Category Archives: Tasawwuf

Roo’yat-E-Baari (Allah Ta’la Ko Dekhne) Ka Matlab Aur Uski Shara’i Haisiyat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem [FAZA’IL-E-AA’MAAL] me Mu’allifah Hazrat Maulana Zakariyah (rahmatullahi alaih) me Ek Waqeah manqool hai, Jis se Dunya me Zaat-e-Baari Ta’la ki Ziyarat ka Tahaqquq Sabit hota hai. Hazrat Shibli (rah.) farmate hain ke Ek Jagah dekha ke Ek … Continue reading

Posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Faza'il-E-Aa'maal, Tasawwuf | Tagged , , , , | 3 Comments