Tag Archives: Naam Nihaad Ahle Hadees

Kuch Ghaur Talab Baat’ain

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 1. Agar Faqeeh masoom nahi hota to kya Muhaddis Mas’oom hota hai? 2. Agar Mujtahid Ijtehad karta hai to kya Muhaddis ke Jarah wa Tadeel ke Aqwal Ijtehadi nahi hotay? 3. Agar Mujtahid se Ijtehad mai ghalti … Continue reading

Posted in Sawalaat, Usool Ki Batain | Tagged , ,

Abu Khalid Noor Girjakhi Ki Bad Tareen Jhoot

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (16-02-2014) Ghair-Muqallideen logo’n ko apni taraf karne aur Fiqh Hanafi se budzann [Dimaagh me futoor daalne] karne ke liye aksar dhoka dete hain aur logo’n ke saamne Quran-o-Hadees ke naam par, Ahadees ki kitaabo’n ke ghalat hawalay … Continue reading

Posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Haath Bandhna, Namaz | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Mard Naaf (Navel) Ke Neeche Hath Baandhe Qur’an-E-Kareem Se Mae Zubair Ali Zai Kazzaab Ki Dhoke Baaziyo’n Ka Khulasah

Bismillahir Rahmanir Raheem (Edited: 23-09-2013) Allah Ta’la ka Irshaad-e-Giraami hai: “Namaz parhiye Apne RABB ke liye aur Qurbani kijiye.” [Surah Al-Kausar: 2] فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  TAFSEER: Abu Bakar Al-Asram »»► Abul Waleed At-Tayalisi »»► Hammad bin Salmah »»► Aasim Al-Jahdari … Continue reading

Posted in Bad-Diyaanat Be-Naqab, Haath Bandhna, Hadees, Jirah wa Tadeel, Namaz | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments

Shab-e-Baraat: Ek Mukhtasar Aadelana wa Tehqeeqi Jaiza

Bismillahir Rahmanir Raheem 15 Shab’aan jo aw’aam ke nazdeek Shab-e-Baraat  ke Naam se Maroof wa Mash’oor hai. B’aaz Jahil Kism ke Ghairmuqallideen apne Jahalat ko apne Aql per Ghalib karke sire se is Raat ki Fazilat ka inkar dete hai … Continue reading

Posted in Shab-e-Baraat | Tagged , , , , , | 22 Comments

Sahaaba-e-Kiraam Rizaanullahi Alaihim Ajma’een Ki Shaan-E-Aqdas Me ‘Rais Ahmed Nadwi Salafi’ Ki Sareeh Gustaakhiya’n

Bismillaahir Rahmaanir Raheem Biraadraan-e-Islam! Ahle Sunnat wal Jama’at ke nazdeek ye ek Musalma haqeeqat hai ke Anbiya (Alaihimus Salaam) ke baad insaano me se jis Qudsi Jama’at ko ALLAH TA’ALA ke yahan sabse zyada Qurb aur Ikhtesaas haasil hai wo … Continue reading

Posted in Sahaba (rez.) Se Bughz | Tagged , , , , , , , , , , ,

Ghairmuqallideen (Naam Nihaad) Ahle Hadees Ki Apne Qadeem Ulema’ Se Baghawat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem Mohtaram Biraadraan-e-Islaam..! Tehqeeq ke naam per Firqa (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees me shaamil maujoodah daur ke Afraad, Mujtahideen wa Fuqaha-e-Kiraam (rahmatullahi alaihim) ke sath sath Apne Pichhle Buzrugo’n aur Apni hi Jama’t ke bade aur Qadeem Ulema’ se bhi … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , | 2 Comments

Rafaul-Yadain Par Maazi Istimraari (Ya’ni Kaana Fa’l-e-Muzaari’ Par Daakhil Hone) Ki Asal Haqeeqat

Bismillaahir Rahmaanir Raheem (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees, Rafaulyadain par DAWAAM (Hameshgi) Saabit karne ke liye Lafz “KAANA” se Istedlaal karte hain. ILZAAMI JAWAB: Hum Yahan Par Kuch Umoor Peish karte hain Jo MAAZI ISTIMRAARI se sabit hain. Ghair-Muqallideen In Umoor ke … Continue reading

Posted in Namaz, Rafaulyadain | Tagged , , , , ,