ‏) ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ; ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻔﺴﺎﺩﻩ ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ، ﻭﻻ ﻳﺤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ; ﻷﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﺠﺎﺯﻯ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ .

“Aur Jab TEHLEEL (Ya’ni Halaala) ki Shart per Nikāh kare to Nikāh MAKROOH hai Nabi-e-Kareem (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Farmān ki wajah se ke Allah ki La’nat hai Muhallil (Jo Halaal karta hai) aur Muhallal lahu (Jis ke liye Halaal kiya gaya) aur is Hadees ka Mehmal Yehi hai (Ke Nikāh Makrooh ho).
Pas Agar Wo Sohbat ke ba’d Talaaq de de to ab wo (Aurat) Pehle Shohar per Halaal ho Jaayegi Nikāh-e-Saheeh me Dakhool paaye Jaane ki wajah se isliye ke Shart (Faasid) se Nikāh Baatil nahi hota.
Abu Yusuf (rahimahullah) se rivāyat hai ke Doosre Shohar ka Nikāh Faasid hai isliye ke Ye Nikāh Muwaqqat ke ma’na me hai aur Ye Nikāh Pehle Shohar ke liye Halāl nahi karega, Nikāh ke Fāsid hone ki wajah se.
Imām Muhammad (rahimahullah) se rivāyat hai ke Nikāh Saheeh hai kyonke Nikāh Kisi Shart se Baatil nahi hota albattah Ye Aurat Pehle Shohar ke liye Halāl nahi hogi isliye ke Shari’at ne Jis ko Mu’akhhar kiya, Us ko Us ne Jaldi kar liya isliye Us ke Maqsad ko Mana’ kar ke badla diya Jayega Jaise ke Mourris ke Qatl karne me hota hai.” [Al-Hidāya]

Dekhye ke Sāhab-e-Hidāya ne Khud Halāla ki Shart per kiye gaye Nikāh ko Rasoolullah (sallallāhualaihi wa sallam) ki Hadees ki bina per MAKROOH (TEHREEMI) tehrāya hai. Lekin Agar Koi bad-bakht HALAALA ki Shart per Nikāh Kar hi leta hai to Wo Nikāh Mun’aqqid hoga aur Fāsid Shart (Ya’ni Halāla ki Shart) BAATIL hogi aur Jab Nikāh Saheeh hua to Sohbat ke ba’d Talāq dega to Iddat ke ba’d Aurat Pehle Shohar ke liye Halāl hogi. Yehi Imām Abu Haneefa (rahimahullah) ka Maslak hai aur Isi per Fuqaha-e-Ahnāf ka Fatwa hai….

FAASID SHARAA’IT BAATIL HOTI HAIN:

Jab Koi Shakhs Koi FAASID SHART rakhta hai to AQD Mun’aqqid ho Jaata hai lekin SHART BAATIL ho Jaati hai Ye Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ki Hadees se Sābit hai…

Hazrat Aishah (raziallāhu ta’ala anha) ke paas Bareerah aayi aur kaha: Mujh ko Mere Logo’n ne Makātib kiya hai 9 Oqya per, Har Saal me 1 Oqya to Meri Madad Karo…
Aishah (raziallāhu ta’ala anha) ne kaha: Agar Tere Logo’n ko Manzoor ho to Main Ek dafa’ me Sab deti hoon Magar Teri WALAA Main loongi.
Bareerah Apne logo’n ke paas gayi, Un se bayaan kiya to Unhoney WALAA dene se Inkaar kiya.
Phir Bareerah Aishah (raziallāhu ta’ala anha) ke paas laut aayi aur Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) bhi waha’n baithe hue the aur kaha: Maine apne Logo’n se bayān kiya, Wo Inkaar karte hain aur Kehte hain WALAA Hum lenge.
Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Ye sun kar poocha Kya haal hai..?
Aishah (raziallāhu ta’ala anha) ne Saara Qissah bayaan kiya…
Aap (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya:

خذيها واشترطى لهم الولائ فانما الولائ لمن اعتق

TUM BAREERAH KO LE LO AUR WALAA KI SHART UNHI LOGO’N KE WAASTE KAR DO KYONKE WALAA USI KO MILEGI JO AAZAAD KARE.
Aishah (raziallāhu ta’ala anha) ne aisa hi kiya….
Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) Logo’n me gaye aur Khade ho kar Allah ki Ta’reef ki phir farmāya:

ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺮﻁ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭﺛﻖ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻤﻦ ﺍﻋﺘﻖ

Kya haal hai logo’n ka AISI SHARTEI’N LAGAATE HAIN JO ALLAH KI KITĀB ME NAHI HAIN, JO SHART ALLAH KI KITĀB ME NA HO WO BAATIL HAI GO 100 BAAR LAGAAYI JAAYE. Allah Ka Hukm Sachha aur Us ki Shart Mazboot hai, WALAA Usi ko milegi Jo Aazaad kare… [Mu’atta Imām Mālik Ba-rivāyat Yahya Al-Laysi, Raqam# 1477 (Dār Ihya); Saheeh Al-Bukhāri]

Is Hadeesi Usool se Ye baat Maf’hoom hoti hai ke Jab Nikāh ke liye TEHLEEL ki Fāsid Shart rakhi Jaaye to Ye Shart BĀTIL Tehri aur Nikāh Mun’aqqid ho gaya ke Us Shakhs ko Us Shart ko Poora Karne ki Koi Zaroorat nahi hai…

Chunānchah Maulāna Ashraf Ali Thānwi (rahimahullah) likhte hain.. “Agar doosre Mard se is SHART PER NIKĀH hua ke Sohbat kar ke Aurat ko Chhor dega to is IQRAAR LENE KA EITEBĀR NAHI, Us ko Ikhtiyār hai, chaahe chhorey Ya na chhorey aur Jab Jee chaahe Chhorey aur IS TARAH TAYY KAR KE NIKAH KARNA BOHAT BADA GUNAAH AUR HARAAM HAI, ALLAH TA’LA KI TARAF SE AISE LOGO’N PAR LA’NAT HOTI HAI, LEKIN NIKAH HO JAATA HAI, Lihāza agar is Nikāh ke ba’d Doosre Khaawand ne Sohbat kar ke Chhor diya Ya Mar gaya to Aurat Pehle KHAAWAND ke liye HALAAL ho Jaayegi.” [Behishti Zeivar, Hissah: 4/ Safha: 209-210; Tas’heel Behishti Zeivar, Jild: 2/ Safha: 53]

UMAR (RAZIALLĀHU TA’ALA ANHU) NE HALAALA KE NIKĀH KO BAAQI RAKHA:

Muhammad bin Sireen (rahimahullah) ne farmāya: Ek Aurat Ek Mard ke Paas bheji gayi to Us Aurat ne Us se Nikāh kiya taa ke wo Apne Shohar ke liye Halāl ho Jaaye (Ya’ni Halaala ke liye Nikāh kiya) to Us Mard ko Hazrat Umar (raziallāhu ta’ala anhu) ne Hukm diya ke Us ke sāth Nikāh ko Qāyem rakhe aur Us ko Talāq na de aur Us ko Dhamki di ke Agar Us ne Us Aurat ko Talāq diya to Us ko Saza denge….” [Musannaf Abdur Razzāq]

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ – ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ – ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﻓﺰﻭﺟﺘﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻴﺤﻠﻬﺎ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ؟ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ، ﻭﺃﻭﻋﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﺇﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ .

Muhammad bin Sireen (rahimahullah) se rivāyat hai ke, Ek Aurat ko Us ke Shohar ne 3 Talāqei’n de di’n aur Ek Miskeen Deihāti Masjid ke Darwāzey per baitha Karta tha. Aurat Us ke Paas Aayi aur Kaha: KYA TU KISI AURAT SE NIKĀH KI RUGHBAT RAKHTA HAI US KE SĀTH RAAT GUZAARE AUR SUBAH USEY JUDA KAR DE…? (Ya’ni Halāla Kare)
Us ne Kaha: Haan Chunānchah Nikāh ho gaya.
Ab Aurat ne Us se Kaha ke Subah Ye Log Tujhse Kahenge ke Aurat ko Judaa kar de (Ya’ni Talāq de de) Lekin Tum aisa Na karna. Tum Jab tak Chaho Main Tumhāre Paas rahungi. Tum Hazrat Umar (raziallāhu ta’ala anhu) ke Paas Chale Jaana.
Subah ke Waqt Wo Log (Qabeeley waale) Us Mard wa Aurat ke Paas aaye to is Mard se baat Karo Tum Isey Laaye ho.
Unhoney baat ki to Us ne (Talāq dene se) Inkaar kar diya aur Umar (raziallāhu ta’ala anhu) ke Paas chala gaya.
Aap ne farmāya: Apni Aurat ko Ikhtiyār kiye rakho, Agar wo log Tumhei’n Tangg Karei’n to Mere Paas aana. Phir Aap (raziallāhu ta’ala anhu) ne Us Aurat ko bulāya Jis ne Saara Amal kiya tha aur Usey Saza di……….” [Kitābul Umm Lish Shāfa’i (rahimahullah); Sunan Kubra Lil Bayhaqi (rahimahullah) 7/209]

ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺃﻋﺮﺍﺑﻲ ﻳﻘﻌﺪ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺠﺎﺀﺗﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻫﻞ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﻨﻜﺤﻬﺎ ﻓﺘﺒﻴﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻓﺘﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺇﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻚ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺈﻧﻲ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻭﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺗﻮﻩ ﻭﺃﺗﻮﻫﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻛﻠﻤﻮﻩ ﻓﺄﻧﺘﻢ ﺟﺌﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﻠﻤﻮﻩ ﻓﺄﺑﻰ ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻟﺰﻡ ﺍﻣﺮﺃﺗﻚ ﻓﺈﻥ ﺭﺍﺑﻮﻙ ﺑﺮﻳﺐ ﻓﺎﺋﺘﻨﻲ ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺸﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻨﻜﻞ ﺑﻬﺎ .

Ek taraf Hazrat Umar (raziallāhu ta’ala anhu) is Nikāh ko Baaqi rakhte hain lekin Doosri taraf Un ke Bete Abdullah bin Umar (raziallāhu ta’ala anhu) is ko ZINA tak Qarār dete hain. Ya’ni ke Ye Mas’la bhi Sahāba (raziallāhu ta’ala anhum) ke darmiyān Mukhtalif Feeh raha hai lekin Hazrat Umar (raziallāhu ta’ala anhu) ka Mauqaf Zyādah Mazboot hai….

AQD-E-MUTA’ KA FARQ:

Aqd-e-Muta’h me Shart Baatil nahi hoti balke Naafiz hoti hai aur Ek Mut’ayyan Muddat ke ba’d Khud ba khud Talāq pad Jaati hai.

HALAALA SE BACHNE KI SOORAT:

Sādiq Siyālkoti ke Poore Mazmoon ko parhne ke ba’d Ye baat Saamne aati hai ke Firqa Ahl-e-Hadees ke Is Mujaddid Aalim ne HALAALA SE BACH NIKALNE KA HAL Talāsh kar liya hai ke YAK-BĀRGI 3 TALAAQ KO 1 TALAAQ SAMJHA JAAYE….

Lekin Sādiq Siyālkoti ne Apne Poore Mazmoon me Ye baat samajhne aur samjhāne ki Zehmat bhi Gawaarah na ki ke Agar Koi Shakhs apni Biwi ko Sunnat ke mutābiq 3 Tuharo’n me 3 Talaaqei’n de phir Us Mutalliqah (Ya’ni Talāq shudah) ko Biwi banāna chāhe to Ek Shab (raat) ke liye Kisi doosre Mard se Nikāh kar deta hai. Is gharz se ke Wo Khilwat Saheehah ke ba’d Talāq de kar Pehle Shohar ke liye Halāl kare to Is HALAALA se Kaise bacha Jaaye..?

Sādiq Siyālkoti ki Tajweez ko Yu samjhei’n ke Kisi ke Jism me Bandooq ki Goli Pewast (dakhil) ho Jaaye aur Operation se bachne ke liye Yu Tasawwur kiya Jaaye ke Us ke Jism me Goli hi nahi hai, Kaun Aqlmand is baat ko Tasleem Karega..?? Haqaa’iq ko Tasleem karna padta hai, Tufl Tasalliyo’n se Kaise Kaam Chalaya Ja sakta hai…?

Halālah se bachne ka hal to sirf Ye hai ke Aurat ko 3 TALAAQEI’N na di Jāyei’n balke 1 TALAAQ per Iktifa’ kiya Jaaye hatta ke 3 Haiz guzar Jaayei’n aur Agar Koi 3 Talāqei’n de hi deta hai to wo 3 hi hongi.

Aksar Musalmān is Ghalat-Fahmi ka Shikaar hain ke Aurat ko Judaa Karna ho to Ek sāth 3 Talaaq deni chahye Talāq, Talāq, Talāq Lekin Aurat ko Judaa karne ka Sab se BEHTAREEN TAREEQAH Ye hai ke Us ko Ek TALAAQ de kar 3 HAIZ ka Intezār kiya Jaaye. Pas Aurat Judaa ho Jāyegi… Aslaaf me Yehi Tareeqah Raa’ij tha.

Sanad (Chain): Abu Bakr »» Wakee’ »» Sufyān »» Mughirah »» Ibraheem Naqa’i (rahmatullāhi alaihim)

Matn (Text): Ibraheem (rahimahullah) ne farmāya: “Wo log EK TALAAQ dena Pasand karte the Phir us ko (Ya’ni Biwi ko) chord dete the hatta ke 3 Haiz (Menstrual Periods) guzar jaaye…” [Musannaf Ibn Abi Shaybah, Kitāb: At-Talāq, Raqam# 14235]

ﺃَﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮٍ ﻗَﺎﻝَ ﻧَﺎ ﻭَﻛِﻴﻊٌ ﻋَﻦْ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﻋَﻦْ ﻣُﻐِﻴﺮَﺓَ ﻋَﻦْ ﺇﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﻗَﺎﻝَ : ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﺴْﺘَﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺃَﻥْ ﻳُﻄَﻠِّﻘَﻬَﺎ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﺛُﻢَّ ﻳَﺘْﺮُﻛَﻬَﺎ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﺤِﻴﺾَ ﺛَﻠَﺎﺙَ ﺣِﻴَﺾٍ .

Is Tareeq se TALAAQ dene ka Ye Fāydah hoga ke Agar Kisi waqt Mard wa Aurat dobārah IKHATTA hona chahei’n to BAGHAIR HALAALA kiye NAYE NIKAH aur NAYE MIHAR ke Zarye’ Ek ho sakte hain.

Shohar Agar Iddat Ke Andar Ya’ni Doosre Tuhar (Aurat Ki Paaki Ki Haalat) Me Doosri Talaaq Dena Chaahe To Bhi De Sakta Hai. Iddat Guzarne Ke Ba’d Sirf 2 Talaaq Se Bhi Aurat Juda Ho Jaati Hai…

● Allah Ta’ala ka irshaad hai: “Talaaq 2 martabah hai, Ya to achhe Tareeqe se rok lena hai Ya Ahsan Tareeqe se chhor dena hai……..” [Surah Baqarah: 229]

Ya’ni ke 2 Talaaq dene ke ba’d Iddat ke andar-andar Rujoo’ kar le Ya phir Teesri Talaaq na de balke aise hi chhor de Yaha’n tak ke Iddat guzar jaaye.

● Chunanchah Allah Ta’ala ka irshaad hai: “Aur Jab Tum Aurto’n ko (2 baar) Talaaq de chuko Ya to un ko Achhe tareeqe se rok lo Ya Neiki ke saath Un ko Chhor do…….” [Surah Baqarah: 231]

Fāydah: 2 Talaaqo’n ke ba’d Shohar apni Biwi se 3 Qism ka Sulook kar sakta hai..

(1):.. Rujoo’ kar le….
(2):.. Rujoo’ kare na Teesri Talaaq de hatta ke Iddat guzar jaaye…
(3):.. Teesri Talaaq de….

Allah Ta’ala ne 2 TALAAQ dene ke ba’d bhi Aap ke liye 2 Raah rakhe hain ke Ya to Rujoo’ kar liya Jaaye Ya Phir Aise hi Chhor diya Jaaye ke Iddat guzar Jaaye. Lekin Ab Koi Shakhs Allah Ta’ala ki Nikaali hui Raah ko nahi Apnaata balke Teesre Tuhar me Teesri Talaaq bhi de deta hai to Us ki Giraft Badi Sakht hai Agar wo Phir se EK hona chahte hain to…. Ya’ni HALAALA ke baghair wo Ek doosre ke liye HALAAL nahi ho sakte…Aur Agar Koi Is HALAALA ko MASHROOT banaata hai to Wo LA’NAT ke MUSTAHIQ hain…

YAK-BAARGI 3 TALAAQ 3 HOTI HAIN:

Firqa Ahl-e-Hadees SAHEEH MUSLIM ki Jis Hadees ko pesh kar ke 3 Talaaq ko 1 kehte hain Us Hadees ki bohat si Taujeehāt ki gayi hain. Hum Yaha’n sirf 1 Taujeeha Naqal karte hain….

Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke daur se le kar Umar (raziallāhu ta’ala anhu) ke Ibtidaayi daur tak Logo’n ka Ye Ma’mool tha ke Wo 1 Talaaq dete aur 2 baar isi ko Taakeedan dohraate. To Un se poocha Jaata ke Tumhāri Niyyat Kitne Talaaq ki thi..? Jab wo Shakhs Apni Niyyat bayān karta to Usi ko Naafiz kar diya Jaata.

Is ki Misaal Kuch is tarah samjhiye ke, Koi Ladka Saanp, Saanp, Saanp, Saanp (4 baar) pukaarta hai to Log Ye nahi samajhte ke 4 Saanp hain balke Us se poocha Jaata ke Kitne Saanp hain…? Wo bolta hai ke 2 Saanp hain to 2 hi maana Jaata na ke 4….

Hamāri Ye Taujeeha Daleel se bhi sābit hai…

DALEEL:

Abdullah bin Ali bin Yazeed bin Rukaanah (rahimahullah) apne Baap (Ali bin Yazeed) se aur Wo un ke Daada (Rukaanah raziallahu ta’ala anhu) se rivāyat karte hain ke, (Rukaanah ne) Apni Biwi ko TALAAQ AL-BATTAH di to Wo Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke paas aaye, To poocha: Tumhāra Irādah (Niyyat) kya tha.? To bole: Ek Talaaq.
Aap (sallallāhu alaihi wa sallam) ne poocha: Allah ki Qasam kha sakte ho.?
To bole: Haan Allah Ki Qasam…
Aap (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya: Phir to Wahi hai Jo Tumhaara Iraadah (Niyyat) tha.

ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ ﻳَﺰِﻳﺪَ ﺑْﻦِ ﺭُﻛَﺎﻧَﺔَ ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ ، ﻋَﻦْ ﺟَﺪِّﻩِ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﻃَﻠَّﻖَ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ﺍﻟْﺒَﺘَّﺔَ ، ﻓَﺄَﺗَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ، ﻓَﻘَﺎﻝَ : ” ﻣَﺎ ﺃَﺭَﺩْﺕَ ؟ ” ﻗَﺎﻝَ : ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ، ﻗَﺎﻝَ : ” ﺁﻟﻠَّﻪِ ؟ ” ﻗَﺎﻝَ : ﺁﻟﻠَّﻪِ ؟ ﻗَﺎﻝَ : ” ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺃَﺭَﺩْﺕَ ” .

Abu Dawood (rahimahullah) farmaate hain: Ye Hadees (Jis me Talaaq Al-Battah aaya hai) Ibn Jurayj (rahimahullah) ki Hadees se Zyaadah SAHEEH hai Jisme aata hai ke Rukaanah (raziallahu ta’ala anhu) ne apni Biwi ko 3 Talaaqei’n di thi’n Kyonke (AL-BATTAH Waali Hadees ko) Unke AHL-E-BAYT (Ghar waale) bayaan karte hain aur wo Is ko Zyadah Jaante hain. [Sunan Abu Dawood]

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩ : ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺃَﺻَﺢُّ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚِ ﺍﺑْﻦِ ﺟُﺮَﻳْﺞٍ ، ﺃَﻥَّ ﺭُﻛَﺎﻧَﺔَ ﻃَﻠَّﻖَ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ، ﻟِﺄَﻧَّﻬُﻢْ ﺃَﻫْﻞُ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﻭَﻫُﻢْ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻪِ .

AL-BATTAH Ya’ni aisa Lafz hai Jis se NIYYAT 1 Talaaq ki bhi ho sakti hai aur 3 Talaaq ki bhi ho sakti hai. Isiliye Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) Rukaanah (raziallahu ta’ala anhu) se QASAM le rahe hain….

Shia’, Qādyani aur Firqa Ahl-e-Hadees ke mutābiq agar Yak-baargi 3 Talaaq 1 hi shumaar hoti hai to Phir Aakhir Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) QASAM Kyon le rahe hain..?

Hum Kehte hain ke Umar (raziallāhu ta’ala anhu) ne Allah wa Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Hukm ko hargiz nahi badla hai balke Unhoney to Logo’n ke Tareeqe ko badla hai aur TAAKEEDAN dohraane ke rivaaj ko Khatm kar diya isliye ke Logo’n ki NIYYATO ka EITEBAAR na raha….

Imām Mālik (rahimahullah) ko Ye baat pohnchi ke, Iraaq se Hazrat Umar (raziallahu anhu) ke liye Khat (Letter) aaya ke Yaha’n Ek Aadmi ne Apni Biwi se kaha: “Teri Rassi Teri Gardan Per hai” (Ya’ni Tu Khud Mukhtaar hai). Pas Umar (raziallahu anhu) ne Apne Aamil ko likha ke: Us ko kaho ke Hajj ke Zamaane me Makkah Mukarramah me mujhse miley. Jab Hazrat Umar (raziallahu anhu) Baitullah ka Tawaaf kar rahe the to Wo Aadmi (Iraaqi) Unsey mila aur Unhei’n Salaam kiya. Umar (raziallahu anhu) ne poocha: Tum Kaun ho.? Usne kaha: Main Wohi hoon Jisko Aap ne Hajj ke Zamaane me Talab kiya tha. Umar (raziallahu anhu) ne farmaaya: Tujhe Is Rabb-e-Ka’bah ki Qasam Sach bataa ke “ﺣﺒﻠﮏ ﻋﻠﯽ ﻏﺎﺭﺑﮏ” (Teri Rassi Teri Gardan per) se Teri Kya MURAAD thi.? Us Aadmi ne kaha: Aap ne agar Is Mubarak Jagah ke alaawah Kisi aur Jagah Qasam li hoti to Main Sachhi baat na bataata, Maine Is Jumlah se FIRAAQ (Judaayi) ka Iraadah kiya tha. Umar bin Khattaab (raziallahu anhu) ne farmaaya ke: Tere Iraadah ke mutaabiq Wo Judaa ho gayi. [Mu’atta Imām Mālik Ba-rivāyat Yahya Al-Laisi; Kitāb: At-Talaaq, Baab: Maa Jaa’ Fil Khaliyyah Wal Bariyyah Wa Ashbaah, Raqam Al-Hadees# 1131]

ﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﻳَﺤْﻴَﻰ ، ﻋَﻦْ ﻣَﺎﻟِﻚ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﺑَﻠَﻐَﻪُ ، ﺃَﻧَّﻪُ ﻛُﺘِﺐَ ﺇِﻟَﻰ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌِﺮَﺍﻕِ ، ﺃَﻥَّ ﺭَﺟُﻠًﺎ ، ﻗَﺎﻝَ ﻟِﺎﻣْﺮَﺃَﺗِﻪِ : ﺣَﺒْﻠُﻚِ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﺎﺭِﺑِﻚِ ، ﻓَﻜَﺘَﺐَ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ ﺇِﻟَﻰ ﻋَﺎﻣِﻠِﻪِ : ” ﺃَﻥْ ﻣُﺮْﻩُ ﻳُﻮَﺍﻓِﻴﻨِﻲ ﺑِﻤَﻜَّﺔَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻮْﺳِﻢِ ” ، ﻓَﺒَﻴْﻨَﻤَﺎ ﻋُﻤَﺮُ ﻳَﻄُﻮﻑُ ﺑِﺎﻟْﺒَﻴْﺖِ ، ﺇِﺫْ ﻟَﻘِﻴَﻪُ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ، ﻓَﺴَﻠَّﻢَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻋُﻤَﺮُ : ” ﻣَﻦْ ﺃَﻧْﺖَ ؟ ” ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﺃَﻧَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺃَﻣَﺮْﺕَ ﺃَﻥْ ﺃُﺟْﻠَﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﻋُﻤَﺮُ : ” ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺑِﺮَﺏِّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺒَﻨِﻴَّﺔِ ، ﻣَﺎ ﺃَﺭَﺩْﺕَ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻚَ ﺣَﺒْﻠُﻚِ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﺎﺭِﺑِﻚِ ” ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ : ﻟَﻮِ ﺍﺳْﺘَﺤْﻠَﻔْﺘَﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻤَﻜَﺎﻥِ ﻣَﺎ ﺻَﺪَﻗْﺘُﻚَ ، ﺃَﺭَﺩْﺕُ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔِﺮَﺍﻕَ ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ : ” ﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﺃَﺭَﺩْﺕَ”

Hazrat Umar (raziallahu anhu) ne apne daur ke Haalaat aur aaindah Haalaat ko Peish-e-Nazar rakh kar Taakeedan Talaaq dene ka Jo Tareeqah Awaam me raa’ij tha Us ko badal diya na ke Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ke Tareeqah ko badla hai.

Agar Umar (raziallāhu ta’ala anhu) Allah wa Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ke Tareeqe ko badalte (Na’oozu Billah Min Zālik) to deegar Sahāba Aap ki Mukhālifat Zaroor karte lekin Ek Sahābi ne bhi Aap ki Mukhālifat nahi ki hai balke Deegar Sahāba (raziallāhu ta’ala anhum) bhi Aap hi ke Faislah per Fatwa dete….

IBN ABBAS (RAZIALLĀHU TA’ALA ANHU) KA FATWA:

Mujāhid (rahimahullah) farmāte hain: Main Ibn Abbās (raziallāhu ta’ala anhu) ke paas baitha hua tha ke Ek Shakhs Aap ki Khidmat me aaya aur kaha: MAINE APNI BIWI KO 3 TALAAQEI’N DI HAIN. Aap (raziallāhu ta’ala anhu) Sun kar Khamosh rahe hatta ke Maine Ye Gumaan kiya ke Aap us ko Rujoo’ karne ka Fatwa denge. Lekin Aap ne farmāya: Tum me se Ek Aadmi HIMAAQAT per savaar ho kar chal padta hai phir Chillaata hai Ae Ibn Abbas.! Ae Ibn Abbas.! Haalaanke Allah Ta’ala ne farma diya: Jo Shakhs Allah Ta’ala se darta hai Allah us ke liye nikalne ki Raah paida farma denge (Surah Talaaq: 2). Aur chounke Tu Talaaq ke mu’amle me Allah Ta’ala se nahi daraa isliye MAIN TERE NIKALNE KI KOI RAAH NAHI PAATA. TU APNE RABB KA NA-FARMAAN TEHRA AUR TERI BIWI BHI TUJH SE JUDAA HO GAYI aur Allah Ta’ala ne farmāya: Ae Nabi (sallallāhu alaihi wa sallam).! Jab Tum Apni Biwiyo’n ko TALAAQ dena chaaho to Un ki Iddat me Unhei’n Talaaq do (Surah Talaaq: 1). [Sunan Abu Dawood, Kitaab: At-Talaaq, Baab: Naskh Al-Muraaja’ Ba’d At-Tatleeqaat As-Salaas]

ﻋَﻦْ ﻣُﺠَﺎﻫِﺪٍ ، ﻗَﺎﻝَ : ﻛُﻨْﺖُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ، ﻓَﺠَﺎﺀَ ﺭَﺟُﻞٌ ، ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﺇِﻧَّﻪُ ﻃَﻠَّﻖَ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ، ﻗَﺎﻝَ : ﻓَﺴَﻜَﺖَ ﺣَﺘَّﻰ ﻇَﻨَﻨْﺖُ ﺃَﻧَّﻪُ ﺭَﺍﺩُّﻫَﺎ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ، ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ : ” ﻳَﻨْﻄَﻠِﻖُ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻓَﻴَﺮْﻛَﺐُ ﺍﻟْﺤُﻤُﻮﻗَﺔَ ، ﺛُﻢَّ ﻳَﻘُﻮﻝُ : ﻳَﺎ ﺍﺑْﻦَ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ، ﻳَﺎ ﺍﺑْﻦَ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ، ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﺎﻝَ : ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ ، ﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﻢْ ﺗَﺘَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ، ﻓَﻠَﻢْ ﺃَﺟِﺪْ ﻟَﻚَ ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ ، ﻋَﺼَﻴْﺖَ ﺭَﺑَّﻚَ ﻭَﺑَﺎﻧَﺖْ ﻣِﻨْﻚَ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗُﻚَ ، ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﺎﻝَ : ﻳَﺄَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺇِﺫَﺍ ﻃَﻠَّﻘْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﻓَﻄَﻠِّﻘُﻮﻫُﻦَّ ﻓِﻲ ﻗُﺒُﻞِ ﻋِﺪَّﺗِﻬِﻦَّ ”

Ibn Abbās (raziallāhu ta’ala anhu) ke is Fatwe ke Khilaaf Kisi ne bhi Koi Daleel nahi pesh ki ke 3 TALAAQ 1 hoti hai….

TANBEEH: Hazrat Umar (raziallāhu ta’ala anhu) ne Apne Fatwe se rujoo’ nahi kiya hai. Firqa Ahl-e-Hadees Ye baat aksar kehte hain Ek Za’eef wa Mauzoo’ Hadees ki bina per…. Agar Ye Fatwa Ghalat tha to Baaqi Sahāba ne isey Kyon apnaaya aur Unhoney Rujoo’ kyon nahi kiya…?

HALAALA CENTERS KI HAQEEQAT:

Firqa Aal-e-Hadees Ko Na Jaane Ye Centers Kaha’n Nazar aa gaye hain. Humne to Kabhi nahi suna hai aur na kabhi dekha hai balke Humne to MISYAAR ke baare me Bohat Suna hai ke Saudi wagherah ke Shaykh Hindustān aate hain aur Yaha’n ki Aurto’n ko Paisa de kar Un se MISYAAR karte hain, Phir Aurat ko Talāq de kar chale Jaate hain….

Agar Kisi Ilaaqe me HALALA CENTERS ka wujood ho bhi to Un Ja’li Ulema’ ki TARDEED karne ka Poora Poora HAQQ Hum bhi rakhte hain.

Chunānchah Maulāna Abdul Hameed Sawati (rahimahullah) Apni Tafseer me MASHROOT NIKAH ki surkhi qaayem kar ke likhte hain:
“Is waqt murawwajah (at present, Mu’aashrah me) Jo Halaala ki soorat hai Wo Kabeerah Gunaah ka Irtikaab hai, Ye Halaalah Mashroot Nikāh ki Soorat me kiya Jaata hai, Jab dekhte hain ke Ab Rujoo’ ki Koi Soorat baaqi Nahi rahi to Kisi doosre Shakhs ke sath is Shart per Nikaah kar diya ke Wo TALAAQ de dega aur phir pehle KHAAWAND se Nikah ho sakega, agarchah is tarah Qaanooni Jawaaz to paida ho Jaata hai magar is Shart ke Tehat NIKAH GUNAAH-E-KABEERAH hai. Aise HALAALAH per LA’NAT ki gayi hai. Rasoolullah (sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaaya: Halaalah karne waale aur Jis ke liye kiya Gaya dono per Allah ta’la ki La’nat ho.” [Mu’aalim Al-Irfān]

KHULASAH:

(1):.. Jab Aurat ko 3 Talāqei’n di Jaayei’n chaahe Ikatthi Ya alag alag di gayi ho dono Soorto’n me Rujoo’ nahi ho sakta. Lihāza Aurat ba’d Iddat ke Doosra Nikāh kare aur Agar Doosra Shohar Sohbat ke ba’d Usey Talāq de Ya Mar Jaaye to Iddat ke ba’d Aurat Apne Pehle Shohar ke liye HALAL hai. Isi ko HALALA kehte hain.

(2):.. Agar Doosre Shohar ne Dil me Ye Niyyat ki ke Aurat se Nikāh wa Sohbat ke Ba’d Usey Talaaq de dega taa ke Aurat Apne Pehle Shohar per Halaal ho Jaaye aur Un ka Ghar Aabaad ho Jaaye to aise Nikāh me Koi Shart nahi isliye Jāyez hoga aur Sulah karwaane ke liye AJR milega. (Insha Allah)

(3):.. Agar Doosre Shohar ne Halaala ki Shart per Nikāh kiya taa ke Aurat Pehle Shohar ke liye Halāl ho Jaaye to Shart rakhne waala aur Dooara Shohar dono MAL’OON hain.

(4):.. Agar Shart per Nikāh Kar hi liya to Wo Mun’aqqid hoga aur Shart Baatil ho Jayegi Ya’ni Doosra Shohar Talāq dene ka Paaband nahi rahega.. Lekin Apni Marzi se Talāq de to Aurat Pehle Shohar ke liye Halal hogi.

(5):.. Yak-baargi 3 Talaaq dena Bid’at aur Na-Jāyez hai ia se bachna chahye aur sirf 1 Talāq de kar 3 Haiz ruk Jaaye Ya Phir 2 Tuhar me 2 Talāq de kar Intezār kare….

(6):.. Agar Koi Yak-baargi 3 Talaaq de hi deta hai to Ye Amal Haram hai aur Wo Gunahgār lekin 3 Talaaq Naafiz ho Jayengi. Is ko 1 Talaaq Qaraar dena HARAAMKAARI ka Darwazah Kholna hai…

Allah Ta’ala se dua’ hai ke Humei’n Deen ki Saheeh Samajh ataa farmāye.

ZAROORI NOTE: Hamāre is Article me Ya Kisi doosre Article me Koi Ghalti Ma’loom ho to Humei’n Zaroor itla’ farmāyei’n taa ke Tasheeh ki Jaaye. Main Allah Ta’ala se apni Khatao’n ki Mu’afi chāhta hoon. (Aameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Nikah wa Talaaq, Talaaq and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.