Biwiyo’n Ke Darmiyān Baari Muqarrar Karne Ke Mas’la Per Aitraaz Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (28-11-2016)

AITRAAZ:-
Ghair-Muqallid Fārooq Ar-Rahmān Yazdāni Jami’a Salafiyah (Faisalabad) ke Mudarris ne Fiqh Hanafi per Aitrāz karte hue likha:

“Nikāh ke ba’d 2 hi soortei’n hongi Ya to jis Aurat se Aadmi ne Nikāh kiya hai wo Kunwari (Virgin) hogi Ya phir wo Sayyiba hogi (Ya’ni Virgin na ho). Is soorat me Zyādah Aurto’n ki soorat me (Ya’ni Ek se Zyādah Biwiya ho) Aurto’n me Baariya TAQSEEM KARNE SE PEHLE Jis aurat se aadmi ne nayi nayi shaadi ki hai us ke paas kuch din guzaarne ka mas’la hai.

Chunānchah aap Sahabi-e-Rasool (sallallāhu alaihi wa sallam) Hazrat Anas (raziallāhu ta’ala anhu) ki Zubāni suniye.

“Ke (Ye baat Rasoolullah sallallāhu alaihi wa sallam) ki Sunnat hai ke Jab Shaadi shudah aadmi doosri shaadi kisi Baakrah (Kunwari) se kare to 7 din us ke paas guzaar kar phir Baari Taqseem kare aur agar us ne shaadi kisi Sayyiba se ki hai to 3 din us ke paas guzaar kar phir Baari taqseem kare.” [Bukhāri wa Muslim]

Qaraeen ye hadees apne maf’hoom me kis qadr waazeh hai magar Fiqh Hanafi me is ki MUKHALIFAT karte hue yu khaama farsaayi ki gayi hai.

القديمة والجديدة سواء

“Ke Nayi (Bākrah) aur Purāni (Sayyiba) Biwi Barābar hai…”

[Hidaaya1/349; Sharah Wiqayah 2/63; Fatāwa Aalamgeeri 1/340]

Qaraeen Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ki Sunnat to Ye hai ke Baakrah ke paas 7 din guzaar kar phir Baariya taqseem ki jaayei’n aur Sayyiba ke paas 3 din guzaar kar.

Magar Fiqh Hanafi kahe ke Nahi dono hi baraabar hain. Hadees bhi aap ke saamne hai aur Fiqh Hanafi bhi. Ab faislah aap karei’n ke Amal kis per karna hai..? [Ahnaf Ka Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) Se Ikhtilaf, Safha: 371-372] (Na’oozu Billāh Minhu)

AL-JAWĀB:
Fārooq Ar-Rahmān Yazdāni ne Marzi ki chand Ahādees ka aur Fiqh Hanafi ki Ibārato’n ka Khud-Sākhtah Maf’hoom wa Ma’na nikaal kar Ummat-e-Muslimah ki Aksariyat ko Ahādees ka Mukhālif girdaante hue Ye Kitāb likhi hai.

Is me Jin Masā’il per Yazdāni Sāhab ne Aitrāzāt kiye hain, wo Ghair-Mansoos Ijtihādi No’iyat ke Masā’il hain Jin me Sadiyo’n se Ikhtilāf chala aa raha hai Ya aise Masā’il hain Jin me Ahādees MUTA’RIZ (Hadees ke ba-Zāhir khilāf Ahadees) maujood hain.

Ahnāf ne Dalā’il wa Qarā’in ke sāth un me se Ba’z ko Tarjeeh de kar baaqi Ahādees ki Munāsib Taujeehāt ki hain aur RAAJEH PER AMAL kiya hai.

YAZDANI SAHAB KI JIHALAT:

Jami’a Salafiyah ke Mudarris ne HIDAAYA ki Ibaarat pesh ki aur Us ka Tarjamah kiya….

القديمة والجديدة سواء

“Ke Nayi (Bākrah) aur Purāni (Sayyiba) Biwi Barābar hai…”

Yazdāni ne apni Jihalat ka Nazlah Ahnāf per giraane ki Koshish ki hai isliye ke Janāb ne QADEEMAH ka Tarjamah NAYI (BĀKRAH) aur JADEEDAH ka Tarjamah PURĀNI (SAYYIBA) kiya hai.

Aur Phir is se Ye Nateejah nikaala ke Hadees me hai ke SAYYIBA ke sāth 3 din aur BĀKRAH ke sāth 7 din guzaar kar Phir Baari Taqseem ki Jaaye Magar FIQH HANAFI ne dono ko Barābar Qaraar diya hai….

Jab ke Ibaarat ka SAHEEH MA’NA Ye hai ke QADEEMAH Ya’ni Purāni Pehle se Nikāh me maujood Biwi aur JADEEDAH Ya’ni Nayi Nikāh me aane waali Biwi (Khwāh Bākrah ho Ya Sayyiba) dono Barābar hain…

Jami’a Salafiyah ka Ye Mudarris HIDAAYA ki Ek Ma’mooli si Ibārat ko samajhne ki Salāhiyat nahi rakhta, Wo Imām Al-A’zam Fil Fuqaha’ Abu Haneefa Nu’man bin Sābit (rahimahullah) ke Nazarye ka Ghalat Matlab Nikaal kar Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) se Ikhtilāf sābit karne ke liye Qalam chala raha hai. (LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH)

AHNAAF KA SAHEEH MAUQAF AUR GHAIR-MUQALLIDEEN SE IKHTILĀF:

Jo Hadees Aitrāz me pesh ki gayi hai, Ahnāf is ka Inkaar Nahi karte balke Ahnāf ka Yehi Nazarya hai ke Pehli Biwi ki Maujoodgi me Jo Shakhs doosri Shādi karta hai to doosri Biwi BĀKRAH hai to Us ke Paas 7 din aur agar wo SAYYIBA hai to Us ke paas 3 din Guzaare, Is me Koi Ikhtilāf nahi hai.

Ahnāf ka Ikhtilāf is me hai ke Nayi Biwi ke sāth Jitne din guzaarega, Kya utne hi din Purāni Ya’ni Pehle se Nikāh me maujood Biwi ke Paas guzaarne Zaroori honge Ya nahi…?

Ahnāf ke nazdeek Aurto’n ke darmiyān Adl-o-Insāf karne ki Aayaat wa Rivāyāt balke Is Mas’la me Sareeh wa Saheeh rivāyāt ko Madd-e-Nazar rakhte hue Nazarya Ye hai ke Nayi Biwi ke paas Jitne din guzaare utne hi Pehle se Nikāh me maujood Biwi ke sāth Guzaarne Zaroori honge taa ke Un me Adl-o-Insāf rahe….

Jab ke Firqa Ahl-e-Hadees Ahnāf ke is Nazarye se Inkaar karte hain Aur Hadees me mazkoor dino ko BAARI me shumār nahi karte…. [Shama’ Mohammadi, Safha: 42-43]

Farooq Ar-Rahmān Yazdāni Sāhab Apni Aql ke Ghhode Daudaane ke bajaaye Apne Is Hum-Maslak Aalim ki Kitāb se hi Aitrāz Naql kar lete ke Asl Ikhtilāf Kya hai…?

AHNAAF KE DALAA’IL:

(I):.. Allah Ta’ala ka irshād hai:

ﻓَﺈِﻥْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ ﺃَﻻ ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ﻓَﻮَﺍﺣِﺪَﺓً

“….Agar Tumhe Khauff ho ke Adal Na Kar sakoge to Ek hi ( Aurat se Nikāh) karo….” [Surah Nisa’: 3]

(II):.. Allah Ta’ala ka irshād hai:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Tum se Ye to kabhi na ho sakega ke apni Tamām Biwiyo’n me har tarah adal karo, Go Tum is ki Kitni hi Khwāhish wa Koshish kar lo, isliye bilkul hi ek taraf Maa’el ho kar Doosri ko darmiyān me Latakti hui na chhoro….” [Surah Nisa’: 129]

(III):.. Aishah (raziallāhu ta’ala anha) se rivāyat hai ke Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) Taqseem karte aur Insāf karte aur farmāte: Ae Allah Ye Meri Taqseem hai Jis ka Main Mālik hoon, Jis cheez ke Aap Mālik hain aur Main Mālik nahi hoon to Us per Mujhe Malāmat Na Kijiye…. [Sunan Tirmizi, Kitāb: An-Nikāh; Sunan Abu Dawood]

ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﻓﻴﻌﺪﻝ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻼ ﺗﻠﻤﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ .

Ba’z Mufassireen ne is se murād Muhabbat-e-Qalbi li hai Ya’ni Dil me Muhabbat Kisi Biwi se Zyādah ho sakti hai to Doosri Biwi se Kam ho sakti hai. Lekin Zāhiran Tamām Biwiyo’n me Adl-o-Insāf se hi Kaam lena chahye…

(IV):.. Abu Hurayrah (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat hai ke Nabi (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya: Agar Kisi Shakhs ki 2 Biwiya’n ho aur wo Un ke darmiyān Insāf wa Adal na karta ho to Qayāmat ke din Us ke Badan ka Aadha Hissa Maflooj (jhuka hua) hoga. [Sunan Tirmizi, Kitāb: An-Nikāh]

ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻣﺮﺃﺗﺎﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺷﻘﻪ ﺳﺎﻗﻂ .

Pas Qur’an wa Ahādees se ma’loom hua ke Biwiyo’n ke darmiyān UMOOMAN BARAABARI chahye…

Ab Hum is Mas’la me bilkul Sareeh wa Saheeh rivāyāt pesh karte hain taa ke Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ki Asl Sunnat Jis ko Firqa Ahl-e-Hadees nahi maante wo Sab ke saamne aa Jaaye…

(V):.. Abdul Malik bin Abi Bakr (raziallāhu ta’ala anhu) apne Wālid se rivāyat karte hain ke, Be-shakk! Nabi-e-Kareem (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Jab Umm-e-Salmah (raziallāhu ta’ala anha) se Nikāh kiya aur Unhoney Aap ke paas Subah ki to farmāya: Tumhāre Shohar ke saamne Tumhāri Koi Tauheen nahi hai…
Agar Tum chāho to Main Tumhāre paas 7 din rahoon aur Doosri Biwiyo’n ke paas 7 din aur agar Tum Chāho to 3 din Tumhāre paas rahoon.
Umm-e-Salmah (raziallāhu ta’ala anha) ne farmāya: 3 din….

ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ : ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺑﻨﻰ ﺑﺄﻡ ﺳﻠﻤﺔ ‏ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﻦ ‏ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﺪﻩ : ﻟﻴﺲ ﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻚ ﻫﻮﺍﻥ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺳﺒﻌﺖ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﺳﺒﻌﺖ ﻋﻨﺪﻫﻦ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺛﻠﺜﺖ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﺩﺭﺕ ‏ﻗﺎﻟﺖ ‏: ﺛﻠﺚ .

Imām Muhammad (rahimahullah) farmāte hain: Hamāra isi per amal hai, Jab Kisi (Nayi Biwi) ke paas 7 din rahe to Pehli Biwiyo’n ke paas bhi 7 din tehre, Us (Nayi Biwi) ko Zyadah din na de aur agar Us (Nayi Biwi) ke paas 3 din rahe to doosri Biwiyo’n ke paas bhi 3 din guzaare.
Aur Yehi Qaul Imām Abu Haneefa aur Hamāre Aam Fuqaha’ ka hai…. [Mu’atta Imām Muhammad, Kitāb: An-Nikāh]

ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ : ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻧﺄﺧﺬ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺳﺒﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ ‏ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻊ ﻋﻨﺪﻫﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺇﻥ ﺛﻠﺚ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﻠﺚ ﻋﻨﺪﻫﻦ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ

(VI):.. Abu Bakr bin Abdur Rahmān (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat hai ke Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Jab Umm-e-Salmah (raziallāhu ta’ala anha) se Nikāh kiya aur Un ke paas Tashreef laaye To Jab Jaane ka iraadah kiya to Unhoney Huzoor (sallallāhu alaihi wa sallam) ke daaman ka Kapda pakad liya. To Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne farmāya: Agar Tum chāho to Tumhāre paas is se (Ya’ni 3 din) se Zyādah Qiyām karoon AUR IS KA HISAAB RAKHOON, Bākrah ke paas 7 din aur Sayyiba ke paas 3 din Qiyām karna chahye… [Saheeh Muslim, Kitāb: Ar-Rizaa’]

ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﺜﻮﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺯﺩﺗﻚ ﻭﺣﺎﺳﺒﺘﻚ ﺑﻪ ﻟﻠﺒﻜﺮ ﺳﺒﻊ ﻭﻟﻠﺜﻴﺐ ﺛﻼﺙ

(VII):.. Umm-e-Salmah (raziallāhu ta’ala anha) se rivāyat hai ke, Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Jab Un se Nikāh kiya to Aap (sallallāhu alaihi wa sallam) 3 din Un ke paas rahe, phir irshād farmāya ke Tumhāre Shohar ke saamne Tumhāri Koi Tauheen nahi. Agar Tum chāho to Tumhāre paas 7 din rahunga aur Agar 7 din Tumhāre paas raha to Apni Tamām Aurto’n ke paas 7 din rahunga. [Saheeh Muslim, Kitāb: Ar-Rizaa’]

ﻋﻦ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﺰﻭﺝ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻚ ﻫﻮﺍﻥ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺳﺒﻌﺖ ﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺳﺒﻌﺖ ﻟﻚ ﺳﺒﻌﺖ ﻟﻨﺴﺎﺋﻲ

Note: Umm-e-Salmah (raziallāhu ta’ala anha) SAYYIBA thi’n isliye Un ke Paas Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne 3 din Guzaare…

In rivāyāt se ma’loom hua ke Nayi Nikāh ki hui Biwi ke Paas Guzaare hue Din BAARI me shumār hain. Agar Shumār nahi hote to Aap (sallallāhu alaihi wa sallam) Ye farmāte ke, “Agar 7 din Tumhāre paas raha to Apni Tamām Aurto’n ke paas 4 din rahunga…”

Ye Hadees Kis Qadr WAAZEH hai ke Nayi ki hui Biwi ke Paas Guzaare Din bhi BAARI me shumār hain. Lekin Firqa Ahl-e-Hadees Is Qadr Waazeh Ahādees ko maanne Tayyaar nahi hain.

Hum Ilzaam Un Ko Dete The;
Lekin Qusoor Apna Nikal Aaya…

AITRAAZ WAALI HADEES KI TAUJEEHA:

Ghair-Muqallid Yazdāni ne Ye Hadees pesh ki hai…

“Ke (Ye baat Rasoolullah sallallāhu alaihi wa sallam) ki Sunnat hai ke Jab Shaadi shudah aadmi doosri shaadi kisi Baakrah (Kunwari) se kare to 7 din us ke paas guzaar kar phir Baari Taqseem kare aur agar us ne shaadi kisi Sayyiba se ki hai to 3 din us ke paas guzaar kar phir Baari taqseem kare.” [Bukhāri wa Muslim]

Hamāri Naaqis Aql me Ye baat samajh me aati hai ke, Is Hadees ka Matlab Ye hai ke Bākrah ke Paas 7 din Guzaar kar Purāni Biwiyo’n ke liye utne hi Ya’ni 7 din ki Baari Taqseem kare aur Sayyiba ke paas 3 din guzaar kar Purāni Biwiyo’n ke liye 3 din ki hi Baari Taqseem kare…..

Pas Ahādees me Koi Ikhtilāf nahi rahega…

Akheer me Hum Firqa Ahl-e-Hadees ke Ulema’ wa Juhala’ se Adaban Guzārish karte hain ke, Hamāri Pesh ki hui Qur’ani Aayaat wa Ahādees ko Qubool kar lei’n aur Allah wa Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) se IKHTILĀF karne se Baaz Aa Jayei’n. Aur sāth hi Jhooti Tohmatei’n Lagaane se bhi Baaz aane me hi Tum logo’n ki Bhalaayi hai.

Allah Ta’ala se dua’ hai ke Humei’n Deen ki Saheeh Samajh ataa farmāye. (Aameen)

Zaroori Note: Hamāre is article me Ya Blog ke Kisi aur article me Koi Ghalti Ma’loom ho to Humei’n Zaroor itla’ dei’n taa ke Islaah ki Ja sake. Main Apni Ghaltiyo’n ke liye Allah Ta’ala se Mu’afi ka Talabgaar hoon.

Min-Jānib: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Difa Fiqh-e-Hanafi and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Biwiyo’n Ke Darmiyān Baari Muqarrar Karne Ke Mas’la Per Aitraaz Ka Jawaab

 1. Faraz Qureshi says:

  Assalam-u-alaikum.bhai mjhe kch kitabain chaye,pdf mai hon ya jese
  bhi.jitna jaldi ho mjhe response kren is bare mai k milsakti hai ya nh.
  ۱:دفاع اوکاڑوی
  ۲:مجزوبانہ واویلا
  ۳:توضیح الکلام پر ایک نظر
  ۴: تنبیہ الضالین …..

  On Monday, November 28, 2016, Radd-e-Ghairmuqallidiyat wrote:

  > Al-Islam posted: “Bismillāhir Rahmānir Raheem (28-11-2016) AITRAAZ:-
  > Ghair-Muqallid Fārooq Ar-Rahmān Yazdāni Jami’a Salafiyah (Faisalabad) ke
  > Mudarris ne Fiqh Hanafi per Aitrāz karte hue likha: “Nikāh ke ba’d 2 hi
  > soortei’n hongi Ya to jis Aurat se Aadmi ne Nikāh kiya h”
  >

Comments are closed.