Taqleed Per Zubair Ali Zai Ke Makaa’ir Ka Jawaab

Bismillāhir Rahmānir Raheem (08-12-2016)

Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai Peerdādi agarchah Khud Sar se Pao’n tak Shuwāfe’ Muqallido’n ki TAQLEED me gharq hai, Magar MUJTAHIDEEN ki Masā’il-e-Ijtihādiyah me TAQLEED se aise Chidta hai Jaise SIKH Kalimah Shareef se Chidtey hain…

Aal-e-Peerdād ne Apni Kitābo’n me TAQLEED ke Khilāf Ulema’ ki Aaraa’ ko Pesh kar ke Raqs-e-Jamal (Bandaron ka Naach) kiya Goya Us ko TAQLEED-E-MUJTAHID ke khilaf Koi SAREEH AAYAT-E-QUR’ANI mil gayi hai Ya phir SAHEEH SAREEH GHAIR-MU’ARIZ Hadees mil gayi hai…

Hum Yaha’n per Ulema’ ke chand Aqwaal Jo Zubair Ali Zai ne TAQLEED-E-MUJTAHID ke khilāf pesh kiye hain Un ka Tehqeeqi Jāyezah lete hain…

(I):.. ALLAMAH AYNI (RAHIMAHULLAH) KA QAUL:

Zubair Ali Zai ne likha ke, Ayni Hanafi (!) ne kaha:

فالمقلد ذھل والمقلد جھل وآفة كل شيء من التقليد

“Pas Muqallid Ghalti karta hai aur Muqallid JIHALAT ka Murtakib hota hai aur har Cheez ki Museebat TAQLEED ki Wajah se hai.” (Al- bināyah Fee Sharah Al-Hidāyah 1/317) [Deen me Taqleed ka Mas’la, Safha: 39; Ameen Okadwi Ka Taqqub, Safha: 32]

AL-JAWĀB:

Zubair Ali Zai ne Allāmah Ayni (rahimahullah) ko Imām Abu Haneefa (rahimahullah) ki taraf mansoob karte hue “Hanafi” likha hai Ya’ni wo Hanafi Muqallid the. To Jo Shakhs Khud Muqallid ho, Kya Us ke baare me Ye Gumaan bhi kiya Ja sakta hai ke wo Mujtahideen ki Taqleed aur Muqallid ki buraayi kare…?

Jab Humne Allāmah Ayni Hanafi (rahimahullah) ki Asl Kitāb dekhi to paaya ke Yaha’n TAQLEED-E-MUJTAHID ka sirey se koi Zikr hi Nahi hai balke behas MUHADDISEEN ke diye gaye HAWAALE ki TAQLEED ki ho rahi hai.

ZUBAIR ALI KI SĀZISH YA JIHĀLAT:

Lafz ZAHILA ( ذهل ) aur lafz JAHILA ( جهل ) dono MAAZI (Past) ke Seeghey hain Jin ka Ma’na hota hai, GHALTI KAR GAYA aur BE-KHABAR REH GAYA….

Lafz JIHĀLAT asl me ILM ki Zidd (antonym) hai. Ya’ni BE-KHABAR, NA-WAQIF Ya LA-ILM ko JAHIL kehte hain.

To Firqa Ahl-e-Hadees ke Aalim Zubair Ali Zai ne Ye Sāzish rachi ke Is Jumlah ko Siyāq wa Sabāq se hata kar is ko GHAIR-MANSOOS MASAA’IL me MUJTAHIDEEN ki TAQLEED ke khilāf Iste’māl kiya Jaaye. To Us ne Is Ibārat ke Tarjama me TEHREEF kar daali isliye ke aisa karna baghair TEHREEF kiye Mumkin na tha…

Baaqi Ghair-Muqallideen, Zubair Ali ki ANDHI TAQLEED me Is ko naqal kar ke Muqallideen per Aitrāzāt karte rahe….

Dar-asl Ye alfāz Pichhli baat se Mut’alliq hain. Muhaddis Ibn Turkmāni Hanafi (rahimahullah) ne Kisi doosre Shakhs ke Eitemād me (Ya Kahiye Un ki TAQLEED me) SAHEEH MUSLIM ki Ek Hadees ki Nisbat Talha (raziallāhu ta’ala anhu) se Kar li… Jab ke Imām Muslim (rahimahullah) ne wo Hadees Abu Hurayrah (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat ki hai….

Chunānchah Allāmah Ayni Hanafi (rahimahullah) likhte hain:

ﻭﻭﻫﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺰﻭﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻭﺭﻭﻱ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻄﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺍﻷﻭﻝ : ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻧﺠﺪ ﺛﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺷﺎﺭﻛﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻴﻪ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻫﺪﻱ ﻟﻨﺎ ﻃﻴﺮ ﻭﻧﺤﻦ ﺣﺮﻡ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ .
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺇﻻ ﻃﻠﺤﺔ .
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﻣﺮﺭﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺃﺧﺮﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ، فالمقلَّد ﺫﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺟﻬﻞ ﻭﺁﻓﺔ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،

“Aur Shaykh Alauddin Turkmāni (rahimahullah) is Hadees ko Muslim (‘an) Talha (raziallāhu ta’ala anhu) ki rivāyat se Mansoob karne me WEHAM ka Shikār ho gaye Jab ke Imām Muslim (rahimahullah) ne Ye Abu Hurayrah (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat ki hai aur Ba’z ne Jābir (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat ki hai….
Imām Muslim (rahimahullah) ne Apni Kitāb me Talha (raziallāhu ta’ala anhu) se faqat 5 Ahādees rivāyat ki hain……
(Un 5 Ahādees ko bayān kar ke farmāya):
Pas MUQALLAD (Jis ki Taqleed ki gayi) GHALTI kar gaya aur MUQALLID (Jis ne Taqleed ki) NA-WAQIF raha. Aur is Qism ki har Cheez ki Aafat TAQLEED se hai….” [Al-Bināyah Sharah Al-Hidāya, Jild: 1/ Safha: 371 (Darul Kutab Ilmiyah); Jild: 1/ Safha: 317 (Darul Fikr)]

Scan:

image

Asl me Ye alfāz Allāmah Ayni Hanafi (rahimahullah) ke nahi hain balke Ye Imām Zayla’i Hanafi (rahimahullah) ke Alfāz hain Jis ko Allāmah Ayni Hanafi (rahimahullah) ne naqal kiya hai…

Chunānchah Imām Zayla’i Hanafi (rahimahullah) farmāte hain:

ووهم الشيخنا ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ مقلدا لغيره في عزوه ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ، وإنما ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻭﺭﻭﻱ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻄﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻻ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ، ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﺎ :
فأولها حديث : ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻧﺠﺪ ﺛﺎﺋﺮ ﺍﻟﺮﺃﺱ . ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺷﺎﺭﻛﻪ فيه ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
ثم ﺣﺪﻳﺚ : ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺍﻟﺮﺣﻞ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ .
ثم حديث : ﺃﻫﺪﻱ ﻟﻨﺎ ﻃﻴﺮ ﻭﻧﺤﻦ ﺣﺮﻡ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ .
ثم حديث : ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – غير ﻃﻠﺤﺔ وسعد .
وحديث : ﻣﺮﺭﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺃﺧﺮﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ، فالمقلَّد ﺫﻫﻞ والمقلد ﺟﻬﻞ .

“Aur Hamāre Shaykh Alauddin (rahimahullah) NE DOOSRE SHAKHS KI TAQLEED ME is Hadees ko Muslim (‘an) Talha (raziallāhu ta’ala anhu) ki rivāyat se Mansoob karne me WEHAM ka Shikār ho gaye Jab ke Imām Muslim (rahimahullah) ne Ye Abu Hurayrah (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat ki hai aur Ba’z ne Jābir (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat ki hai….
Imām Muslim (rahimahullah) ne Apni Kitāb me Talha (raziallāhu ta’ala anhu) se faqat 5 Ahādees rivāyat ki hain……
(Un 5 Ahādees ko bayān kar ke farmāya):

ﻓﺎﻟﻤﻘﻠﺪ ﺫﻫﻞ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺟﻬﻞ

PAS MUQALLAD GHALTI KAR GAYA : { Ya’ni Jis ki Taqleed me Ibn Turkmāni (rahimahullah) ne Hadees ko Talha (raziallāhu ta’ala anhu) ki taraf mansoob kiya, wo Ghalti ka Shikār ho gaye… }

AUR MUQALLID NA-WAQIF RAHA : { Ya’ni Taqleed karne waale Ibn Turkmāni (rahimahullah) Be-Khabar rahe ke Hadees Abu Hurayrah (raziallāhu ta’ala anhu) se hai na ke Talha (raziallāhu ta’ala anhu) se… }
[Nasbur Rāyah, Jild: 1/ Safha: 113]

Scan:

image

image

In scans me dekh sakte hain ke LAAM PER FATHA (Zabar) maujood hai Ya’ni Yaha’n per sirf MUQALLAD ka zikr hai Na ke MUQALLID ka….

Lihāza Tarjamah Ye bhi MUMKIN hai..
“Pas MUQALLAD (Jis ki Taqleed Ibn Turkmāni rahimahullah ne ki) Ghalti kar gaya aur MUQALLAD Na-waqif raha.”

Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai ne Jab dekha ke Agar Ye hawāla diya Jaaye to TEHREEFI KAAM Anjaam nahi Paayega aur Sab ko Ma’loom ho Jayega ke Yaha’n baat MUQALLID ki nahi balke MUQALLAD ki ho rahi hai…

Al-gharz, Imām Zayla’i Hanafi aur Allāmah Ayni Hanafi (rahimahumullah) ne bataaya ke…

(1):.. Kisi Muhaddis ke diye hue Hawāla per Eitemād karna Us ki Taqleed Karna hai.
(2):.. Aafat Muhaddis ki Ghaltiyo’n me Taqleed karne se aati hai.

Agar Muhaddis ne Koi Ghalti nahi ki hai to Us ki Taqleed karne se Koi Aafat bhi nahi hai… Lekin Muhaddis ne Ghalti ki hai Ya nahi ma’loom karna har ek ke bas ki baat bhi nahi.

(II):.. IMAAM ZAYLA’I (RAHIMAHULLAH) KA QAUL:

Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai ne likha, Zayla’i Hanafi (!) ne kaha:

فالمقلد ذھل والمقلد

“Pas Muqallid Ghalti karta hai aur Muqallid JIHALAT ka Irtikāb karta hai.” (Nasbur Rāyah, Jild: 1/ Safha: 219) [Deen me Taqleed ka Mas’la, Safha: 39]

AL-JAWĀB:

Ye baat Zehan Nasheen farma lei’n ke Ye alfāz Imām Zayla’i Hanafi (rahimahullah) ne apni is Kitāb [Nasbur Rāyah] me Jagah Jagah likhe hain aur har Jagah Hawaale ki Ghalti Taqleed wa Eitemād karne ki wajah se murād hai ke Ibn Turkmāni (rahimahullah) ne Kisi doosre Shakhs per Eitemād kiya aur Khud Asl se Be-Khabr (Jāhil) rahe Jab ke Us doosre Shakhs ne Ghalti ki hai….

Is Qism ki Ghaltiya’n har kisi se hoti hain Ya ho sakti hain ke Koi Shakhs Wehm ka Shikaar ho Jaaye aur doosra Us ki Tehqeeq per Eitemād kar ke Us ko Naqal kare… Is ko TAQLEED kaha Jaata hai…

MUKAMMAL IBAARAT:

Imām Zayla’i Hanafi (rahimahullah) likhte hain:

ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﻠﺪﺍ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺰﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ، ﻗﺎﻝ : ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺠﻰ ﺑﻌﻈﻢ ﺃﻭ ﺭﻭﺙ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺫﻫﻮﻝ ﻓﺎﺣﺶ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺘﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﻘﻠﺪ ﺫﻫﻞ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺟﻬﻞ ،

“Aur Iktifa kiya Hamāre Shaykh Alauddin (rahimahullah) ne Doosre Shakhs ki Taqleed karte hue Is Hadees ko Mansoob kiya ke Ye Imām Dārqutni (rahimahullah) ne Abu Hurayrah (raziallāhu ta’ala anhu) se rivāyat ki hai, farmāya: Rasoolullah (sallallāhu alaihi wa sallam) ne Mana’ farmāya ke Istinja’ kare Haddi se Ya Gobar se.
Ye bohat badi Ghalti hai kyonke Ye Hadees Kutab Sittah me maujood hai. Pas MUQALLAD (Jis ki Taqleed ki gayi) GHALTI kar gaya aur MUQALLID (Jis ne Taqleed ki Ya’ni Ibn Turkmāni rahimahullah) NA-WAQIF rahe…” [Nasbur Rāyah, Jild: 1/ Safha: 219]

Scan:

image

Is me Ek Khaas Hawāla ki Kami Ya’ni KUTAB SITTAH ka hawāla dene ke bajaaye SUNAN DĀRQUTNI ka hawāla dene ke baare me kaha gaya hai na ke ASL GHALTI hui hai…

Ye Ibn Turkmāni Hanafi (rahimahullah) Jaise Muhaqqiq ki Shaan ke Laayeq nahi tha ke Hadees ka hawāla dene me wo Kisi doosre Shakhs ki Taqleed karei’n aur Usi per Iktifa karei’n.

FIRQA AHL-E-HADEES KA MUQALLAD BHI JAHIL:

Ghair-Muqallid Zubair Ali Zai ne Ye TEHREEFI TARJAMAH, Siyāq wa Sabāq ko Hazaf kar ke kiya hai aur Us ki TAQLEED me Kayi Ghair-Muqallideen Post banaate hue Yehi Tarjamah karte hain.

Scan:

image

Lihāza Firqa Aal-e-Hadees per Ye Qaul bilkul Saadiq aata hai…

فالمقلَّد جھل والمقلِّد جھل

PAS MUQALLAD JAHIL RAHA : { Ya’ni Jis ki Taqleed me Firqa Ahl-e-Hadees ne Post banāyi Wo Khud Jāhil raha Jis ko Na Maazi (past) wa Muzaari’ (present) ka Ilm tha Na Us ne Qaul ka Siyāq wa Sabāq dekha Ya’ni Zubair Ali Zai… }

AUR MUQALLID JAHIL RAHA : { Ya’ni Zubair Ali Zai ki Taqleed karne waale Firqa Aal-e-Hadees ke Choozey bhi Jāhil rahe ke Un ko Itna Pata na chala ke Jis ki Taqleed kar rahe hain Us ne Maazi ka Tarjamah Muzari’ se kar ke Jihalat dikhayi hai… }

FAISLAH:

Qara’een-e-Kirām Aap Logo’n ne Dono Aqwāl ma’e Siyāq wa Sabāq ke mulāhizah farmāyei’n hain. Ab Aap Khud Faislah karei’n ke Kya Kisi Ek Qaul se bhi TAQLEED-E-MUJTAHID Ya MUJTAHID KE MUQALLID ka RADD sābit hota hai…?

Allah Ta’ala se dua’ hai ke Humei’n Deen ki Saheeh Samajh ataa farmāye. (Aameen)

Note 1: Insha Allah… Is Article me mazeid Izaafa kiya Jaayega…

Note 2: Hamāre Kisi article me Koi Ghalti ho to Humei’n Zaroor itla’ kijiye taa ke Islah ki Ja sake… Main Allah Ta’ala se apni Ghaltiyo’n ke liye Mu’afi ka talabgaar hoon. (Aameen)

Min-Jaanib: Sameer Mughal

Advertisements
This entry was posted in Taqleed and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.